Detaljplanering steg för steg

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar bland annat vad som är tillåtet att bygga och driva i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen. Detaljplanen styr bland annat bygglov.

Detaljplaner regleras genom plan- och bygglagen (PBL), men påverkas också av andra lagar t ex miljöbalken, ordningslagen och räddningstjänstlagen.
Normaltid för att ta fram en detaljplan är minst ett år från uppstart, beroende på planens komplexitet.

 1. En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som tar kontakt med kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt. Bygg- och miljönämnden prioriterar de ansökningar som kommer in och ger uppdrag till planverksamheten att ta fram nya detaljplaner.
 2. Ett planförslag tas fram. Underlag samlas in, det kan vara t ex utredningar kring marken där det ska byggas, bullernivåer samt vatten- och avlopp. En tidplan tas fram och beroende på hur detaljplanen ser ut kan också ett program upprättas. Programmet ska beskriva ev. konsekvenser, viktiga samband, lämplig markanvändning och behov av infrastruktur mm som är kopplat till marken och detaljplanen.
 3. Planförslaget ska presenteras i ett samråd. Samråd betyder att ett första planförslag ställs ut och det går att ta del av i Stadshuset. Samråden hålls under några veckor och under den tiden samlas synpunkter in för att bearbetas vidare.
 4. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden, tillsammans med eventuella kompletteringar av utredningar, bearbetas förslaget inför granskningen.
 5. Granskningen är ett andra tillfälle att presentera och ställa ut planförslaget som nu har bearbetats efter samrådet. Planförslaget går också då att ta del av i Stadshuset. Även under dessa veckor finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.
 6. Nu när alla har fått möjlighet att tycka till om förslaget görs ev. justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Om väsentliga ändringar görs ställs förslaget ut för granskning en gång till innan det går vidare till politiken för antagande.
 7. Antagande innebär att politiken beslutar att detaljplanen är färdig.
  Det beror på planens karaktär om den antas av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige.
  Detaljplanen vinner laga kraft ca fyra veckor efter politiken beslutat att anta planen, om ingen överklagat innan dess. Om beslutet överklagas ska ärendet prövas i domstol innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Först när planen vunnit laga kraft är det möjligt att söka bygglov.

Du hittar alltid information om aktuella detaljplaner på skelleftea.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: