Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Du kan hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk.

Du kan själv se om du har anslutit dagvattnet rätt.

Nedan har du tre alternativ beroende på om du har utkastare, hus med eller utan källare. Klicka på det alternativ som passar dig för mer utförlig beskrivning.

Illustration med hus som har stuprör med utkastare för dagvatten

Har din fastighet stuprör med utkastare till gräsmattan där största mängden vatten kan tas upp av gräsmattan, då genomgår vattnet en naturlig rening. En del av dagvattnet från din fastighet hamnar så småningom i någon vägbrunn eller dike som leder bort vattnet till närmsta vattendrag. Detta är bra, då dagvattnet inte belastar vårt avloppsreningsverk.

Tänk på

Att god marklutning är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna ledas från huset och inte föranleda vattenskador.

Regnvatten får inte ledas så det kan uppstå problem för grannfastigheterna och inte heller ledas direkt ut på gatan. Detta för att förhindra halkolyckor.

Om du har ett hus med källare och dina stuprör leder ned i marken, har du förmodligen två typer av brunnar på din fastighet. En dagvattenbrunn dit regnvatten från taket ska ledas, innan vattnet går vidare till den kommunala dagvattenledningen. Du har förmodligen också en dräneringsbrunn dit dräneringsvatten från husets källargrund leds, innan vattnet går vidare till den kommunala spillvattenledningen.

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunnen är den brunn dit regnvatten från taket ska ledas. I dagvattenbrunnen faller de tyngre partiklarna som sand och barr ner till botten, i ett så kallat sandfång, innan vattnet går vidare till den kommunala dagvattenledningen. Du bör rensa din dagvattenbrunn regelbundet för att förhindra att den slammar igen.

Rensrör för dagvattenledning

Rensröret gör det möjligt för dig att spola rent i tomtens dagvattenledning, för underhåll eller om stopp uppstår.

Dräneringsbrunn

Dräneringsledningen i marken runt huset är till för att transportera bort fukt från jorden runt husgrunden för att förhindra fuktskador. Dräneringsbrunnen är den brunn dit dräneringsvatten från husets källargrund leds. Sandfånget i brunnen fångar upp sand innan vattnet går vidare till den kommunala dagvattenledningen. Du bör rensa dräneringsbrunnen regelbundet för att förhindra att den slammar igen. Tidigare har dräneringen av källare alltid fått dras till spillvattenledningen eftersom det ligger frostfritt. Idag ska det, om möjligt, kopplas till dagvattenledningen. Ibland är det inte genomförbart av olika anledningar därför ber vi dig att kontakta oss via kundtjänst så vi kan hjälpas åt att lösa frågan.

Rensrör eller renslucka för spillvattenledning

Rensrör eller renslucka gör det möjligt för dig att spola rent i tomtens spillvattenledning, för underhåll eller om stopp uppstår. Om du inte hittar något rensrör ute på tomten kan din fastighet ha en renslucka i källaren istället.

Tomt som ofta är blöt och fuktig

Har du en tomt som ofta är blöt och fuktig och du lagt dräneringsledningar på delar av tomten för att torrlägga den, ska ledningarna anslutas till dagvattenbrunn med sandfång eller ledas till ett öppet dike. Dräneringsledningar som inte ligger närmast grunden ska aldrig kopplas till dräneringsbrunnen.

Har du svårt att hitta brunnarna?

Har du köpt ditt hus och inte själv byggt huset, kan det vara svårt att veta var på tomten den tidigare ägaren placerat dagvatten- och dräneringsbrunnarna. Många gånger kan de vara nergrävda. Har du svårigheter att hitta brunnarna har du förmodligen vvs-ritningar (vatten- och ventilationsritningar) som visar var ledningar och brunnar ligger. Om du inte har några ritningar kan du vända dig till kundtjänst, då kommunen kan ha bygghandlingar arkiverade.

Om du har ett hus utan källare och dina stuprör leder ned i marken, har du förmodligen en dagvattenbrunn och två mindre rensrör i närheten på din tomt. Dagvattenbrunnen är den brunn dit regnvatten från taket ska ledas, innan vattnet går vidare till den kommunala dagvattenledningen

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunnen är den brunn dit regnvatten från taket ska ledas. I dagvattenbrunnen faller de tyngre partiklarna som sand och barr ner till botten av brunnen, så kallat sandfång, innan vattnet går vidare till den kommunala dagvattenledningen. Du bör rensa din dagvattenbrunn regelbundet för att förhindra att den slammar igen.

Rensrör för dagvattenledning

Rensröret gör det möjligt för dig att spola rent i tomtens dagvattenledning, för underhåll eller om stopp uppstår.

Rensrör för spillvattenledning

Rensröret för spillvattenledningen gör det möjligt för dig att spola rent i tomtens spillvattenledning om stopp uppstår.

Har du svårt att hitta brunnen?

Har du köpt ditt hus och inte själv byggt huset, kan det vara svårt att veta var på tomten den tidigare ägaren placerat dagvatten brunnen . Många gånger kan den vara nergrävd. Har du svårigheter att hitta brunnen har du förmodligen en vvs-ritning (vatten- och ventilationsritning) som visar var ledning och brunnen ligger. Om du inte har några ritningar kan du vända dig till kundtjänst, då kommunen kan ha bygghandlingar arkiverade.

Skellefteå kommuns Dagvattenstrategi

I och med att samhället byggs ut med tätare bebyggelse ökar andel hårdgjorda ytor där vattnet inte kan infiltreras och renas. Detta i kombination med ett förändrat klimat med ökad nederbörd ökar risken för översvämningar och andra konsekvenser som följd. I dokumentet nedan kan du läsa en kortversion av Skellefteå kommuns Dagvattenstrategi.

Kortversion av Dagvattenstrategi , 128 kB.

Dagvattenstrategi del 1 , 5.8 MB.

Dagvattenstrategi del 2 , 4.3 MB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: