Förrättningar, avstyckning

Lantmäteriförrättningar är ett samlingsnamn för de olika typer av ärenden som vi på den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger. Ärendena handlar oftast om att bilda nya fastigheter eller förändra redan existerande fastigheter. Men genom förrättningar kan vi även lösa frågor kring gemensamma behov, samt reda ut oklarheter kring ägande och gränser.

Med fastigheter menar vi ett avgränsat mark- eller vattenområde. Eventuella byggnader räknas bara som tillbehör. Läs mer om vad en fastighet är i puffen till höger. Nedan berättar vi mer om vad det finns för olika typer av förrättningar.

En lantmäteriförrättning påbörjas när vi på lantmäterimyndigheten får in en skriftlig ansökan om förrättning från dig som är lagfaren fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare. Men innan du skickar in ansökan - kontakta oss gärna.

Kontakta oss gärna innan du ansöker

Eftersom det finns många regler och lagar att ta hänsyn till när det gäller förrättningar är det bra om du som sökande kontaktar oss på lantmäterimyndigheten innan du skickar in din ansökan. Vi kan då göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder. Vi kan också upplysa dig om vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Ibland krävs det t.ex. förhandsbesked på bygglov innan en förrättning kan påbörjas.

Fyll i rätt uppgifter – använd blankett

I din ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs. Glöm inte att ange fullständiga fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att ansökan innehåller aktuella kontaktuppgifter till samtliga sökande och att den är undertecknad av samtliga berörda fastighetsägare. För att underlätta ansökningen har vi gjort en blankett som du kan få från oss på lantmäterimyndigheten. Observera att du inte kan ansöka via e-post eller telefax eftersom det krävs underskrift.

Kontaktuppgifter

Under rådande omständigheter tar vi endast emot bokade besök. Du är välkommen att ringa kundtjänst så kontaktar vi dig

Telefonnummer till kundtjänst: 0910 – 73 50 00
Besöksadress lantmäteri: Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå
Besöksadress kundtjänst: Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå
Postadress: Skellefteå kommun, Lantmäteri, 931 85 Skellefteå

I en lantmäteriförrättning ingår flera steg. Självklart varierar vad som behöver göras från ett ärende till ett annat och ibland kan det vara möjligt att hoppa över vissa steg. Vi rekommenderar alltid att man först bokar en tid med oss för bästa guidning kring de frågeställningar man har runt en förrättning.

Nedan visas de olika steg som ingår i en förrättning.

Förrättningens olika steg:

  1. Kontakt
  2. Ansökan
  3. Utredning
  4. Sammanträde
  5. Fältarbete och kartframställning
  6. Beslut
  7. Avslut och överklagan
  8. Laga kraft och registrering
  9. Betalning

Har du frågor eller funderingar?

Har du frågor varför inte boka en tid med oss via kundtjänst.

Det finns fyra förrättningsåtgärder som du kan ansöka om när du vill ändra eller bilda en fastighet

Avstyckning
Vid en avstyckning skiljer man av ett område från en fastighet för att bilda en ny fastighet. Det kan till exempel vara aktuellt när du köper en del av en fastighet för att bygga hus. Din köpta tomtmark måste då skiljas från den så kallade stamfastigheten och få en egen fastighetsbeteckning. Som köpare måste du efter förrättningen söka lagfart på den nya fastigheten. Lagfart söker du hos Fastighetsinskrivningen.

Fastighetsreglering
Genom fastighetsreglering förändrar man redan befintliga fastigheter utan att några nya bildas. Det vanligaste är att man överför mark från en fastighet till en annan. Men genom fastighetsreglering kan man också bilda, eller ändra, samfälligheter och servitut. Eftersom det inte bildas några nya fastigheter vid en fastighetsreglering behöver den som ansöker om fastighetsreglering inte söka någon lagfart.

Klyvning
En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer kan under vissa förutsättningar klyvas så att varje delägare får en egen fastighet. Samtliga ägare behöver inte vara överens för att en fastighet ska klyvas. Klyvning har nämligen företräde framför en offentlig auktion, som är det andra sättet oeniga delägare kan få ut sina andelar av en samägd fastighet. Eftersom det inte blir några nya ägare vid en klyvning behöver de inblandade inte söka ny lagfart.


Sammanläggning
Med hjälp av förrättningsåtgärden sammanläggning kan två eller flera fastigheter slås samman till en. Det finns dock ett par villkor och det är att fastigheterna ska ägas av en och samma person (eller av samma personer om det är flera ägare). Om det är flera ägare måste dessutom andelen som var och en äger vara lika stor i alla fastigheter som ska ingå i sammanläggningen. Den nya sammanlagda fastigheten får en ny fastighetsbeteckning, men den gamla lagfarten fortsätter att gälla.

Ibland kan man behöva använda mark på någon annans fastighet. Med hjälp av en förrättning är det möjligt att få lov att göra detta.

Ledningsrättsförrättning
Genom ledningsrättsförrättningar får ägare av allmännyttiga ledningar rätt att anlägga och underhålla ledningar på annans mark. Exempel på sådana ledningar är kommunala vatten- och avloppsledningar, kraft- och teleledningar samt optokabel. Även master och teknikbodar som ingår i ett allmänt nät kan omfattas av ledningsrätt. Ledningsrätten gäller för all framtid.

Servitut
Ett servitut ger dig som fastighetsägare rätt använda en del av en närliggande fastighet för att tillgodose ett nödvändigt behov som du inte kan tillgodose på din egen fastighet. Till exempel kan du få rätt att ta vatten ur en brunn som ligger på grannens tomt, eller köra på en väg som går över grannens mark. Ett servitut gäller i princip för all framtid och följer med din fastighet när du säljer den. Servitut bildas oftast inte som en egen åtgärd utan skapas i samband med en annan förrättning.

För att en fastighet ska fungera så bra som möjligt behöver den ofta samverka med andra fastigheter. Till exempel kan flera fastigheter vara i behov av en gemensam utfart till allmän väg, eller av en lekplats. Då passar en gemensamhetsanläggning bra.

Anläggningsförrättning
Om du och flera andra fastighetsägare är i behov av en anläggning är det en god idé att ni bildar en gemensamhetsanläggning. Detta görs genom en anläggningsförrättning. Exempel på vanliga gemensamhetsanläggningar är vatten- och avloppsanläggningar, vägar, grönområden och bryggor. Själva anläggningen, och det utrymme på marken där anläggningen finns, betraktas som er gemensamma egendom.

När ni bildar er gemensamhetsanläggning beslutar ni tillsammans hur ni ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den gemensamma anläggningen. Ett alternativ är att anläggningen sköts av en samfällighetsförening.

Samfällighetsförening
En samfällighetsförening är lämplig när ägare av många fastigheter tillsammans ska sköta om en gemensamhetsanläggning eller ett samfällt markområde. En samfällighetsförening är en så kallad juridisk person som företräder medlemmarna. Föreningen har en vald styrelse och frågor löses med hjälp av majoritetsbeslut. Lantmäterimyndigheten är den enda myndighet som får bilda samfällighetsföreningar. Detta görs antigen i samband med en annan förrättning eller som en fristående åtgärd när det redan finns en befintlig anläggning.

Det finns ett par förrättningar som kan användas för att reda ut oklarheter kring ägande och som kan ge gamla privata uppdelningar av fastigheter rättslig verkan.

Legalisering
Fram till 1962 var det tillåtet för fastighetsägare att själva dela upp en gemensamt ägd fastighet mellan sig - en så kallad sämjedelning. Sådan privat jorddelning är inte längre tillåten utan nu för tiden krävs det en lantmäteriförrättning för att klyva en fastighet. Genom förrättningsåtgärden legalisering är det möjligt att ge en sämjedelning som utfördes före 1962 rättslig verkan. Detsamma gäller även för ett par andra fall av privat överlåtelse av hel eller del av fastighet som gjordes enligt tidigare lagstiftning.

Äganderättsutredning
Om det i samband med en förrättning är oklart vem som äger en fastighet (eller delar av den) kan vi på den kommunala lantmäterimyndigheten ta initiativ till en äganderättsutredning. En äganderättsutredning leder till lagfart.
Om du vill reda ut oklara ägarförhållanden utan att det sker i samband med en förrättning ska du vända dig till länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Vi på den kommunala lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att reda ut var fastigheters gränser går. Vi kan även hjälpa till att reda ut frågor kring rättigheter, till exempel servitut.

Fastighetsbestämning
Med hjälp av en fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Det är även möjligt att reda ut vad ett servitut omfattar och vilka fastigheter som berörs av det, eller om en fastighet har någon andel i en samfällighet. Det som beslutas vid en fastighetsbestämning blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning
Över tid kan gränsmarkeringar (exempelvis gränsrösen och gränsrör) försvinna eller bli förstörda. Genom förrättningsåtgärden särskild gränsutmärkning är det möjligt att ersätta saknade gränsmarkeringar med nya. De nya markeringarna har samma juridiska status som de ursprungliga markeringarna.
För att det ska vara möjligt att genomföra en särskild gränsutmärkning får det inte råda några tveksamheter om var fastighetsgränsen går. Åtgärden är exempelvis lämplig när det finns moderna koordinater på de aktuella gränspunkterna. Om det är oklart var gränsen går måste man i stället göra en fastighetsbestämning för att kunna ersätta de förlorade gränsmarkeringarna.

Gränsutvisning
Om du vill ha hjälp att hitta igen gränserna på din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Med stöd av gamla förrättningskartor och de gränsmarkeringar som finns på marken (exempelvis gränsrösen och gränsrör) går det ofta att återfinna en gräns. Observera att en gränsutvisning inte är en förrättningsåtgärd och därför är den inte rättsligt bindande. Vid en gränsutvisning slås inga nya gränsrör ner, men du kan få gränsen tillfälligt markerad med träläkt.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: