Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är disk-, toalett- och duschvatten samt vatten från industrier.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Avloppsvattnets innehåll

Spillvatten innehåller näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar. Dagvattnet leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk. För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Avloppsreningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål.

Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

Läs mer om...

Läs mer om...

Rening av avloppsvattnet

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Kommunalt avlopp

Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta kundtjänst om du vill göra en ansökan.

Avfallskvarnar tillåts inte

I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (papperspåsar för matavfall), för att sedan behandlas biologiskt i vår biogasanläggning.

Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Fastighetsägare ska i så fall installera och bekosta en separat tank, vars innehåll ska transporteras till biogasanläggningen.

Eget avlopp

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en egen avloppsanläggning.

Läs mer om detta på sidan Eget avlopp.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se