Personalfrågor

Här kan du läsa om vad som gäller vid delegering, beordrad arbetstid, omplacering och om en medarbetare vägrar utföra sitt arbete.

Om den som har delegation är frånvarande, kan beslut fattas av dennes vikarie. Finns ingen vikarie på plats kan överordnad chef ta beslut i delegats ställe.

Arbetsgivaren d.v.s. chef kan inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet (allmänna bestämmelser AB) och med stöd av sin arbetsledningsrätt omfördela arbetsuppgifter som behövs för att täcka oförutsedd och tillfällig personalfrånvaro på grund av sjukdom. Framför allt under en kortare period i samband med ett ansträngt läge, då detta inte innebär att anställningen förändras i grunden.

I dessa fall är det oftast nödvändigt att fatta besluten snabbt, om verksamheten ska kunna upprätthållas. Vid kortvariga, tillfälliga omfördelningar av arbetsuppgifter, behöver arbetsgivaren inte MBL-förhandla

Arbetsgivaren kan beordra den personal som är frisk och närvarande på arbetsplatsen att arbeta mertid och övertid för att i viss mån täcka upp för den personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Detta i enlighet med reglerna i allmänna bestämmelser AB.

Vid händelser som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, t.ex. händelse som medför risk för avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom, får nödfallsövertid/mertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver.

En pandemi är en omständighet som kan medföra att nödfallsövertid blir aktuellt. En pandemi kan komma att betraktas som ett särskilt förhållande som medför att tillfällig avvikelse kan göras från dygns- och veckoviloreglerna i arbetstidslagen.

Samtalsstöd

Utgångspunkten är att medarbetarens tillfälliga placering sker med bibehållen lön.

 1. Ha gärna samtal med dina medarbetare om att de kan behövas för att förstärka, arbeta i de mest samhällsviktiga verksamheterna. Utgångspunkten är att alla kan behöva bidra med något, men att det kan ske på olika sätt.
 2. Medarbetaren får fråga om att arbeta i annan verksamhet/annat arbetsställe. Tackar medarbetaren ja, flyttas medarbetaren tillfälligt. Vi har en rutin med de fackliga organisationerna att vi gör en sammanställning över medarbetare som tackat ja varje vecka.
 3. Om medarbetare har särskilda skäl för att inte acceptera den tillfälliga placeringen, innebär det att arbetsgivaren kan beordra enligt AB §6?
  Giltiga skäl att neka kan vara att man inte kan ordna förskola (arbetsgivaren gör allt för att ordna förskola/omsorg utifrån behov), inte har körkort eller att man har hälsoproblem som gör att man inte kan klara jobbet. Uppmana medarbetare att kontakta sin fackliga organisation.
  Vid tillfällig förflyttning av medarbetare inom förvaltningen. HR-chef gör en sammanställning och skickar den till övergripande berörda fackliga representanter på förvaltningen samt till förhandlingsenheten på SLK som i sin tur delger KÖS.

Rutin för att säkerställa lön och ersättningar:

Underlag för placering skickas till Lönecenter.

Stödmaterial

Omflyttning av medarbetare i Skellefteå kommun (pdf, nytt fönster) , 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Frågor och svar/samtalsstöd - Omflyttning av medarbetare i Skellefteå kommun (pdf, nytt fönster) , 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Vägrar medarbetare att utföra arbete som den har tilldelats, till exempel andra uppgifter som chef har tilldelat medarbetaren.

Arbetsgång:

 • Chef har ett tydliggörande samtal med berörd medarbetare, att arbetsuppgifterna ligger inom arbetsskyldigheten och vägrar medarbetaren att utföra arbetet kan det leda till arbetsrättsliga konsekvenser.
 • Chef dokumenterar i Novi.
 • Fortsatt vägran – chef påbörjar en internutredning och kontaktar HR-specialist för stöd.
  För stöd kontakta HR-funktionen på förvaltningen.
Senast uppdaterad: