Nya bostadsområden

Här finner du mer information om våra nyaste och kommande tomter samt kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Klintgatan, Degerbyn

11 tomter.

Tomtsläpp: Våren 2023.

Norr om Dammängesgatan, Kåge, andra etappen

15 tomter.

Preliminärt tomtsläpp: 2023.

Kommande områden

Bureå/Örviken

Tomtsläpp: 2024

Information för dig som planerar att köpa tomt

 • Tomtpris, Skellefteå Kommun, se aktuell tomt. I tomtpriset ingår också:
  • Fastighetsbildning.
  • Planavgift.
  • Gatuavgift.

Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Nedan presenteras de vanligaste övriga kostnaderna.

Kommunala byggnadskostnader

Anslutningskostnader

Lagfartsavgifter

*Avgifterna inkluderar moms i de fall moms ska betalas. Observera att avgifterna är ungefärliga och kan variera, till exempel beroende på storleken på tomt och hus.
*Alla priser är i enlighet med 2019 års taxor och avgifter. Med reservation för felskrivning eller ändrade priser.

Boka tomt

 • Boka tomt
  • Bokning av tomt sker enklast via vår e-tjänst ”Boka småhustomt”, där du legitimerar dig genom bank-id och bokar en tomt.
  • Om du inte har bank-id eller av annat skäl inte vill boka via vår e-tjänst så finns de möjlighet att boka per telefon hos kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00. Bokningar per telefon handläggs i mån av tid och garanterar ingen bokning av objekt som fanns lediga vid inringningstillfället.

 • Reservationstid
  • En tomtbokning ger dig en reservation av tomten i 90 dagar, under den tiden ska du ha lämnat in ett komplett bygglov.
  • Möjlighet till förlängning finns om det föreligger särskilda skäl.
  • Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre vill ha din bokade tomt ska du omgående meddela det till funktionen för Mark och exploatering på Skellefteå kommun. Du kan meddela oss genom att skriva ett meddelande i E-tjänsten eller ta kontakt med kommunens kundtjänst.

Kontakt med Bank/Finansiär

 • Ta kontakt med din bank/finansiär för att få veta förutsättningarna för att just du ska kunna bygga ditt drömhus

Ta kontakt med husleverantör/byggentreprenör

 • Välja/rita ditt hus och kontakta byggherre/husleverantör.

Undersökning av mark och förutsättningar för tomtens beskaffenhet

 • Undersöka tomten:
  • Exempel på markundersökning av tomten kan vara att låta utföra geotekniska undersökningar av markförhållanden, eventuell radonundersökning samt behov av schaktning eller uppfyllnad. Sådana undersökningar minskar risken för oväntade kostnader vid beredning av marken. Det är viktigt att du i förväg kommer överens med funktionen för Mark och exploatering om du vill låta utföra undersökningar innan du är ägare av tomten. Efter utförd undersökning ska marken återställas.
 • Köparens ansvar att undersöka tomten – se text i köpekontrakt

Beställa nybyggnadskarta

 • Ta kontakt med kommunens kundtjänst för beställning via Lantmäteriet eller annan aktör/konsult på marknaden. (Lantmäteriets leveranstid är tre veckor i normalfallet.)*

Val av husleverantör/entreprenör och arbete med bygglovshandlingar

 • Välj byggherre/husleverantör
 • Färdigställ bygglovshandlingar, Länk till bygglovs steg för steg anvisning.

Lämna in bygglovshandlingar

 • Söka bygglov hos Skellefteå kommuns bygglovsavdelning (handläggningstiden är max tio veckor från det att ärendet är komplett till det att beslut tas.)*
 • Bygglovs e-tjänst för inlämning av bygglov.

Skriva köpeavtal

 • När komplett bygglov är inlämnat – skrivs köpekontrakt.
 • Ta kontakt med Mark och Exploatering för upprättande av köpeavtal.

Beslut om bygglov

 • Beslut om bygglov fattas av Bygglovsavdelningen.

Beställa anslutningar

 • Ansöka om anmälan till allmän vatten- och avloppsanläggning.
  • Länk till pdf-blankett
 • Meddela Skellefteå Kraft i god tid när byggnationen planeras starta för tillgång till el och bredband. Tänk även på att samordna hämtning av servicerör för respektive anläggning. Kom ihåg att planera var intaget till fastigheten ska vara för bredbandsanslutning.
 • Fjärrvärme? Ta kontakt med Skellefteå kraft för möjligheter att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet.

Betala för tomten

 • Ta kontakt med Skellefteå kommun, Mark och exploatering för att göra en överenskommelse om betalning. Senast 14 dagar innan önskad debitering.

*Avvikelser från angivna tidsangivelser kan förekomma p.g.a. hög arbetsbelastning.

Dessa principer gäller vid försäljning av Skellefteå kommuns byggklara småhustomter till privatpersoner. Med byggklara tomter avses tomter som är avstyckade till egen fastighet och har byggrätt enligt gällande detaljplan eller förhandsbesked. Samma princip gäller för Fritidshustomter.

Fördelning av tomter

Information om befintliga och kommande småhustomter
Småhustomter som är byggklara och tillgängliga visas i Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka småhustomt”. På hemsidan finns även information om kommande småhustomter som planeras och information om när tomter blir tillgängliga för bokning. Vid större tomtlansering sker annonsering senast tre (3) veckor innan aktuellt släpp i Skellefteå Kommuns mediekanaler.

Vid mindre tomtlansering sker annonsering i samband med lansering i Skellefteå Kommuns mediekanaler. Skellefteå Kommun förbehåller sig rätten att välja bland ovan nämnda medier och välja de medier som bäst uppfyller syftet om annonsering.

Privatpersoner
Fördelningen enligt denna princip riktar sig endast till fördelning/bokning och försäljning av småhustomter till privatpersoner, nedan nämnda som tomtintressenter alternativt tomtköpare. Där gäller att byggnation av hus planeras i närtid och för eget bruk och inte för uthyrning, vidareförsäljning eller köp i spekulation.

En tomtintressent får endast boka en tomt per hushåll. För att byta bokad tomt behöver tomtintressenten avsäga sig eller avboka den nuvarande bokningen för att få möjlighet att göra en ny tomtbokning. Det finns ingen möjlighet för tomtintressenter att stå i kö på tillgängliga tomter och det är heller inte möjligt att överlåta en bokning till annan part än registrerad medsökande.

Byggnationer för försäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål, hänvisas till kommunens företagsförfrågningar och handläggs som markanvisningar. Se Skellefteå kommuns Markanvisningspolicy. Uppstår misstankar om vidareförsäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål äger Skellefteå kommun rätten att säga upp tomtbokningen. Tomtbokningsavgiften återbetalas inte och ingen ersättning utgår till tomtintressenten för nedlagda kostnader.

Skellefteå kommuns markanvisningspolicy (pdf, öppnas i ny flik) , 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpristaxa (pdf, öppnas i ny flik) , 75.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bokning

Bokningsförfarande
Bokning av tomter sker initialt genom Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka småhustomt”, där tomtintressenterna med hjälp av e-legitimation genomför sin bokning. Handläggare från Mark och Exploatering återkopplar sedan till tomtintressenterna.

För de intressenter som saknar e-legitimation eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Boka småhustomt” finns möjligheten att kontakta Skellefteå Kommuns kundtjänst. En handläggare kontaktar sedan intressenterna i den ordning de hört av sig. Handläggning via telefon sker i mån av tid och garanterar ingen bokning av tomt som fanns ledig vid inringningstillfället då återkoppling per telefon kan dröja.

Bokningsavgift
I samband med bokningstillfället tas en bokningsavgift om 5 000 kronor ut av tomtintressenten. Bokningsavgiften dras sedan av från köpeskillingen och utgör en delbetalning vid fullföljande av köp. I fall där tomtintressenten avsäger sig/avbokar eller av andra skäl inte fullföljer köpet återbetalas inte bokningsavgiften. Detsamma gäller i fall då kommunen säger upp/avslutar bokningen.

En bokningsavgift tas även ut på nytt vid ”byte” av tomt, där intressenten avsäger sig/avbokar ett tomtobjekt för att ha möjlighet att boka en ny tomt. Betalning av bokningsavgift sker i e-tjänsten vid bokning. Vid telefonbokning sker betalning mot faktura.

Bokningstid
Vid upprättande av en bokning får tomtköparen initialt 90 dagar på sig att aktivt arbeta med sitt val av entreprenör/husleverantör och husritningar. Innan bokningstidens slut ska tomtköparen lämna in en komplett ansökan om byggnadslov för uppförande av bostadshus på tomten.

Tomtintressenter som aktivt arbetar med sina val har möjlighet till max tre bokningsförlängningar á 30 dagar. Efter maximalt tre bokningsförlängningar avbokas tomten och objektet återgår till tillgängliga tomtobjekt och finns då möjligt att boka för samtliga tomtintressenter. Ytterligare förlängningar kan beviljas vid undantagsfall och när särskilda skäl finns. Det åligger i dessa fall tomtintressenten att visa och styrka sådana skäl.

Köpekontrakt och köpebrev
Köpekontrakt tecknas mellan Skellefteå kommun och tomtköpare först då en komplett ansökan om bygglov är inlämnad och avsikten hos tomtköparen är att i närtid uppföra ett bostadshus för eget bruk på tomten.

Efter att bygglovet beviljats sker överlåtelse i samband med byggstart. För att fullfölja köpet skall köpeskilling betalas, enligt utfärdad faktura. Då köpeskillingen är betald utfärdar Skellefteå kommun ett kvitterat köpebrev och tomten kan nu tillträdas av tomtköparen.

Lagfart
Med stöd av köpebrevet ska tomtköparen söka och bekosta lagfart för tomten. Lagfart ska sökas av tomtköparen inom 1 månad från det att köparen erhållit köpebrev.

Bokningssystem

E-tjänst
Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka Småhustomt” baseras på e-plattformen Open-E med tillhörande kartapplikation i ArcGIS Online.
Syftet med e-tjänsten är att tomtintressenten på ett enkelt sätt själv ska kunna se i kartapplikationen vilka småhustomter som finns lediga och sedan boka sin småhustomt i e-tjänsten. Tomtintressenten kan sedan följa sin bokning i Självservice där intressenten även kan kommunicera direkt med handläggare på Mark- och Exploateringsenheten.

För de tomtintressenter som saknar e-legitimation eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Boka småhustomt” kommer bokningen att läggas in i e-tjänsten manuellt av handläggare. Tomtintressenten kan då inte följa sitt ärende i självservice utan kommer endast erhålla informationsmejl från e-tjänsten och måste istället ta kontakt med handläggare genom Kundtjänst.

Högbelastning och bokningsbekräftelse
E-tjänsten ”Boka småhustomt” riskerar att utsättas för hög belastning under perioder för tomtlansering. Om den höga belastningen på e-tjänsten skulle innebära ett längre driftstopp, behåller de intressenter som erhållit en bokningsbekräftelse sin tomtbokning. Övriga tomtintressenter som inte erhållit någon bokningsbekräftelse ges då möjlighet att vid ett senare tillfälle göra en tomtbokning.

När tomtintressenten erhållit en bokningsbekräftelse på mejl, är det en kvittens på en genomförd och godkänd bokning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se