Lantmäteri och fastighetsinskrivningen

Vad är det för skillnad mellan det statliga Lantmäteriet och en kommunal lantmäterimyndighet? Och när ska man vända sig till Fastighetsinskrivningen? På den här sidan reder vi ut begreppen.

Lantmäteriet är en statlig myndighet. De ansvarar för att samordna geografisk information i Sverige och för vårt nationella geodetiska referenssystem. De fastställer också ortsnamn, administrerar fastighetsregistret och sköter fastighetsindelningen i de kommuner som inte har någon kommunal lantmäterimyndighet.

År 1996 blev det möjligt för kommuner att ansöka om att få upprätta kommunala lantmäterimyndigheter. De kommunala lantmäterimyndigheterna har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet när det gäller fastighetsindelningen, men deras verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen. De ska vara organiserade så att de kan agera helt fristående gentemot andra kommunala verksamheter.

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Skellefteå

Skellefteå är en av cirka fyrtio kommuner i Sverige som har valt att ha en kommunal lantmäterimyndighet och vi har haft det sedan 1997. Vi har ett nära samarbete med det statliga Lantmäteriet och det är de som ansvarar för tillsynen över oss. Vissa ärenden har vi möjlighet att lämna över till Lantmäteriet. Det kan exempelvis gälla ärenden som är väldigt stora och sträcker sig över kommungränsen.

När ska man vända sig till Fastighetsinskrivningen?

Fastighetsinskrivningen är det nya namnet på det som tidigare hette inskrivningsmyndigheten. Till Fastighetsinskrivningen ska du vända dig om du vill ansöka om lagfart, registrera ett avtalsservitut eller i alla frågor som gäller pantbrev och inteckningar på din fastighet. Fastighetsinskrivningen har sju inskrivningskontor i Sverige, varav ett i Skellefteå.

Senast uppdaterad: