Prioritering av nya planuppdrag

Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med många byggprojekt. Det är roligt att det händer mycket, samtidigt som det innebär att antalet planuppdrag har ökat kraftigt. Därför tvingas vi prioritera bland nya planuppdrag och placera dem i kö i väntan på ledig kapacitet.

Informationen nedan kommer från dokumentet "Prioritering av kommunens arbete med detaljplaner".

Dokumentet är beslutat i Bygg- och miljönämnden 20170508, diarienummer 2017-1685

Skellefteå kommuns vision: Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Strategin pekar ut fyra övergripande områden att prioritera i utvecklingsarbetet framöver: hållbara och varierade livsmiljöer, kunskap och unik kompetens, globalt konkurrenskraftig ekonomi och överbryggade avstånd.

Planverksamheten arbetar med uppdrag av varierande skala och omfattning. I huvuduppdraget ingår att ta fram detaljplaner utifrån uppdrag av bygg- och miljönämnden, samt översiktliga planer utifrån uppdrag av kommunstyrelsen. Planverksamheten tar även fram andra typer av planeringsunderlag, deltar i förvaltningsöverskridande arbete, erbjuder information och service till medborgarna samt utför en rad andra uppdrag. Denna prioritering berör endast detaljplanearbetet.

Syftet är att öka tydligheten och transparensen hur detaljplanerna prioriteras, såväl internt som externt. Prioriteringen ska fungera som ett stöd när planverksamheten måste fördela resurser mellan de pågående uppdragen.

Idag har planverksamheten ca 100 pågående detaljplaner. Ca 15 av detaljplanerna är vilande av olika anledningar.

Ett villkor för planläggning är att planens inriktning och syfte stödjer en långsiktigt hållbar utveckling.

Första steget innebär att en tjänsteskrivelse om planuppdrag skrivs till nämnden, i tjänsteskrivelsen ska planverksamhetens förslag till prioritering (prio 1, 2 eller 3) anges.

Efter beslut om planuppdrag läggs planen på en väntelista som är sorterad på prioritet och inkommande/beslutsdatum. Från väntelistan plockas sedan detaljplaner efterhand som ledig kapacitet uppstår. Först när planen får plats bland de aktiva planerna delas planen ut till handläggare, planavtal skickas då ut till kund och planprocessen startar.

Under planprocessen kan det dyka upp frågor som innebär att detaljplanen behöver omprioriteras. Det kan då innebära att andra detaljplaner måste nedprioriteras.

Kommunarkitekten tillika planverksamhetens chef tillsammans med Bygg- och miljönämndens ordförande ansvarar för prioriteringarna. Avstämning mellan ordförande och planchef sker en gång i månaden. I kvartalsrapporten redovisas, för bygg- och miljönämnden, en aktuell lista över hur prioriteringen av detaljplaner ser ut, vilka som är aktiva och vilka som ligger på väntelistan. Vid dessa tillfällen kan politikerna framföra sina åsikter och påverka prioriteringen.


Nedanstående kriterier kommer att användas vid bedömningen av vilka planer som ska prioriteras.

Prio 1

De planer som ska prioriteras främst är strategiskt viktiga planer, d.v.s. planer som bidrar till Skellefteås utveckling, tillväxt och har ett stort intresse för allmänheten, samt planer som bidrar till en levande landsbygd. Helst ska dessa planer stämma överens med aktuell
översiktsplan. Prio 1 är den högsta prioriteringen och innebär att planverksamheten avser att påbörja arbetet senast 1-3 månader efter att uppdraget från nämnden mottagits.

Maximalt två prio 1-planer per handläggare kan arbetas med samtidigt utifrån verksamhetens samlade resurser. Endast hälften av prio 1-planerna kan vara interna (uppdrag från kommunstyrelsen). Prio 1-planer ska ha en ”vice handläggare” som följer med på möten och är insatt i planen och enkelt kan ta över arbetet om det krävs.

  • Planer som möjliggör infrastruktur som är av regional och/eller nationell betydelse.
  • Planer som möjliggör attraktivt boende (minst 10 st bostäder ej fritidshus).
  • Planer som möjliggör verksamheter (minst 10 nya arbetstillfällen alt. 1000 m2 tillkommen bruttoarea).
  • Planer som möjliggör tillhandahållande av offentlig service (skola, vård, omsorg mm).
  • Planer som möjliggör boende eller verksamhet på orter utanför Skellefteå stad.

Prio 2

Prio 2-planer är den näst högsta prioriteringen. Till denna kategori hör till exempel detaljplaner med ett färre antal bostäder, fritidshusområden och planer som behövs för att skapa beredskap för industri och handel. Prio 2 innebär att planverksamheten avser påbörja arbetet senast 1 år efter att uppdraget från nämnden mottagits.

  • Planer som möjliggör mindre infrastrukturprojekt.
  • Planer som möjliggör attraktivt boende (färre än 10 st bostäder).
  • Planer som möjliggör verksamheter (färre än 10 nya arbetstillfällen alt. mindre än 1000 m² tillkommen bruttoarea).

Prio 3

Prio 3-planer är mindre ändringar, anpassningar till rådande förhållanden, så som ändring av detaljplan i form av ett tillägg. Prio 3 innebär att planverksamheten avser påbörja arbetet senast 2 år efter att uppdraget från nämnden mottagits.

  • Anpassning till rådande förhållanden, bygglov beslutat i avvaktan på detaljplan (mindre ändringar).
  • Övriga planer.

Vilande

Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planverksamheten råder över, dessa uppdrag placeras då i en vilande kategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit
återupptas planarbetet beroende på uppdragets prioritet alternativt avslutas planen

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: