"rootPage" is not defined.

Behöver jag bygglov eller bygganmälan?

Här kan du läsa vad som gäller för vanliga byggåtgärder, om du behöver söka ett bygglov, göra en anmälan eller om du inte behöver söka alls.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. För att veta vad som gäller för dig behöver du först veta om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område Länk till annan webbplats.. Därefter är det dags att läsa om vad som gäller för det du vill göra.

Guide - Bygglov eller bygganmälan?

Vad vill du göra?

Att tänka på:

  • Tabellerna gäller så länge detaljplanen eller områdesbestämmelser inte säger annat.
  • Det kan krävas andra tillstånd även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.
  • För åtgärder som inte kräver bygglov och placeras närmare gräns än 4,5 meter mot granntomt krävs grannens medgivande. Mot allmän plats som exempelvis gata eller park krävs bygglov.
  • Om fastigheten ligger inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta ansvarar du som fastighetsägare för att åtgärden inte innebär en förvanskning.

Nybyggnad eller tillbyggnad

Tabellen nedan gäller endast för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus så länge detaljplan eller områdesbestämmelser inte säger annat.

Åtgärd

Detaljplanerat område

Sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse

Bygga ny huvudbyggnad. Till exempel enfamiljshus eller fritidshus

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygga ny komplementbyggnad. Till exempel garage, sovstuga, carport och växthus

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs oftast. Bygglov krävs inte om komplementbyggnaden blir mindre än huvudbyggnadens bredd, längd och höjd. Storlek räknas på de delarna som har bygglov.

Bygga en tillbyggnad på huvudbyggnad

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Tillbyggnad som är max 50% av huvudbyggnadens storlek kräver inte bygglov. Storleken räknas på de delar av byggnaden som har bygglov. Större tillbyggnader kräver bygglov.

Tillbyggnad av huvudbyggnad med liten balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (ex. skorsten)

Varken bygglov eller bygganmälan behövs.

OBS! Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnaden är k-märkt.

Åtgärden får inte strida mot detaljplanen.

Varken bygglov eller bygganmälan behövs.


OBS! Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnaden är k-märkt.

Varken bygglov eller bygganmälan behövs.


OBS! Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnaden är k-märkt.

Bygga en tillbyggnad på en komplementbyggnad

Bygglov krävs

Bygglov krävs


Varken bygglov eller bygganmälan behövs i normalfallet.


Bygglov krävs dock om tillbyggnaden innebär att komplementbyggnaden efter tillbyggnad blir större än huvudbyggnaden i bredd, längd eller höjd.

Storleken räknas på de delar av huvudbyggnaden som har bygglov.

Bygga takkupor

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygganmälan krävs om takkuporna påverkar bärande delar i konstruktionen

Skärmtak (tillbyggnad)

Bygglov krävs ibland.

Det behövs varken bygglov eller bygganmälan om skärmtaket placeras ovanför entré eller uteplats och tillsammans med andra skärmtak inte är större än 15 kvm.


Bygglov krävs ibland.


Det behövs varken bygglov eller bygganmälan om skärmtaket placeras ovanför entré eller uteplats och tillsammans med andra skärmtak inte är större än 15 kvm.


Se tillbyggnad huvudbyggnad eller tillbyggnad komplement

Skärmtak
(fristående)

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Se nybyggnad komplement

Friggebod max 15 kvm

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Nybyggnad attefallskomplement max 30 kvm

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.


Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Nybyggnad attefallsbostadshus max 30 kvm

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.


Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Tillbyggnad attefall max 15 kvm

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.


Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Bygganmälan krävs.


Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Takkupor attefall

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Ändring eller ombyggnad

Informationen i tabellen nedan gäller så länge detaljplan eller områdesbestämmelser inte säger annat.

Åtgärd

Detaljplanerat område

Sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse

Måla om

Bygglov krävs om åtgärden väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

Obs! måla tegelfasad kräver alltid bygglov.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Byta fasadmaterial

Bygglov krävs om åtgärden väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Byta takbeläggning

Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär behöver du inte söka bygglov eller göra en bygganmälan.

OBS! Anmälan kan krävas om åtgärden påverkar bärande delar.

Bygganmälan kan krävas om åtgärden påverkar bärande delar. Om åtgärden inte påverkar bärande delar behöver du varken söka bygglov eller göra bygganmälan.

Bygganmälan kan krävas om åtgärden påverkar bärande delar. Om åtgärden inte påverkar bärande delar behöver du varken söka bygglov eller göra bygganmälan.

Tilläggsisolera

Bygglov krävs

Tilläggsisolering där väggens tillbyggnad blir max 7 cm kräver inte bygglov.

Bygglov krävs


Tilläggsisolering där väggens tillbyggnad blir max 7 cm kräver inte bygglov.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Byta fönster

Bygglov krävs om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. I annat fall krävs varken bygglov eller bygganmälan.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Sätta in nytt fönster eller dörr

Bygglov krävs

Om åtgärden påverkar bärande delar kan bygganmälan krävas. I annat fall behövs varken bygglov eller bygganmälan.

Om åtgärden påverkar bärande delar kan bygganmälan krävas. I annat fall behövs varken bygglov eller bygganmälan.

Ändra storlek på befintligt fönster eller dörr

Bygganmälan krävs om åtgärden påverkar byggnadens bärande delar.

Bygglov krävs om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

I annat fall krävs varken bygglov eller bygganmälan.

Om åtgärden påverkar bärande delar kan bygganmälan krävas. I annat fall behövs varken bygglov eller bygganmälan.

Om åtgärden påverkar bärande delar kan bygganmälan krävas. I annat fall behövs varken bygglov eller bygganmälan.

Byta från ett befintligt fönster till en dörr eller från befintlig dörr till fönster

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Väsentlig ändring av ventilation

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Väsentlig ändring av planlösning

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Väsentlig ändring av avlopp

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Bygganmälan krävs

Ändra användning (ex från bostad till café)

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus (attefall)

Bygglov eller anmälan krävs

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov eller anmälan krävs

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov eller anmälan krävs

Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta. Bygglov krävs inom område med riksintresse för totalförsvaret.

Glasa in balkong

Bygglov krävs

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Glasa in uteplats

Bygglov krävs

Bygglov krävs om inte skärmtaket har bygglov sedan tidigare. Om skärmtaket har bygglov sedan tidigare krävs varken bygglov eller bygganmälan.

Om skärmtaket inte har lov sedan tidigare kan det krävas bygglov, se tabell för tillbyggnad.


I annat fall krävs varken bygglov eller bygganmälan.

Rivningsåtgärder

Informationen i tabellen nedan gäller så länge detaljplan eller områdesbestämmelser inte säger annat.


Åtgärd

Detaljplanerat område

Sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse

Rivning huvudbyggnad eller del av

Rivningslov krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Rivning komplementbyggnad eller del av

Rivningslov krävs

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Rivning attefallskomplement

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Rivning attefallsbostadshus

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Rivning attefallstillbyggnad

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Rivning friggebod

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Du behöver varken söka rivningslov eller göra anmälan

Övrigt

Informationen i tabellen nedan gäller så länge detaljplan eller områdesbestämmelser inte säger annat.


Åtgärd

Detaljplanerat område

Sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse

Eldstad nyinstallation

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Byte av eldstad

Anmälan krävs


Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal kräver inte anmälan.

Anmälan krävs

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal kräver inte anmälan.

Anmälan krävs

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal kräver inte anmälan.

Installation av kassett i befintlig eldstad

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Ny skorsten/rökrör

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Anmälan krävs

Mur högre än 50 cm

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs inte om muren uppförs i direkt närhet av bostadshuset

Plank högre än 50 cm

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Bygglov krävs inte om planket uppförs i direkt närhet av bostadshuset

Mur eller plank max 1,8 m högt och inom 3,6 m från huvudbyggnad

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Staket

Bygglov krävs

Staket som är max 1,4 m högt och minst 40 % genomsiktlighet kräver inte bygglov

Bygglov krävs

Staket som är max 1,4 m högt och minst 40 % genomsiktlighet kräver inte bygglov

Bygglov krävs

Staket som är max 1,4 m högt och minst 40 % genomsiktlighet kräver inte bygglov

Pergola/spaljé

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Skyltar max 1 kvm

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

OBS! Bygglov krävs inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Skyltar större än 1 kvm

Bygglov krävs

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Pool


Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

OBS! Pooltak kan ibland kräva bygglov. Marklov kan krävas vid schaktning eller markutfyllnad för permanent markförändring runt poolen.


Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

OBS! Pooltak kan ibland kräva bygglov.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Solceller på tak

Bygglov krävs.

Inget lov krävs om solcellerna följer byggnadens form. Undantaget gäller inte inom riksintresse för totalförsvaret, inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Solceller på vägg

Bygglov krävs.

Inget lov krävs om solcellerna följer byggnadens form. Undantaget gäller inte inom riksintresse för totalförsvaret, inom kulturmiljöbebyggelse eller om byggnader på tomten är k-märkta.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Fristående solceller

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan. Men om konstruktionen kan betraktas som ett byggnadsverk, ex. plank eller skärmtak kan bygglov krävas.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan. Men om konstruktionen kan betraktas som ett byggnadsverk, ex. plank eller skärmtak kan bygglov krävas.

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Altan/trädäck lägre än 1,2 m över mark

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Altan max 1,8 m hög och inom 3,6 m från huvudbyggnaden

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Altan högre än 1,2 m och utom 3,6 m från huvudbyggnaden

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Se tillbyggnad

Altan högre än 1,8 m oavsett storlek och placering

Bygglov krävs

Bygglov krävs

Se tillbyggnad

Schakta eller fylla mer än 50 cm

Marklov krävs

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Du behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Senast uppdaterad: