Ersättningsregler vid vaccination mot covid -19, fas 1 och 2 samt 3 och 4

Stabsledningen har beslutat om vad som ska gälla för medarbetares vaccination. Informationen uppdaterad 2021-04-21 med fas 3 och 4.

Fas 1 och 2

Vaccination i fas 1 och 2 sker delvis per arbetsplats. Vaccination som sker på arbetstid görs med bibehållen lön och behöver inte registreras. Vid vaccination som sker på ledig tid utgår ersättning motsvarande 1 timmes arbete.

Eftersom vaccination i fas 1 och fas 2 (se nedan) delvis sker per arbetsplats, innebär det att denna första möjlighet för brukare och personal att få vaccin kommer att finnas under en eller ett par dagar. Nedanstående punkter tydliggör ersättningsfrågan för personal som ingår i fas 1 och fas 2.

 • Vaccination som sker på arbetstid är med bibehållen lön. (behöver inte registreras).
 • Vid vaccination som sker på ledig tid utgår ersättning motsvarande 1 timmes arbete.
 • Kilometerersättning kan betalas ut i de fall vaccinering sker på en förutbestämd plats och tidpunkt som medarbetaren inte kan påverka.

Rutin för ersättning

Alla med årsarbetstid och tillgång till självservice registrerar flextid.

Medarbetare med tillgång till självservice som inte har årsarbetstid och flexstämpling:

 • Medarbetare med månadslön registrerar avvikande tjänstgöring och extratid i pengar
 • Medarbetare med timlön registrerar avvikande tjänstgöring och ordinarie arbetstid
 • Eventuell kilometerersättning söks i självservice.

Medarbetare som inte kan registrera i självservice:

 • Timvikarier som normalt bokas via bemanning
  • Tiden anmäls i e-tjänst "Tjänstgöringsrapport-rapportera in arbetstid som timvikarie (T3).
  • Vikarien skriver att det gäller vaccin. Lönecenter registrerar tiden manuellt. Beviljas av Lönecenter om det finns ett konto att styra mot.
  • Vid eventuell registrering av kilometerersättning, notera antal körda kilometer i e-tjänstens fält för kommentarer.

Tjänstgöringsrapport - rapportera in arbetstid som timvikarie (T3) Länk till annan webbplats.

Information till chefer som beviljar ersättning

När en timme ska beviljas vid vaccination som sker på ledig tid, ange då under Orsak:

 • Fyllnad och Bemanningstyp :Extra arbete

Om detta inte görs betalas det ut övertid för heltidsanställda.

OBS! Timmen bokförs på frikod 6700. Kontakta din lönekonsult vid frågor om hur kostnaden ska konteras på frikoden.

I den första fasen, som inleddes nationellt i slutet av december 2020 och i Skellefteå 7 januari, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

En projektledare har utsetts som planerar vaccinationen i samråd med regionen.

Verksamhet: Socialkontoret

 • Avdelning Vård och Omsorg: (Boende och hemtjänst samt Hälso- och sjukvård samt Dagverksamhet)
 • Avdelning Stöd och service: boende och stöd, socialpsykiatri, daglig verksamhet samt personlig assistens.
 • Sjuksköterskor som vaccinerar från Elevhälsa och kommunhälsan.

Yrkeskategorier: Undersköterska, vårdbiträde, specialistundersköterska, fotvårdsspecialist, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut /sjukgymnast.

Stödassistent, stödpersonal, stödpedagog, personlig assistent, arbetsterapeut (SSF), behandlingsassistent, pedagog, arbetsledare (daglig verksamhet).

Anställningsformer: Tillsvidareanställda, Visstidsanställda månadsavlönade och timavlönade. Samt praktikanter. (BEA: extratjänster)

Vaccination mot Covid-19 fas 3 och 4. Gäller tills alla invånare har erbjudits möjlighet till vaccination. Om vaccinationen sker på arbetstid så ska det ske utan löneavdrag, men reseersättning utgår inte.

Fas 3

I fas 3 rekommenderas vaccination mot covid-19 till alla i åldern 60–64 år och till dem som är 18–59 år och har en eller flera bakomliggande sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för allvarlig sjukdom. Här ingår även personer 18- 59 år som av olika anledningar har svårt att skydda sig mot smitta, till exempel personer med en demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning och personer som lever i socialt utsatta situationer.

Fas 4

Personer 18 år och äldre som inte prioriterats i tidigare faser.

Ersättning fas 3 och 4

Som arbetsgivare vill Skellefteå kommun bidra till att hålla tillbaka pandemin genom att underlätta för medarbetare att vaccinera sig. Om vaccinering behöver ske på arbetstid, ska medarbetaren kontakta sin chef för en dialog om och när det passar bäst för verksamheten. Om vaccinationen sker på arbetstid så ska det ske utan löneavdrag (reseersättning utgår inte). Om medarbetare har möjlighet att vaccinera sig på sin fritid så är det naturligtvis helt okej. I dessa fall kommer ingen ersättning att utgå från arbetsgivaren.

Under vår och sommar år 2021 kommer alla vuxna medborgare i Sverige att erbjudas vaccin mot Covid -19. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioritetsordning för vaccinationerna där olika faser beskrivs. Det primära syftet med prioriteringsordningen är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Detta bedöms vara personer som bor på särskilda boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård. Ett indirekt skydd för dessa personer kan uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer i dessa riskgrupper. Tidig vaccination av nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör dessa riskgrupper, bedöms ge ett indirekt skydd.

Bra om så många som möjligt vaccinerar sig

Region Västerbotten är ansvarig för vaccinationerna, men Skellefteå kommun kan komma att bistå regionen i de inledande faserna. Vaccinationerna i Skellefteå inleddes den 7 januari och löper sedan på utifrån tillgång på vaccin. Vaccination är frivillig. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se