Skyddsvärda växter och djur

I Västerbottens län är blåsippan fridlyst. Dessutom är samtliga orkidéer och alla grod- och kräldjur fridlysta.
Speciellt betydelsefulla och skyddsvärda arter kan även klassas som ansvarsarter, rödlistade arter eller nyckelarter. På den här sidan kan du läsa om de olika begreppen.

I Sverige finns ett antal hotade och sällsynta växter och djur. Dessa arter kallas rödlistade arter och sammanställs av ArtDatabanken. I Skellefteå kommun finns 483 nationellt rödlistade arter. Dessutom tillkommer 238 arter som är regionalt eller lokalt hotade.

Nyckelarter är arter som har en speciellt viktig roll i det ekologiska systemet. Exempel på nyckelarter är blåbärsris och sork, som är viktig föda för många djur. En annan nyckelart är spillkråka, som förser andra fåglar med bohål och insekter.

Fridlysta växter och djur

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Det innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada växten eller djuret.

I hela landet finns ca 300 fridlysta arter. De består av 45 orkidéarter, 186 andra kärlväxtarter, 11 mossarter, 8 lavarter, 5 svamparter, 20 grod- och kräldjursarter samt 25 arter av ryggradslösa djur.

I Västerbotten har Länsstyrelsen även valt att fridlysa blåsippa, fjällbrud och stor låsbräken. Lummer är fridlyst mot plockning för försäljning samt mot uppgrävning med rötterna.

Undantag för fridlysta djur

Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. Du får ta upp en vanlig art av groda, padda eller ödla i handen för att titta på, men du får inte flytta den. På samma sätt går det bra att plocka lite rom för att kunna se när grodan utvecklas, bara du sätter tillbaka de färdigutvecklade djuren där du tog dem.

Den fridlysta huggormen är den enda av landets tre ormarter som lever i kommunen. Det är förbjudet att fånga och döda ormar i naturen, men du får flytta huggormen från sin tomt. Du kan också göra det ogästvänligt för ormen genom att hålla gräset kortklippt, ta bort rishögar och inte placera komposten nära tomten. Om ormen ändå återkommer får du i sista hand döda den.

Fåglar och däggdjur

Alla fåglar och däggdjur är fredade med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. De arter som enligt jaktlagen tillhör "kronans villebråd" måste lämnas in till staten om de påträffas döda. Hit hör varg, björn, utter, lo och en mängd fåglar, däribland flertalet ugglor och rovfåglar.

Ansvarsarter

Ansvarsarter kallas sådana växter och djur vars utbredningsområde främst ligger i en viss region. Flodpärlmusslan återfinns framförallt i norra Sverige och lever i flera av kommunens vattensystem. Den är förbjuden att fiska. Uttern är en annan vattenlevande art med tyngdpunkten i norra delarna av landet.

Bland fåglarna har gråhakedoppingen och lappugglan nationellt betydelsefulla stammar inom Skellefteå kommun. Bland växterna finns finnros och finflikig brosklav endast inom ett mycket begränsat område av den mellannorrländska kusten.

Inom nätverket Natura 2000 arbetar EU:s medlemsländer för att bevara den biologiska mångfalden. De kommer överens om vilka naturtyper, växter och djur som är speciellt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Länsstyrelsen beslutar vilka av dessa arter som ska utses som ansvarsarter i Västerbottens län.

Läs mer om Natura 2000 hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: