Spillvatten

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening. Det vatten vi har använt ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så sätt hjälps vi åt att se till att kretsloppet fungerar.

 

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Ingenting försvinner - allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra – trasor, tops, fimpar, tamponger och kattsand, för att nämna några exempel. Allt detta orsakar stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och i reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Avloppsreningsverket är byggt för att ta bort organiska ämnen och fosfor, men tyvärr spolas också miljöfarliga saker ner som mediciner, olja, färg, lösningsmedel och annat som vi inte kan rena på reningsverket. Miljöfarliga ämnen fortsätter då antingen vidare ut i våra vattendrag, eller slår ut våra mikroorganismer som finns i reningsverken som ska rena vattnet. Så tänk på att vara snäll mot naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Inget annat.

Stopp i avloppet beror ofta på att du spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel bindor, tops, hårstrån, tomma förpackningar, stekfett och liknande. Du ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester och sådant som kan störa processerna i avloppsreningsverken.
Förebyggande åtgärder för att hindra stopp i avloppet:

  • Släng inte något annat än toalettpapper i toaletten. Till och med hushållspapper kan orsaka stopp.
  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Torka ur matfett ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i soppåsen. Använd tomma mjölkförpackningar eller PET-flaskor för att samla upp rinnande stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.

Skräp (som tops, tamponger, kondomer, hårstrån, cigarettfimpar, m.m.) ska kastas i soppåsen. Det är brännbart material.

Kemikalier, färgrester och lösningsmedel ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler på avdelningen för farligt avfall.

Mediciner ska lämnas till Apoteket.

Överflödigt matfett bör torkas bort före disk. Hushållspappret kastas sedan i soppåsen. Rinnande stekfett från matlagning kan samlas i ett gammalt mjölkpaket eller liknande och slängas i soppåsen när fettet stelnat. Det är brännbart material.

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka proppar.

Torka ur matfett ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i soppåsen. Använd tomma mjölkförpackningar eller liknande för att samla upp rinnande stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor i det gröna kärlet.

Överblivna mediciner ska lämnas in på ett apotek. Om de spolas ner i toaletten kan de förstöra reningsprocessen i reningsverket. De kan inte heller brytas ner fullständigt. Detta innebär att små mängder mediciner kommer ut i naturen. De kan ge genetiska skador och sänka immunförsvaret hos fiskar och organismer som lever i de vattendrag, sjöar eller hav som tar emot det renade avloppsvattnet.

Oljor, lösningsmedel, målarfärgsrester, fotokemikalier, bekämpningsmedel, starkt sura eller starkt alkaliska vätskor får aldrig tillföras avloppet. Detta beror på att en stor del av reningen av avloppsvattnet sker i de biologiska behandlingsstegen. Reningsarbetet utförs av olika naturligt förekommande mikroorganismer, främst bakterier, som kommer in via avloppsvattnet och som sedan förökar sig. För att bakterierna ska klara av att rena vattnet, krävs en giftfri miljö!

Hjälp oss och bakterierna att sköta vårt arbete, så minskar belastningen på miljön. Källsortera!

Senast uppdaterad: