Övriga tillstånd och regler

Förutom bygglov och/eller anmälan inför en byggåtgärd kan det finnas andra tillstånd du behöver söka eller regler att ta hänsyn till. Ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du planerar att bygga, ändra eller riva något.

Marklov behövs inom detaljplanerat område om man höjer eller sänker marknivån med mer än 0,5 meter.

Inom detaljplanerat område krävs ett rivningslov då en byggnad eller del av byggnad ska rivas. Utom detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan då huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad ska rivas. För rivning av komplementbyggnader utanför detaljplanerat område krävs inget tillstånd för rivning.

Strandskyddsdispens kan behövas om det du ska bygga ligger inom 100 meter från strandlinjen.

Läs mer om strandskydd

Tillstånd från väghållaren kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg.

Ditt bygglov kan innebära en anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om anslutning till kommunalt vatten

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Läs mer om eget avlopp.

Andra förutsättningar gäller för dig som har ett K-märkt hus.

Läs mer om K-märkta hus

Kom ihåg att du alltid behöver kontakta en sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen. Du når sotningen via kundtjänst. Det krävs även nästan alltid en anmälan vid installation eller byte av eldstad.

Vill du ha information kring användandet av järnsand?

Läs mer om järnsand.

Om lagen säger att ditt byggprojekt kräver ett färdigställandeskydd får du inte börja bygga innan du tecknat försäkringen.

Ett färdigställandeskydd krävs för följande:

  • Nybyggnad av en- tvåbostadshus
  • Nybyggnad av fritidshus
  • Till- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus om bygg- och miljönämnden bedömer att det finns behov av en sådan försäkring.

Läs mer om lagen om färdigställandeskydd Länk till annan webbplats.

Tänk på tillgängligheten

I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav på hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation, tillbyggnad samt ändring och ombyggnad.

Läs mer om tillgänglighet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: