Arbetsmiljö och Corona

Här kan du ta del av vad du bör tänka på när det gäller arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I samband med Covid-19 behöver varje chef lokalt undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor (göra en riskbedömning och handlingsplan). Detta regleras av Arbetsmiljöverket och är en viktig del i att förebygga ohälsa och sjukdom bland medarbetare.

Efter genomförd riskbedömning, fortsätter chef att dagligen stämma av arbetsmiljön genom runda på enheterna (där det är praktiskt möjligt) och annars via telefon med skyddsombud alternativt annan medarbetare i tjänst.

Här nedan finns mallar för riskbedömning och handlingsplan, en tom och en med stödfrågor. Till stöd finns även ett dokument med exempel på åtgärder samt frågor för daglig avstämning.

Kontakta din HR-specialist eller Kommunhälsan för stöd vid riskbedömningar.

Mall riskbedömning Covid-19 tom , 34 kB.

Mall riskbedömning Covid-19 med stödfrågor , 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder vid riskbedömning , 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor vid daglig avstämning , 14.4 kB, öppnas i nytt fönster.

SKR:s uppdaterade råd för riskbedömning

26 juni gick Sveriges kommuner och regioner ut med uppdaterade råd för riskbedömning vid covid-19. Ta del av dessa här Länk till annan webbplats..

Riskbedömning för gravidas arbetsmiljö

Chef ska göra en riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetsmiljö.

Mall riskbedömning och handlingsplan för gravida Covid-19 , 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för minderårigas arbetsmiljö

Chef ska alltid göra en riskbedömning inför att minderårig (under 18 år) anställs eller gör praktik.

Mall riskbedömning minderårig inkl. Covid-19 med stödfrågor , 23.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder riskbedömning minderårig , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att det är viktigt med systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Chef och skyddsombud gör konsekvensanalys och riskbedömning, och vid behov kan kommunhälsan finnas med för råd och stöd.

Ta kontakt med kommunhälsan via mail eller telefon 0910-73 52 00

I den här situationen kan riskbedömningen bland annat handla om:

 • Vilka arbetsuppgifter som kan innebära risk för smitta
 • Riskgruppers risk att smittas
 • Oro hos medarbetare och i arbetsgrupper
 • Hög sjukfrånvaro hos personalen
 • Arbetsbelastning med för mycket eller för lite att göra
 • Nya arbetsuppgifter
 • Hantera oro och affekt hos kunder eller tredje part

Kommunhälsan har tagit fram reflektionskort som chefer och medar-betare kan använda, på exempelvis arbetsplatsträffar, för att på gruppnivå reflektera runt hur coronapandemin har påverkat oss. Du som chef ges då också möjlighet att fånga upp om medarbetare har behov av individuella/grupp stödinsatser.

Här hittar du samtalskorten , 665.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Under pågående pandemi handlar en stor del av det förebyggande arbetet om att minska smittspridning. Som stöd i riskbedömning och beslut om åtgärder kan åtgärdstrappan följas.

För att minska smittspridning ska vi i första hand ta bort risken, i andra hand begränsa risken och i sista hand skydda i de risksituationer som inte går att undvika.

Åtgärdstrappan för coronapandemin

Steg 1: Åtgärden ska ta bort risken för smittspridning

Ta bort, skjut fram i tid eller förändra arbetsuppgifter så att risken för smittspridning elimineras. De medarbetare som kan arbeta hemifrån på distans ska göra det.

Steg 2: Åtgärden ska begränsa risken för smittspridning

Här handlar det om förebyggande åtgärder, som att:

 • Påminna om att hålla avstånd m.m. – det ska vara lätt att göra rätt.
 • Säkerställa att det finns tydlighet kring hygienrutiner.
 • Säkerställa avstånd i gemensamma utrymmen såsom fika/ lunchrum. Tänk på möblering, max antal individer i ett rum, schemaläggning mm.
 • Undvik att träffa nya individer, blanda inte grupper.
 • Digitala möten.

Steg 3: Åtgärden ska skydda i de situationer där det finns risk för smittspridning

I inomhusmiljöer där arbetsuppgift eller situation innebär att nära kontakt (mindre än 2 meter) inte går att undvika används munskydd som en skyddande åtgärd. Munskydd fungerar som ett mekaniskt hinder för droppsmitta från personal vid moment som innebär att man arbetar nära en individ.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: