Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Den förenklar när ett område senare ska detaljplaneras. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanens funktioner i kommunal planering:

  • ett politiskt handlingsprogram för kommunens framtida utveckling
  • förenklar och effektiviserar handläggningen av ärenden
  • underlättar en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, råvaror och energi
  • överenskommelse mellan stat och kommun om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Fördjupade översiktsplaner upprättas för mindre delar av kommunen där förhållandena är mer komplicerade och gäller parallellt med hela kommunens översiktsplan.

Syftet med planen är att öka kunskapen om hur havsområdet nyttjas idag, visa på en effektiv och hållbar användning samt lyfta fram havets möjligheter och stärka dess attraktivitet.

Fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommuns havsområde , 7.6 MB.

Mer information hittar du på sidan om denna plan

Fördjupning av översiktsplanen för hamnen i Skelleftehamn

Handlingar

Planhandling (pdf) , 12.4 MB.
Plankarta (pdf) , 507.6 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf) , 1.4 MB.

Tematiska tillägg

Tematiska tillägg är ett tillägg som i som beskriver en specifik företeelse som inte tas upp i översiktsplanen i någon större utsträckning

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se