Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag till projektering, samhälls- och trafikplanering men är även ett sätt att visa invånarna hur cykelvägnätet successivt byggs ut och kopplas samman.

Cykelplanen syftar till att främja cykeltrafiken i Skellefteå kommun. Förutom att bygga ett attraktivt, sammanhängande gång- och cykelvägnät arbetar Skellefteå kommun även med att motivera och informera om cykling för att fler bilburna trafikanter ska välja cykeln framför bilen de gånger det är möjligt. Detta bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och miljövänlig kommun.

Mål

Cykelplanen ska bidra till att uppfylla andra kommunala mål, såsom miljömål, renare stadsluft och de folkhälsopolitiska målen. Målen för planen är att:

  • Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga mål.
  • Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken.
  • Minska antalet cykelrelaterade personskador.
  • Visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande.
illustration cykel stad vision

Cykelboksluten är ett sätt att summera och kommunicera det gångna årets arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen och att skapa ett avstamp för en fortsatt positiv utveckling av Skellefteå som cykelkommun.

Här kan du läsa om cykelåret 2020!

Under 2020 har huvudcykelvägnätet byggts ut med cirka 4,7 kilometer ny gång- och cykelbana, vilket medförde att andelen gång- och cykelbana inom huvudcykelnätet ökade och utgör nu 73,3 %. Även lokalcykelnätet har byggts ut under 2020 med cirka 1,6 km gång- och cykelbana.

Stadsmiljöavtal

Under 2020 beviljades Skellefteå kommun 89,5 miljoner kronor av Trafikverket för att bygga ut huvudcykelnätet. Pengarna kommer att delfinansiera byggandet av:

  • gång- och cykelbanan på Karlgårdsbron
  • omvandlingen av Parkbron till en gång- och cykelbro
  • nya gång- och cykelbanor till Bergsbyns industriområde.

Som motprestation ska Skellefteå kommun bygga ut sammanhängande cykelstråk i och genom Centrala stan genom att bygga gång- och cykelbanor norr och söder om Karlgårdsbron och Parkbron.

Cykelräkningar

Årliga mätningar av cykelflöden är ett viktigt verktyg för att se om de insatser som genomförs leder till att cykeltrafiken ökar. Mellan 2012-2018 har antalet cyklister på Nygatans östra del legat på mellan 1500-1700 cyklister/dygn under sommarhalvåret. Sommaren 2019 sjönk antalet cyklister till cirka 1000 cyklister och år 2020 till 800 cyklister/dygn. Det är svårt att veta vad mnskningen beror på, men en orsak kan vara att utbyggnaden av fler cykelbanor i Centrum har medfört att cyklister tar andra vägar. 2020 kan minskningen vara en konsekvens av Coronapandemin.

Säkra skolvägar

För att elever och föräldrar ska känna sig trygga och våga låta sina barn gå eller cykla till skolan är det viktigt att skolvägen är och känns trygg och säker.

Skellefteå kommun arbetar därför med trafiksäkerhetsåtgärder och att bygga samman cykelvägnätet. Under 2020 byggdes bland annat ny gång- och cykelbana med hastighetssäkrade cykelpassager längs med norra delen av Floravägen och en gång- och cykeltunnel byggdes under Torsgatan. Dessa åtgärder är en del i att skapa skolvägar till Floraskolan som öppnade hösten 2020.

2020 fanns det 126 hastighetsdämpade gång- och cykelpassager inom Skellefteå kommun, majoriteten längs med huvudcykelnätet.

Cykelolyckor

Skellefteå kommuns mål är att öka cykeltrafiken samtidigt som antalet svårt skadade och dödade cyklister ska minska. För att minska antalet och konsekvenserna av cykelolyckor har Skellefteå kommun byggt ut gång- och cykelvägnätet, hastighetssäkrat ett flertal cykelpassager och prioriterat halkbekämpningen på gång- och cykelbanor.

För att minska de allvarliga konsekvenserna av cykelolyckor är användandet av cykelhjälm mycket viktigt.

Cykelparkering

Under 2020 har inte någon utökning av cykelparkering i Centrum skett. Beläggningen på cykelparkeringarna har visat på att antalet platser är för få. Under 2021 planeras därför antalet cykelparkeringsplatser öka markant, med ungefär 500 nya parkeringsplatser i anslutning till Sara Kulturhus och i den västra delen av Nygatan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se