Referenssystem

Inom hela Skellefteå kommun använder vi oss av referenssystemen SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd. Vi nyttjar dem vid all fältmätning, kartläggning och redovisning av geografiska data.

SWEREF 99 och RH 2000 är Sveriges officiella referenssystem och i Skellefteå kommun använder vi oss av projektionen 20 15. Du kan läsa mer om de olika projektionerna hos Lantmäteriet

Lantmäteriets hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Skellefteå har vi använt oss av SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd i några år. Införandet skedde i två etapper. I juli 2007 ersattes det referenssystem som sedan mitten av nittonhundratalet använts i området kring Skellefteå tätort, Skelleftehamn och Bureå. Ett par år senare, 2009, började vi använda oss av de nya referenssystemen i hela Skellefteå kommun.

Vad medför bytet till det nya höjdsystemet för oss i Skellefteå?

De mest noggrant bestämda höjdpunkterna kallas för fixpunkter. Dessa fixpunkter har nu anslutits till RH2000.

Här nedan kan du läsa om de kommunala fixpunkterna och deras skillnader i höjd när man jämför det gamla och det nya systemet

Det nya referenssystemet i plan

Område referenssystem

Området med beteckningen ”Del 1” har bytt referenssystem sedan 1 juli 2007. I det aktuella området med märkningen ”Del 2”, har Skellefteå kommun hittills arbetat i ett referenssystem i plan som heter RT R11 2,5 GON O 0:0, samt i båda höjdsystemen RH00 och RH70.

Referenssystemet i plan har definierats av Lantmäteriverket, den är globalt anpassad och är förmånlig att använda vid positionsbestämning med satellitteknik (GNSS). SWEREF 99 20 15 är kartprojektion som används av Skellefteå kommun och i de lokala mätningsverksamheterna. Den definieras med parametrarna:

I kartprojektionen räknas N (X-värdet) från ekvatorn och E (Y-värdet) från meridianen med ökande värden österut.

Medelmeridian:

20° 15' öster Greenwich

Skalreduktionsfaktor:

1.0

Tillägg i E (Y-koordinat)

150 000

Fördelarna och konsekvenser med referenssystemet

Fördelarna med referenssystem är att den underlättar utbyte och sammanställning av data från olika kartanvändare, samt underlättar den geografiska positioneringen med satellitbaserade system (GNSS). Det gör det även möjligt att rätta till brister i gamla befintliga stomnät.

Transformationssambandet mellan system RT R11 2,5 GON O 0:0 och SWEREF 99 20 15 innehåller en korrektionsmodell för bristande homogenitet (inbördes överensstämmelse mellan olika områden) i det gamla referenssystemet. Sambandet fungerar åt båda hållen.

Referenssystembytet påverkar olika mycket beroende på vilken verksamhet ni tillhör. Har ni ett utbyte av geografiskt data med kommunen måste era databaser och uppgifter inventeras och förberedas inför en transformation. Var noga med att alltid ange plan- och höjdsystem i era produkter för att undvika förväxlingar.

plan- och höjdsystem

Utförda mätningar

 

områden med geometriska deformationer i system RT R11 2,5 GON O 0:0

Bilden visar med färger områden med geometriska deformationer i system RT R11 2,5 GON O 0:0. De mörkare färgerna visar på större deformationer. Punkterna i bilden markerar de passpunkter som mätts in och har använts för beräkning av sambandet. Totalt ingår 605 st punkter i det här transformationssambandet. Med användning av detta samband kan nya GNSS-mätningar inom området anslutas till äldre data med cm-noggrannhet.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nya nationella höjdsystemet RH2000 har utformats av Lantmäteriverket, och har tagits fram genom en landsomfattande precisionsavvägning. Resultatet har blivit ett rikstäckande höjdnät av hög kvalitet.

Efter referenssystembytet kommer höjdvärdet på alla fixpunkter och alla övriga höjdsatta punkter i stomnätet att anges i RH2000. Primärkartans höjdkurvor och höjdpunkter kommer också att få ett annat höjdvärde.

Exempel på gammalt och nytt koordinatutseende

Gammalt

Nytt

RT R11 2,5 GON O 0:0, RH70

SWEREF 99 20 15, RH2000

X = 7150560

N = 7151237

Y = 47353

E = 199959

Z = 46.303

H = 46.558

Lantmäteriet

Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning kan hjälpa till med leverans av koordinater och punktbeskrivningar på stompunkter i de nya systemen till självkostnadspris.

Information från lantmäteriet Länk till annan webbplats.

För ytterligare information och frågor angående referenssystembytet i Skellefteå kommun hänvisas till följande kontaktpersoner på lantmäteriavdelningen:

Per Hammarbäck

Kommunala höjdfixnät

Skellefteå kommun har anslutit alla egna höjdfixar till det nya nationella höjdsystemet RH 2000, vilket är det höjdsystem det statliga Lantmäteriet numera använder på sina riksnätspunkter.

Den 1 juli 2007 uppdaterades höjdsystemet i området Skellefteå, Skelleftehamn samt i Bureå. Övriga områden med kommunala fixpunkter fick nytt höjdsystem den 1 juli 2009, när kommunen i sin helhet bytte till system RH 2000 i höjd.

  • Höjdfixarna har det av Lantmäteriet beräknade och utjämnade värdet och har den noggrannast bestämda höjden. De övriga punkterna i kommunens stomnät (triangel-, polygon- och detaljpunkter) har också fått ett förändrat höjdvärde. Höjden redovisas även här i system RH 2000 och den avgörs av vilket skift varje aktuellt område har.
  • Varje enskilt avvägt område har ett eget s.k. skift, d.v.s. differensen mellan det gamla höjdsystemet och RH 2000. För att komma till RH 2000 ska det aktuella skiftet adderas till de lokala höjderna.
  • Nivåkurvorna har ett värde som motsvarar områdets skift. Kurvorna är oförändrade i plan (sidled), men har fått en ny höjdangivelse. Det betyder att ett decimaltillägg nu kan förekomma på höjdvärdet i vissa områden.
  • Vid GNSS-mätning i kommunen används geoidmodellen SWEN08_RH2000 så att man direkt får höjderna i RH 2000.
    Kontrollmätning görs mot kända punkter vid inmätning eller utsättning.
  • Det finns upplysningar om var i kommunen Lantmäteriets riksnätsfixar i system RH 2000 är belägna.
Kommunala höjdfixar

Nr på karta

Område

Äldre höjdsystem

Skift (meter)

Nytt höjdsystem

Datum för byte

1

Skellefteå- Skelleftehamn

RH 00

+1.008

RH 2000

070701

2

Bureå

RH 00

+1.019

RH 2000

070701

3

Kågedalen

RH 00

+1.024

RH 2000

090701

4

Boliden, Strömfors

RH 00

+0.991

RH 2000

090701

5

Byske

RH 70

+0.256

RH 2000

090701

6

Åbyn, Renholmen

RH 70

+0.250

RH 2000

090701

7

Bygdsiljum

RH 70

+0,292

RH 2000

090701

8

Lövånger

RH 70

+0.259

RH 2000

090701

Höjdsatta punkter som inte är fixpunkter

Område

Äldre höjdsystem

Skift (m)

Nytt höjdsystem

Mätmetod

Burträsk, Åbyn

RH 70

0,259

RH 2000

avvägning

Fällfors

RH 70

0,282

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Jörn

RH 70

0,239

RH 2000

statisk GPS-mätning

Kalvträsk

RH 70

0,278

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Klutmark, motorbanan

RH 70

0,315

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Ostvik, Frostkåge, Östanbäck

RH 70

0,271

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Drängsmark

RH 70

0,272

RH 2000

statisk GPS-mätning

Pite-Rönnskär

RH 70

0,237

RH 2000

statisk GPS-mätning

Vebomark

RH 70

0,233

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Bygdeträsk

RH 70

0,300

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Hökmark

RH 70

0,269

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Gummark

RH 70

0,300

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Skråmträsk

RH 70

0,261

RH 2000

statisk GPS-mätning

Varuträsk

RH 70

0,299

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Finnfors

RH 70

0,257

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Burvik

RH 70

0,194

RH 2000

statisk GNSS-mätning

Besök gärna kommunens portal för kartor. Här kan du bland annat se kommunens punkter i stomnätet och gränser mellan olika områden. Besök Skellefteå kommuns kartportal Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: