Avgifter vatten- och avloppstjänster

Här hittar du vad som ingår i den gemensamma fakturan för vatten, avlopp och avfall.

Brukningsavgift - Din löpande avgift för vatten

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Fasta och rörliga kostnader

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer sex gånger per år.

Rörliga kostnader utifrån förbrukning

Den rörliga kostnaden består av den mängd vatten som du förbrukar under ett år. Du debiteras i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att du ska faktureras efter så korrekt förbrukning som möjligt måste du läsa av vattenmätarställningen minst en gång per år och delge oss den. Den nya avläsningen visar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket kan innebära högre eller lägre avgift på nästa räkning. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten.

 • Har du både dricksvatten och spillvatten, betalar du 19,50 kronor per kubikmeter.
 • Har du enbart dricksvatten, betalar du 9,75 kronor per kubikmeter.
 • Har du enbart spillvatten, betalar du 9,75 kronor per kubikmeter.

Alla vill ha ett bra dricksvatten. Det är ett livsmedel som kräver en viss kvalité och det kostar. Därför får du en räkning om vilken du kan läsa här nedan. Du får vattenräkningen sex gånger per år. Du har möjlighet att betala den med autogiro. Du avläser din vattenmätare själv och meddelar oss din vattenförbrukning. Om du vill ändra din beräknade förbrukning kontaktar du kundtjänst.

Den första fakturan för året kommer i februari. Längst upp i det högra hörnet på din faktura hittar du fakturanummer, kundnummer och OCR-nummer. Om du ringer till oss och har frågor så se till att ha dom uppgifterna nära till hands.

Vatten och avlopp

Under vatten och avlopp hittar du dina fasta kostnader som varierar beroende på vilket abonnemang du har samt dina rörliga kostnader.

Din beräknade årsförbrukning är det som styr dina rörliga kostnader, det vill säga vad du beräknas ha förbrukat under den perioden som fakturan avser.

Den fasta avgiften täcker bland annat administration och ledningsnätet som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det.

Du ser även vad du betalar för fast avgift för din mätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna ta rätt betalt. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara anledning att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

Sophämtning

Under rubriken Sophämtning hittar du din grundavgift, i den ingår administration, omhändertagande av hushållens farliga avfall, återvinningscentralernas skötsel och drift, transport av avfallet, grovsopsinsamling med mera.

Kostnaderna som kommer sedan påverkas av vilket abonnemang du har valt. De olika abonnemangen kan du läsa mer om på sidan Tjänster och avgifter.

Gå till sidan Tjänster och avgifter.

Smidigare betalning

Du kan betala din faktura på olika sätt. Via din internetbank kan du anmäla e-faktura och autogiro. Du kan också anmäla dig för autogiro genom att ta ut blanketten på vår webbplats eller beställa den hos kundtjänst. Det är smidigt både för dig och för Skellefteå kommun.

Fast kostnad för lägenhetsavgift

Det här är en grundavgift som ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget (tex administration och fakturering) samt bidra till att täcka kostnaderna för drift och underhåll för de kommunala ledningsnät du har anslutit din fastighet till. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stor din fastighet är och hur den nyttjas. Det kan verka konstigt men det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och vad du använder din fastighet till. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har. En vanlig enfamiljsvilla för privat boende bedöms normalt som 1 lägenhet.

 • Har du dricksvatten, spillvatten och dagvatten betalar du 2210 kronor per år och lägenhet.
 • Har du dricksvatten och spillvatten betalar du 2085 kronor per år och lägenhet.
 • Har du enbart spillvatten betalar du 1 302,50 kronor per år och lägenhet.
 • Har du enbart vatten betalar du 1301,25 kronor per år och lägenhet.

Det kan verka konstigt att bostadshus klassas in under lägenheter, men det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och hur den nyttjas. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har.

Några exempel:

En enfamiljsvilla (bostadsfastighet):
En vanlig villa för ett privat boende bedöms normalt som en lägenhet oavsett hur stor fastigheten är. Bygglovet är beviljat för bostadsändamål.

Villa eller andra fastigheter med tillgång att hyra ut en eller flera lägenheter (med bostadsfastighet jämställd fastighet):
Har man tillgång att hyra ut ett eller flera rum i fastigheten, kommer detta att påverka antalet lägenheter som vi debiterar fastighetsägaren. Med lägenhet avses enskilda utrymmen med egen ingång från det fria eller från trapphus eller korridor. De kan bestå av ett eller flera rum. Till lägenhet hör kök eller kokmöjlighet, tillgång till dricksvatten, avlopp och toalett. Dit kan även höra extra utrymme utanför den enskilda lägenheten.

Punkterna är exempel på fastigheter som klassas som två eller fler lägenheter:

 • studentlägenhet i villa
 • vanlig villa med extrakök
 • hyreshus
 • verksamhet i villa


Detta innebär att vi även debiterar fastigheter med lägenhet i fastighet som i dag inte hyrs ut.

Fastighet med någon form av verksamhet:
Vanligtvis i fråga om fastigheter som används för verksamhet såsom kontor, verkstad, samlingslokal eller liknande, tas hänsyn till hur stor total yta fastigheten har.

Lägenhetsantalet beräknas då efter fastighetens storlek:
0-3000 m² - räknas varje påbörjad 150 m² som en lägenhet.
3001-6000 m² - räknas varje påbörjad 500 m² som en lägenhet.
6001 m² och över - räknas varje påbörjad 1000 m² som en lägenhet.

Ett kontor med en yta av 7 000 m² beräknas så här:

Våningsyta (i m²)

Varje påbörjad (m²)

Indelning av yta
våningsyta/varje påbörjad (m²)

Antal lägenheter

0-3 000

150

3 000/150

20

3 001-6 000

500

3 000/500

6

6 001 och uppåt

1 000

1 000/1 000

1

Om mer än 50 procent av den på fastigheten bebyggda ytan inte är varmbonad, reduceras byggnadsytan för den ej varmbonade delen med 50 procent. Här avses byggnad eller del av byggnad som helt saknar isolering i väggar och tak.

Exempel på lokaler med verksamhet kan vara:

 • bensinstationer
 • butiker
 • förvaltningslokaler
 • hantverkslokaler
 • hotell
 • hyresfastigheter
 • idrottsanläggningar
 • jordbruksfastigheter
 • kontor
 • lager
 • restauranger
 • samlingslokaler
 • sjukvårdslokaler
 • småindustrilokaler
 • utbildningslokaler
 • verksamhet i villa (till exempel frisör)
 • verkstäder.

Har ni ändrat verksamheten i er fastighet?

Ni kanske inte har behov att hyra ut del av fastigheten längre? För att vi ska kunna reducera antalet lägenheter kräver detta att ni då gör en förändring i bostaden genom t.ex. ombyggnad eller på annat sätt tar bort möjligheten att nyttja mer än ett kök eller kokmöjlighet ( kokvrå, kokskåp) med tillgång till vatten, avlopp, wc och där man har egen ingång från det fria, trapphus eller korridor. Vi kommer sedan hem till er för att besiktiga detta och kan på sådant sätt reducera antalet lägenheter

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en fast årlig avgift som bland annat täcker våra administrativa kostnader samt drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Din avgift beror på vilka tjänster din fastighet har. Grundavgift betalar alla oavsett vilka tjänster som kan nyttjas.

 • Grundavgift. Den fasta grundavgiften i brukningsavgiften enligt va-taxa är densamma för alla till den allmänna va-anläggningen anslutna fastigheter.

Avgiftsskyldigheten finns där även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.
Den allmänna va-anläggningen tar genom grundavgiften ut ett minsta bidrag till täckande av anläggningens fasta kostnader (administration, fakturering, planering för framtida behov osv), oavsett i vilken omfattning va-anläggningen används i det enskilda fallet. Fastighetens nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den.Den allmänna va-anläggningen måste dimensioneras för att fullt ut kunna tillgodose detta behov. Behovet grundar sig på en objektiv bedömning och inte fastighetsägarens egen uppfattning.
Befrielse från avgiftsskyldighet för grundavgift i brukningsavgiften enligt va-taxa kan därför inte medges.

 • Vattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för dricksvatten och planering för framtida behov.
 • Spillvattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för spillvatten och avloppsreningsverken samt planering för framtida behov.
 • Dagvattenavgift ska bidra till att täcka kostnaderna för att leda regn - och smältvatten till närmaste vattendrag. Vi tar även hand om dagvattnet från närliggande kvartersmarker till fastigheten.

Fast kostnad för mätare

Mätaravgiften beror på vilken storlek du har på din vattenmätare. Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

 • Har du en mätare av storlek Qn 5 m3 betalar du 750 kronor per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 10 m3 betalar du 1 500 kronor per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 20 m3 betalar du 3 000 kronor per år.
 • Har du en mätare av större storlek än 20 m3 tecknas separat avtal.

Priser för övriga tjänster

Om du som fastighetsägare vill ha någon tjänst utförd, inte betalar din räkning eller inte avbokar ett aviserat besök gäller avgifterna nedan per gång:

Priser för övriga tjänster

Typ av tjänst

Inklusive moms

Nedtagning av vattenmätare

625 kr

Uppsättning av vattenmätare

625 kr

Avstängning av vattentillförsel

375 kr

Påsläpp av vattentillförsel

375 kr

Undersökning av vattenmätare

625 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1 250 kr

Förgäves besök, dvs. ej avbokat besök

625 kr

Byte av vattenmätare på grund av skadeorsak


Vattenmätare Qn 2,5/5 m3

1 000 kr

Vattenmätare Qn 6/10 m3

1 750 kr

Vattenmätare Qn 10/20 m3

3 250 kr

Priser för sprinkleranläggningar

För varje direktverkande sprinklerinstallation

utan moms

med moms

Dimension till och med V 90 mm

24 000 kr/år

30 000 kr/år

Dimension från och med V 100 mm till och med V 150 mm

44 000 kr/år

55 000 kr/år

Dimension större än V 150 mm

83 200 kr/år

104 000 kr/år

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se