Rutin för distansarbete

Enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner ska medarbetare som kan jobba på distans också göra det

Distansarbete är en av de åtgärder som kommunen ska överväga för att minska smittspridning av covid-19. Efter att ha gjort en noggrann riskanalys tar ansvarig chef beslut om distansarbete kan genomföras i den egna arbetsgruppen.

Om medarbetare inte kan jobba på distans ska chefen överväga om det är möjligt att till exempel varva distansjobb med jobb på arbetsplatsen, eller att uppmana personalen att jobba helt på distans under perioder. Även arbetsplatsen ska anpassas för att minska smittspridning, till exempel genom att reducera antalet stolar vid fikabord, och att uppmana till att sprida ut fika- och lunchtider.

Beslut om distansarbete syftar till att minska risken för smittspridning eller att säkra nyckelkompetenser. Distansarbetet sker under en begränsad period och förutsätter att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras på distans och har den utrustning som behövs för detta.

Personlig utrustning, till exempel bärbar dator och tjänstetelefon kan användas i distansarbetet. Om medarbetaren har tillgång till annan personlig utrustning på en fast arbetsplats, exempelvis bildskärm och tangentbord, kan även den utrustningen ingå i distansarbetet. Medarbetaren ombesörjer själv transport och installation. Chefen ansvarar för att dokumentera vilken utrustning som flyttats från arbetsplatsen, och att utrustningen återställs efter perioden av distansarbete.

Utrustning som används av flera medarbetare får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Chefen kan vid behov förse medarbetare med nödvändig utrustning om det inte medför merkostnad eller påverkar arbetsmiljön på den ordinarie arbetsplatsen.

Ditt ansvar som chef

  • Gör en riskbedömning tillsammans med skyddsombud och ev medarbetare om arbetet ska ske på distans eller inte. Komplettera med handlingsplan samt hur och när beslutet ska utvärderas. Om det blir aktuellt med distansarbete undersök då om även individuella riskbedömningar är nödvändiga.
  • Vid distansarbete finns en ökad risk för ohälsa. Det blir därför viktigt att hålla en löpande dialog med varje medarbetare för att stämma av arbetsmiljön och för att avgöra om distansarbete fortsatt är lämpligt, kom överens om hur kontakt ska upprätthållas för att stämma av måendet. Finns det riskfaktorer i hemmiljön som behöver ses över exempelvis tidigare missbruk, destruktiv relation etc.
  • Digitala lösningar ska om möjligt vara förstahandsalternativet vid APT och andra möten. Inför varje möte ska chefen i sin riskbedömning ta hänsyn till om mötesformen leder till risktaganden, som att exempelvis flera personer blir tvungna att sitta nära varandra vid en och samma dator, surfplatta eller telefon.
  • Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även i hemmet. Detta är en viktig del i beslutet om distansarbete, men det betyder inte att arbetsgivaren i alla situationer måste rusta hemmet. I vissa situationer går inte distansarbete att bevilja.
  • Distansarbete ska generellt inte medföra extra kostnader. Beordrat distansarbete kan dock innebära extra kostnader för utrustning (se “Beordrat distansarbete” ovan).
    Informera medarbetare som jobbar på distans om arbetstider, och tillämpliga delar i allmänna bestämmelser och lokala avtal (t.ex. årsarbetstidsavtal).

Ditt ansvar som medarbetare

  • Eventuell sjukfrånvaro, smittbärarpenning, vård av sjukt barn och övriga ledigheter ska anmälas enligt gällande rutiner och registreras i Personec självservice.
  • Håll en regelbunden kontakt med arbetskamrater för att bryta isolering och meddela din chef om din hälsa försämras.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se