Frågor och svar om vatten

Abonnemang, vattenavläsare, tryck i ledningarna. Här har vi samlat frågor och svar som handlar om vatten.

Fakturor och abonnemang

Se dina vatten- och renhållningsfakturor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Då brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren är det inte möjligt att säga upp ett VA abonnemang. En fastighet med brukningsrätt ingår i VA-kollektivet och enligt lag om allmänna vattentjänster är fastighetsägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen, enligt vad som regleras i gällande VA-taxa.

Det vill säga, trots att du stängt av vattnet har du skyldighet att erlägga avgift för att bidrar att täcka kostnaden för brukningsrätten. Om du stänger bort vattnet och vattenmätaren har kopplats bort, betalar du en fast avgift som kallas lägenhetsavgift. Det är en kostnad du betalar för att täcka exempelvis administration, drift och underhåll och planering för framtida behov, då du när som helst har möjlighet att koppla in ditt vatten igen.

För att abonnemanget ska kunna hävas måste fastigheten rivas.
Vattenmätaren tillhör kommunen. För att få den bortmonterad ta kontakt med kundtjänst.

Då brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren är det inte möjligt att säga upp ett VA abonnemang.

En fastighet med brukningsrätt ingår i VA-kollektivet och enligt lag om allmänna vattentjänster är fastighetsägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen, enligt vad som regleras i gällande VA-taxa. Det vill säga, trots att du stängt av vattnet har du skyldighet att erlägga avgift för att bidra till att täcka kostnaden för brukningsrätten.

Om du stänger bort vattnet och vattenmätaren har kopplats bort betalar du en fast avgift som kallas lägenhetsavgift. Det är den kostnad du betalar för att täcka exempelvis administration, drift och underhåll och planering för framtida behov, då du när som helst har möjlighet att koppla in ditt vatten igen. För att abonnemanget ska kunna hävas måste byggnaden rivas.

Vattenmätaren tillhör kommunen. För att få den bortmonterad ta kontakt med kundtjänst på telefon 0910-73 50 00.

När du ska sälja eller överlåta en fastighet ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i e-tjänsten för ägarbyte. Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen och uppgifterna ska registreras i e-tjänsten överst på denna sida.

När ärendet är signerat av samtliga köpare kommer det in till oss. Vi flyttar då över abonnemanget och reglerar kostnaderna fram till tillträdesdagen i en flyttfaktura. De nya fakturorna kommer sedan fortsättningsvis att skickats till den nya ägaren.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som säljer och alla som står som köpare ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID). Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni kontakta kommunens kundtjänst. Ring då 0910-73 50 00, knappval 3.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Hör av dig till kundtjänst på telefonnummer 0910-735000. De kan skriva ut en ny faktura åt dig eller ge dig fakturans ocr-nummer.

Är en fast kostnad som bland annat täcker våra administrativa kostnader samt drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Med lägenhet menas enskilda utrymmen med egen ingång från det fria eller från trapphus eller korridor. De kan bestå av ett eller flera rum. Till lägenhet hör kök eller kokmöjlighet, tillgång till dricksvatten, avlopp och toalett. Dit kan även höra extra utrymme utanför den enskilda lägenheten.

Ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter betalar flera lägenhetsavgifter.

För verksamheter beräknas lägenhetsantalet efter fastighetens storlek.

Din vattenräkning kommer sex gånger per år, i början av februari, april, juni, augusti, oktober och december. Beräknad förfallodag är den sista i respektive månad.

Nej. Det är alltid du som fastighetsägare som är betalningsansvarig.

Kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vattenkvalitet

Tjänligt vatten är det högsta betyg dricksvattnet kan få, enligt livsmedelsverkets krav.

Det kommunala vattnet i Skellefteå är i allmänhet mjukt (2,2-4,9°dH) till mycket mjukt (0-2,1°dH), med undantag av några få vattenverk. Hårdheten har betydelse vid exempelvis dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering.Exakta uppgifter om enskilda vattenverk finns på sidan Vattenverk

Nej, eftersom vi främst har mjukt eller mycket mjukt vatten behöver du inte tillsätta salt. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering av diskmedlet.Exakta uppgifter om enskilda vattenverk finns på sidan Vattenverk

Skellefteå har generellt sett mycket bra vatten.

Läs mer på sidan Vattenverk

Nej, ett kommunalt vatten behöver inte något filter. Däremot ökar risken att det blir sämre, på grund av bakterietillväxt i filtret.

Det har kommit in luft i vattnet. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Spola kallvatten minst 30 min på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.). Observera att du ska spola kallvatten. Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vi hastigt ändrade flödesriktningar, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempel läckor.

Uppskattad kostnad för detta:
Om man fyller en 10 liters hink tar det ca 1 minut
30 minuter kan man alltså spola bort ca 300 liter
i pengar motsvarar det = 0,30 m3 *18,75 kr = 5,62 kr.
Så att spola vid flera tappställen i 30 minuter skulle innebära en kostnad på ca 15-20 kr, som fastighetsägaren får bekosta för att snabbare få bort missfärgningen.

Har du fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat för att det ska synas. Kontakta en VVS-installatör.

Tvätten blir brun eller rostfärgad av järn. Troligen har järn fällts ut från ledningarna eller så kan det bero på att ledningsarbete pågår. Kontakta kundtjänst.

De flesta vattentäkter omges av ett skyddsområde. Inom området råder speciella regler för att skydda vattenkvaliteten. Spill eller läckage av exempelvis bensin, olja eller kemikalier ska omedelbart rapporteras till larmcentralen 112.

Finns det bekämpningsmedel i vattnet?

Nej, dricksvatten som produceras i kommunalt vattenverk innehåller inga bekämpningsmedel. För närmare detaljer kring provtagning, läs mer på sidan Vattenverk

Nej, helst inte. Det kan finnas bakterier i ledningarna som gynnas av den höga temperaturen. Dessutom innehåller oftast fastighetens varmvattenledningar koppar, som inte är nyttigt i höga halter. Värm istället upp kallt kranvatten till matlagning.

Bor du i flerbostadshus frågar du din värd. Bor du i småhus ställer du själv in temperaturen på din varmvattenberedare.

Ledningar och nät

Fastigheten kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattenmagasinet. Det kan också vara en läcka i systemet, antingen i gatan eller på den egna fastigheten. Kontakta kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se för mätning av vattentrycket i kommunens ledningar.

Sommarstugeföreningarnas vatten kopplas på i mitten på maj (10-15 maj).

Sommarstugeföreningarnas vatten stängs för vintern i början på oktober.

Under kontorstid tar du kontakt med kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Annan tid hänvisar vi till SOS larmcentral 0910-160 70, så skickar de ut jourpersonal.

Förmodligen är rören inte riktigt förankrade, de ligger och slår mot en yta. Problemet är lätt åtgärdat om rören är dragna utanpå väggarna. Där rören ligger inne i väggarna krävs ett större ingrepp. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig.

Generellt sett ligger dagvattenledningen grundast. Något djupare hittar du dricksvattenledningen och längst ner ligger spillvattenledningen. Om du inte har några ritningar, vänder du dig till Kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se som eventuellt kan ha bygghandlingar arkiverade.

Du som fastighetsägare har ansvar att veta hur vatten- och avloppsledningarna ligger inom fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Inom planlagda områden är vanligtvis förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkter finns upprättade inom de områden där ledningarna för spill-, dag- och dricksvatten är utbyggt.

Förbindelsepunkt förmedlas efter att en anslutning är grävd till fastigheten. På nybyggnadskartan som är upprättad vid bygglovet kan anslutningspunkter anges om en befintlig anslutning finns till fastigheten. Hittar du inte någon handling kontakta kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se

Vattenmätare

Kugghjulet kan röra sig fram och tillbaka på grund av tryckförändringar. Vid förbrukning av vatten rör sig hjulet alltid medsols.Varför är min vattenförbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?Det kan bero på förändringar som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Nej, inte själva vattenmätaren, den tillhandahålls och ägs av kommunen. Däremot betalar du en årlig kostnad för mätaren. Den kostnaden är beräknad för att bland annat täcka omkostnaderna för vår godkända mätarverkstad. Mätarverkstaden ansvarar för kontrollen av din vattenmätare. Därför byts mätare som suttit i en villa vart nionde år, och tas in för kontroll. Dessutom ansvarar mätarverkstaden för att avläsa alla vattenmätare vart tredje år, för att ingen felavläsning ska ha skett.

Du kontaktar kundtjänst som förmedlar ärendet vidare till mätarverkstan. Mätarverkstan kontaktar dig sedan så att ni kan komma överens om en tid som passar för installationen. Du måste först ha betalat anläggningsavgiften.

Det ska sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en framför och en bakom vattenmätaren. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Ett bra mått är att det ska vara fritt 60 centimeter framför och 70 centimeter ovanför mätaren, samt att man kan stå och arbeta i utrymmet.

Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 5. Kontakta Kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Att vattenmätaren kan släppa igenom upp till 5 kubikmeter vatten per timme.

En mätare som släpper igenom 5 kubikmeter vatten per timme (Qn 5) som är den mätaren som är vanligast förekommande i bostadsfastigheter, har en utesittningstid på 10 år.

Du kontaktar Kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se. Vill du att mätarverkstaden kontrollerar mätaren och det visar sig att det inte var något fel på den, får du som fastighetsägare betala undersökningskostnaden.

Det är väldigt ovanligt. Vår ackrediterade mätarverkstad testar alla mätare som byts ut. Om det skulle visa sig att din mätare skulle ha registrerat för hög mängd vatten kommer du att kompenseras genom återbetalning.

Skulle läckage uppstå från vattenmätaren kontaktar du snarast Kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se . Stäng ventilerna vid vattenmätaren. Skulle du upptäcka skadan under helgdagar eller kvällar och det är akut läge, kontaktar du larmcentralen 0910-160 70.

Du som fastighetsägaren ansvarar för alla installationer och vattenledningar från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund.

Det finns en hel del att tänka på då elen stängs av, för att minska risken för att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör inte ska frysa sönder. Du kan ta del av vad som gäller i informationen här nedan.

Vad bör jag tänka på då jag kallställer min fastighet när det gäller vattenmätaren?

Du som fastighetsägare har ansvar för att vattenmätaren inte fryser sönder. Vill du kallställa din fastighet och det finns en vattenmätare installerad i fastigheten måste den monteras bort, för att den inte ska frysa sönder. Det görs av personal från kommunen. Ta kontakt med kundtjänst så kan vi hjälpa dig att ta ned vattenmätaren.


För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.


Vad bör jag tänka på då jag kallställer min fastighet så att inte ledningarna fryser sönder?

Tänk på att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör kan frysa då elen stängs av. Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga VA-ledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). För att minska risken för att ledningarna ska frysa sönder måste hela fastighetens vattensystem tömmas.

Töm samtliga system som innehåller vatten. De vanligaste systemen är vattenburna värmesystem (radiatorer, pannor, fjärrvärmeväxlare, vattenburna golvvärmeslingor med mera) samt vattenförsörjningssystem och avlopp.


För att tömma vattenledningen som går från förbindelsepunkten och in till fastigheten måste vattnet stängas av för att sedan kunna tappas på vatten. Detta kräver att det finns både avstängningsmöjlighet och ett tappställe för vattnet i närheten av förbindelsepunkten.


Kommunen har endast möjlighet att varaktigt stänga av vattnet via en kommunal serviskran om det kan göras utan att någon annan fastighet påverkas. Kommunen har dock ingen skyldighet att tillhandahålla avstängare till varje enskild fastighet, det är därför inte säkert att den möjligheten finns för just din fastighet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: