Markanvisningstävling Anderstorg är avgjord

Det blir Nordfeldt Development, Klarabo Sverige och Magnolia Bostad som tilldelas markanvisningstävlingen för utveckling av bostäder på Anderstorg.

Skellefteå kommun står inför en omvandling och här planeras för många nya bostäder fram till år 2030. En ny detaljplan för Anderstorg i stadsdelen Anderstorp antogs sommaren 2021. Den öppnar upp för cirka 400 nya bostäder med en total byggrätt på cirka 33 000 kvm BTA samt parkeringsbyggnad och centrumverksamhet.

För att skapa en levande stad vill Skellefteå kommun bredda fokuset i stadsbyggandet från att traditionellt ha infrastruktur och byggnader som utgångspunkt till själva livet mellan husen.

Vår vision

Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Planeringen utgår ifrån människan, där boendemiljöer med höga kvalitéer samt närhet till en enkel och hållbar vardag ska prägla Anderstorg. Lekfulla utemiljöer, närhet till grönska och säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö.

En funktionsblandning av verksamheter och bostäder i samma område ger möjlighet till närhet, rörelse och stärker kopplingarna till resten av Anderstorp stadsdel, Anderstorpsgymnasiet, campusområdet och Sörböle stadsdel.

Gestaltning

Anderstorg ska få en tydligare stadskaraktär med liv och rörelse. Området ska vara lättorienterat och upplevas tryggt och trivsamt såväl för boende som för dem som passerar och besöker Anderstorg.

Bebyggelsens skala ska hjälpa till att skapa väldefinierade offentliga rum. Byggnadshöjderna ska anpassas för att skapa olika typer av gaturum med goda och skiftande ljusförhållanden för bostäder, gator och gårdar.

Fasadernas utformning ska bidra till att skapa ett vackert och intressant gaturum som uppfattas som tryggt och inbjudande.

Läs mer om gestaltning i prospektet. , 1 MB.

Robusta och innovativa system som ger kvalitet för en långsiktig förvaltning som utformar området för nästa generation kommer att premieras. Innovationen kan också speglas i boendeformerna, mobilitetslösningar och i de gemensamma ytorna.

Hållbart byggande

Skellefteå kommun arbetar aktivt för ett hållbart stadsbyggande och har för detta utarbetat riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå.

De riktlinjer för hållbart byggande som kan uppfyllas i samband med en eventuell tilldelning av markanvisning, ska bockas av i checklistan som hittas längre upp på sidan. Checklistan ska bifogas i samband med inlämningen av tävlingsbidraget.

Träbyggnadsstrategi

Strategin säger att trä alltid ska prövas i samtliga kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt, även vid privat exploatering av kommunens mark.

Här kan du ta del av träbyggnadsstrategin. , 848.6 kB.

Ett Skellefteå för alla

Vårt samhälle ska vara till för alla. Det handlar till exempel som att förbättra tillgängligheten så att miljöer och samhällsfunktioner fungerar för alla invånare och besökare.

Här kan du läsa mer om Ett Skellefteå för alla.

Hur ser tidsplanen ut?

  • Under augusti 2021 sänds prospekt ut till de exploatörer som anmält intresse.
  • Den 29 september är sista inlämningsdag från exploatörer.
  • Under november tillkännages tilldelning av markanvisningar.
  • Under mars-april 2022 förväntas bygghandlingar lämnas in till bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun.

Vart skickar jag mitt tävlingsbidrag?

Tävlingsbidrag mejlas till kundtjanst@skelleftea.se, ange i adressfältet ”Anderstorg markanvisningstävling” så kommer det till rätt ställe.

Ytterligare frågor?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: