Frågor och svar om corona för dig som chef

Här hittar du som HR-chef och chef frågor och svar gällande hanteringen av situationer som kan uppstå som en konsekvens av Coronaviruset och covid-19. OBSERVERA att svaren kan ändras utifrån att läget förändras. Sidan uppdateras regelbundet.

Snabbtester kan inte användas för att utesluta covid-19 hos personer som har symtom. Testen har för låg känslighet, det är PCR-test som gäller för att utesluta covid-19

När medarbetare reser in i Sverige från ett utomnordiskt land är det viktigt att hen testar sig för covid-19, även om hen är symtomfri. Medarbetaren ska informera dig som chef och delge dig provsvaret när det kommit.

Medarbetare ska vid inresa i Sverige från utomnordiskt land:

 • Testa sig för covid-19 direkt efter ankomsten till Sverige.
 • Testa sig igen på dag 5-7 efter ankomsten till Sverige.
 • I verksamheter som har tillgång till antigentestning
  rekommenderas ett sådant test dag 3 som ett komplement till PCR-testen.
 • Om medarbetare reser in från vissa länder, ska hen även isolera sig och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomsten till Sverige.
  (Läs mer i rutin för vårdpersonal nedan.)

Observera att Försäkringskassan inte beviljar smittbärarpenning för de sju dagar man har hemkarantän efter en utlandsresa.

Rutin för vårdpersonal som reser in i Sverige från utlandet (210719) , 209.7 kB.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats.

Chef kan efter dialog med HR-funktionen fatta beslut om avstängning för att förhindra smittspridning enligt AB § 10 mom. 4.

Chef kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under avstängningen behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna, mer information om det i Cirkulär 20:06.

Ett snabbt beslut om avstängning ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse. Vid avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet.
Facklig organisation ska informeras inom 5 dagar att arbetsgivaren har fattat beslut att stänga av en medarbetare, enligt överenskommelsen. Den fackliga organisationen kan, om de ser skäl till det, då begära överläggning inom sju dagar.

Vid eventuell avstängning ska arbetsgivaren ange hur länge medarbetaren är avstängd. Under avstängningsperioden är medarbetaren fortfarande i tjänst och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska om möjligt utföra arbete på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.
Avstängning enligt Allmänna bestämmelser berörs även i fler frågor här nedan.

Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott Länk till annan webbplats.

Skyddsutrustning och basala hygienartiklar (se exempel listade nedan) beställs numer via e-tjänst.

Läs hur du gör på sidan Beställa skyddsutrustning/basala hygienartiklar (på Insidan). Länk till annan webbplats.

Exempel på produkter som ska beställas via e-tjänsten:

Visir
Munskydd
Engångsförkläde
Skyddsrock
Handskar
Alcogel
Handsprit
Ytdesinfektion

Det råder global brist på engångshandskar. Än så länge har vi i Skellefteå kommun inte brist, men situationen kan fort förändras. Det är därför viktigt att hela kommunorganisationen tar ett gemensamt ansvar så att icke nödvändig användning av engångshandskar minskar.

Ett centrallager för skyddsutrustning och basala hygienartiklar har öppnat på Östra navet för att säkerställa tillgången av handskar m.m. I och med det gäller nya gemensamma beställningsrutiner för dessa artiklar fr.o.m. 18 december 2020.

Gå till beställningssidan (på Insidan). Länk till annan webbplats.

Vad som gäller för riskgrupper kopplat till arbete kan du läsa under Sveriges Kommuner och Regioners frågor och svar. Länk till annan webbplats.
(Uppdaterad info 4 juni 2021)

Enligt folkhälsomyndigheten har vissa grupper rapporterats ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta.

Ny information tillkommer kontinuerligt och folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra såsom vård- och omsorg har högtryck. Arbetsledningen behöver då sannolikt ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap. Men man behöver även se över möjligheter till att arbetstagare kan hjälpa till där de behövs mest.

Läs mer i frågan "Kan arbetsgivaren beordra personal att vikariera för andra..." på SKR:s webbsida. Länk till annan webbplats.

Då verksamheten är hårt ansträngd och det är svårt att få bemanningen att räcka till, kan arbetsgivaren för att upprätthålla verksamheten bli tvungen att till exempel:

 • förskjuta arbetstid
 • beordra övertid och nödfallsövertid
 • beordra jour och beredskap
 • återkalla beviljad semester.

Arbetstagaren har en skyldighet att:

 • byta schema
 • förskjuta arbetstiden
 • arbeta övertid och mertid
 • fullgöra jour och beredskap
 • vikariera för andra
 • inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan arbetsplats.

Hur kan arbetsgivare hantera arbetstagare som vägrar ha kontakt med personer som riskerar vara smittade eller sjuka i Covid-19?

Arbetsgivaren ansvarar för verksamheten och behöver alltid säkra att det finns tillräcklig bemanning inom exempelvis hälso- och sjukvård. I en situation där arbetstagare vägrar utföra arbetsuppgifter, kan det vara lämpligt att understryka att oro för smitta inte arbetsrättsligt är ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetet.

Men arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som är extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

Som arbetsgivare är det viktigt att respektera och bemöta oron för smitta hos medarbetare för att komma i kontakt med personer som är smittbärare eller sjuka i Covid-19. Arbetsgivaren behöver ta tid för att ha en dialog med sin personal om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Samtliga på arbetsplatsen bör ta del av den information som Folkhälsomyndigheten publicerar, det regionen och smittskyddsläkare informerar om status i länet samt de riktlinjer och råd som finns framtagna gällande bemötande av smittade eller sjuka i Covid-19.

Ja, då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagaren avbryter sin semester, då kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Arbetsgivaren ska innan man avbryter en pågående beviljad semester, ha vidtagit åtgärder för att lösa situationen på annat sätt, bl.a. genom att ha beordrat övrig personal övertid och med stöd av bemanning försökt lösa situation genom interna personalomflyttningar.

När chef har uttömt alla möjligheter enligt ovan kontaktar chef medarbetare, förklarar läget och att medarbetaren beordras återgå i arbete (avbryta pågående semester).

Var noggrann med din handhygien och stanna alltid hemma om du har symtom. Förutom dessa åtgärder rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vi även försöker hålla avstånd till varandra. På arbetsplatsen kan det handla om att variera tiderna för lunch och fika eller att möblera om för att enklare undvika nära kontakt.

Olika verksamheter har olika förutsättningar att undvika nära kontakt, men vi behöver göra vad vi kan, och ta personligt ansvar, för att förhindra smittspridning.

Läs mer på www.folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Om förvaltningschefs ledningsgrupp bedömer att det finns skäl att stänga en arbetsplats, verksamhet eller en lokal i vilken medarbetare arbetar i/inom ska först:

 • En konsekvens och riskbedömning göras (särskild analys).
 • Förvaltningschef ska inför beslutet ha dialog med kommunens krisgrupp.
 • Beslut om stängning fattas efter dialog med säkerhetschef.

OBS! Skellefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab.

Läs mer på Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Digitala möten ska vara förstahandsval. Det är olämpligt att fysiskt samla människor från olika verksamheter över huvud taget. Maxantalet deltagare för samtliga sammankomster följer regeringens övre gräns för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I dagsläget är denna gräns 50 personer.

Det finns en checklista som du kan använda som ett stöd inför en planerad sammankomst.

Möten och sammankomster

Förstahandsalternativet ska vara digital medverkan. Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Om tjänsteresa ändå är aktuell så är det närmaste chef som beviljar resan. Medarbetaren ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder för att resa på ett sådant sätt som minimerar de sociala kontakterna.

Från den 15 december 2020 gäller nya regler för när du som är/varit sjukskriven ska skicka in läkarintyg, för korret information se länken till Försäkringskassans webbplats. Läkarintyg ska skickas till Försäkringskassan och till arbetsgivaren (intyg@skelleftea.se)

Kom ihåg att rapportera fortsatt sjukskrivning till arbetsgivaren via självservice och enligt gällande rutin vid sjukskrivning.

Telefonnummer till Försäkringskassan: 0771 524 524. Mer information på www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats. under frågor och svar.

Att det är viktigt med systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns och hur de kan undvikas.
Kommunhälsan erbjuder stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hör av dig för konsultation till Kommunhälsan Direkt, 0910-73 52 00 eller kommunhalsan@skelleftea.se

Om ni föredrar kan vi leverera tjänster genom onlinebesök eller telefon.

Alla förvaltningar ska använda frikoden ”6700 Covid -19” . Det är av yttersta vikt att alla förvaltningar använder den gemensamma frikoden annars kan man gå miste om framtida ersättning.

Enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner ska medarbetare som kan jobba på distans också göra det.

Distansarbete är en av de åtgärder som kommunen ska överväga för att minska smittspridning av covid-19. Efter att ha gjort en noggrann riskanalys tar ansvarig chef beslut om distansarbete kan genomföras i den egna arbetsgruppen.

Beslut om distansarbete syftar till att minska risken för smittspridning eller att säkra nyckelkompetenser. Distansarbetet sker under en begränsad period och förutsätter att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras på distans och har den utrustning som behövs för detta, eller har möjlighet att låna hem sin utrustning.

Rutin vid distansarbete

Kommunhälsan: ett sunt distansarbete

Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats. beskriver arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Läs mer om vad som gäller på sidan nedan.

Ersättning vid sjukdom och smittbärarpenning

För att en skada ska räknas som en arbetsskada ska skadan ha uppstått i samband med att du utför arbetsuppgifter. Skadas du i arbetet ska du anmäla det till din chef och uppsöka läkare för att få skadan dokumenterad.

Chef gör en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan och arbetsmiljöverket.

Om din skada gäller ett olycksfall ska du själv anmäla skadan till AFA försäkring via deras hemsida Länk till annan webbplats.

Om du på grund av skadan inte kan utföra arbete ska du sjukanmäla dig enligt gällande rutin, blir du fortsatt arbetsoförmögen efter sjuklöneperioden ska du skicka in ett läkarintyg till arbetsgivaren intyg@skelleftea.se och försäkringskassan. Kom ihåg att rapportera in fortsatt sjukskrivning via självservice och enligt gällande rutin vid sjukskrivning.

För information och ansökan om ersättning via AFA försäkring. Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se