Naturskydd

Skellefteå har en vacker och varierad natur, med ett rikt och levande odlingslandskap, rinnande vattendrag, sjöar, myrar och milsvida skogar. Men endast cirka 0,9% av Skellefteå kommuns totala yta är skyddad. Det finns flera olika former att skydda värdefulla naturområden, här kan du läsa om några.

Starkaste skyddsformen är nationalparker följt av naturreservat. I kommunen finns 17 naturreservat. Naturvårdsverket beslutar om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas av riksdagen. Naturreservat beslutas och förvaltas vanligtvis av Länsstyrelsen och bestämmelserna för dem varierar från fall till fall.

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är en skyddsform som försvunnit ur lagstiftningen i och med att miljöbalken trädde i kraft 1999-01-01. Två områden i kommunen har trots det kvar denna typ skydd nämligen Burehällorna i Burvik och Marranäsvältan i Fällfors. Skyddet gäller i praktiken på samma sätt som naturreservat.

Naturminnen

Mindre naturföremål av särskild märklig beskaffenhet kan skyddas som naturminnen.
I Skellefteå kommun finns tre naturminnen: flyttblocket "Mjölkstenen" vid Önnesmark, en dicotypgran (gran av märklig beskaffenhet, med nedre delen av kronan av sydländsk typ och toppen av smal fjälltyp) i trakten av Blacke och en tallskog i Renbergsvattnet som katats (randbarkats för att skaffa råvara för tjärframställning) på 1870-talet.

Hos Länsstyrelsen i Västerbotten kan du läsa mer om skyddad natur och titta i deras karta.

Kartan finns även som app till mobilen, appen heter Västerbottens Naturkarta.

Natura 2000

EU´s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden kallas Natura 2000. Inom varje medlemsland väljs områden ut som innehåller de naturtyper eller arter som listas av EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och naturtyper).

Länderna ansvarar för att skydda och vårda sina Natura 2000 områden och ofta skyddas de som naturreservat.

Läs mer om Natura 2000 på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Biotopskydd och skyddsområden

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Skyddet kan ges till områden på upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd på skogsmark medan länsstyrelsen fattar beslut på övrig mark.

Riksintressen

Till område av riksintresse kan ett område utses som har få motsvarigheter i den aktuella naturgeografiska regionen och som bäst exemplifierar regionens olika landskapstyper.

Riksintresseområden utses av länsstyrelsen och kan gälla för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön respektive friluftslivet. Bestämmelserna får direkt verkan endast vid prövning av exploateringar som innebär ändrad markanvändning.

Senast uppdaterad: