"rootPage" is not defined.

Avfall för verksamheter

Avfallstaxa för verksamheter

Direktlänkar till de delar av avfallstaxan som främst berör verksamheter. Den av kommunalfullmäktige beslutade taxan fö...

Avfall till återvinningscentral

Här hittar du information kring vad som gäller när din verksamhet ska lämna avfall på ÅVC, företagskort, provtagningskra...

Förpackningsavfall från verksamheter

Här kan du läsa vad som gäller kring nya lagar om utsortering av förpackningar och matavfall för verksamheter. Var de ka...

Information för livsmedelsverksamheter

Här hittar du information som ska hjälpa dig som har en livsmedelsverksamhet att få koll på regler som gäller för din av...

Kommunalt avfall

Även verksamheter har avfall som definieras kommunalt avfall. Vad menas med det och vad innebär det för er verksamhet? ...

Lagar och regler

Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för avfallshanteringen i Skellefteå kommun. Här kan invånare, fastighetsäg...

Serveringsställen där det säljs mat och dryck

Nya krav på obligatorisk utsortering av matavfall, förbud mot vissa engångsmaterial samt skyldighet att gästen ska kunna...

Avfall för verksamheter

Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter har ett egenansvar för att deras avfall tas omhand på ett riktigt sätt. Den som ger upphov till annat avfall än kommunalt avfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själva för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt enligt bland annat Miljöbalken.

Kommunen har ansvar för kommunalt avfall. Kommunalt avfall är blandat eller separat insamlat avfall från hushåll samt avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll (15 kap Miljöbalken). Utöver detta finns avfall som går under kommunalt ansvar så som visst avloppsavfall och visst bygg- och rivningsavfall. I Skellefteå ansvarar kommunen för insamling och omhändertagande av avfall.