Lagar och regler om eldning

Eldning såväl inomhus som utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det regleras därför i flera olika lagtexter. Brottsbalken, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor behandlar alla ämnet eldning.

Brottsbalken

I det 13:e kapitlet, som handlar om allmänfarliga brott, står det i den 6 §:
Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det.. …döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).

Miljöbalken

I miljöbalkens andra kapitel, som handlar om allmänna hänsynsregler, står det skrivet i den 3§:
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor tar i tionde kapitlet upp frågan om ansvar och där står det i den 3 § att:
Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket.

Vi ska alla hjälpas åt för att förhindra skogsbränder

För att hindra, planera och släcka bränder finns ansvar fördelat på den enskilde, på ägare, på kommun och stat. Alla kan göra något både att hindra och att medverka till minskad spridning av en skogsbrand. En del regleras i Lag om skydd mot olyckor (2003:778).

Där anges att den enskilde har skyldighet att varna och tillkalla hjälp om man upptäcker eller får kännedom om brand m.m. Detsamma gäller om det är stor fara för en brand. Alla som under året fyller lägst arton och högst sextiofem år är skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.

Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Kommunen ska också ansvara för räddningstjänst (bl.a. brandsläckning) och planera för sådana insatser. Tillsyn av att lagen efterlevs utövas av kommunen inom deras område och av länsstyrelsen inom länet. MSB utövar den centrala tillsynen.

Ansvar och skyldigheter är även reglerat i försäkringsvillkor och kan finnas i avtal mellan skogsägare och entreprenörer.

Senast uppdaterad: