Checklista för chef vid misstänkt/konstaterad smitta av Covid-19

Checklistan är ett stöd för enhetschef med syfte att skapa koll på läget.

Checklistan är ett stöd för enhetschef med syfte att skapa koll på läget vid misstänkt/bekräftad Covidsmitta hos brukare och/eller bekräftad covidsmitta hos medarbetare där det finns risk att medarbetaren smittat annan brukare eller personal.

För nedanstående situationer hittar du rutiner från Vårdhygien här,  Länk till annan webbplats.under rubrikerna Råd för chefer vid smittspårning samt Rutiner inom kommunal vård och omsorg.

När medarbetare meddelar ett positivt provsvar

  • Ta hjälp av checklistan Instruktioner smittspårning för chefer inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats. under rubriken Råd för chefer vid smittspårning på Vårdhygiens sida, för att påbörja smittspårning. Kontakta Vårdhygien vid frågor om smittspårning och smittförebyggande åtgärder.
  • Vid konstaterad smittad medarbetare:
    - ska hemtjänstchef alt boendechef skicka information om läget till SOK VOO HS Enhetschefer.
    - ska enhetschef HS meddela aktuell hemtjänstchef alt boendechef om den smittade medarbetaren har arbetat på området.
  • Om brukare är exponerad för smitta, ta kontakt med verksamhetschef som startar upp Teamsmöten (daglig styrning) tillsammans med vårdhygien och MAS, samt kommunal hälso-och sjukvård och personal i verksamheten. Vid behov kan även bemanningen bjudas in.
  • Under rubriken ”Smittspårning och information...” på Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats. finns stöd för hur man informerar personal/brukare/anhöriga.

När en brukare uppvisar ett förändrat hälsotillstånd som kan tyda på smitta

1. Säkra att ev. anhöriga fått information om förändrat hälsotillstånd och att prov ska tas. (Sjuksköterskas ansvar inom hemvård och särskilt boende att informera om förändrat hälsotillstånd och åtgärder). Kan behöva säkras om individ utan hemvård önskar stöd i det.
Anhöriga till brukare som bor på samma enhet som misstänkt smittad brukare ska också informeras (om helg - kan vänta till måndag).

2. Stäm av vilka åtgärder som påbörjats kring individen tillsammans med hemvård, hälsocentral eller 1177.
a. Efterfråga vem som ska fortsätta handlägga utredningen inom hälso-och sjukvården så du vet vem du ska vända dig till, samordna fortsatta åtgärder med den kontakten.
b. Efterfråga om brukaren ska behandlas som misstänkt smittad och bedömning om låg/hög smittrisk.
c. Efterfråga när provtagning är planerad och hur du får återkoppling på provsvar, här finns Rutin för provsvar.
d. Dokumentera i social journal om misstänkt smitta.

3. Använd mall Koll på läget (Word) , 13.6 kB. för dokumentation av läge/åtgärder.

4. Säkra att skyddsutrustning är beställd om hälso-och sjukvården bedömer behov av det:
a. se rutin Beställ förstärkt skyddsutrustning (längre ner på sidan finns filmer för av- och påklädning)
b. Gå igenom rätt användning av skyddsutrustning (skriv ut) , 171.8 kB.
c. Använd detta material hos brukaren som stöd för användning av utrustning (skriv ut) , 612.3 kB.

5. Meddela aktuella aktörer att brukaren är misstänk smittad, som:
Nattpersonal i hemtjänst, Måltid och Solkraft, Trygghetstekniker, Fotvård, Städ, Bemanningscenter, Boendeförmedlare, Kommunal.

6. Påbörja Nära ledarskap med Daglig styrning i verksamheten för att ge vård till omsorg.

Om också smittad personal finns i verksamheten, ta kontakt med verksamhetschef för upprättande av utökad Daglig styrning via Teams med Vårdhygien, kommunal hälso-och sjukvård, MAS, personal i verksamheten samt Bemanningen vid behov.

Använd:
a. Dagliga rutiner, bl.a. ”daglig styrning”
b. På särskilt boende, ta stöd av Checklista vid förekomst av Covid-19 på Säbo på Vårdhygiens sida, under Rutiner inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats.
c. Daglig agenda (skriv ut) , 290.5 kB.

7. När återkoppling på provsvar kommer enligt rutin:
a. Vid negativ för Covid-19, rutiner med t.ex. skyddsutrustning avbryts.
b. Vid positiv för Covid-19, se fortsatt handläggning nedan.

OBSERVERA: Hälso-och sjukvården meddelar provsvar till kommunen via "Ett nummer in". Rutin för provsvar

Handläggning vid konstaterad smitta Covid -19

8. Ta kontakt med verksamhetschef och beskriv situationen. Verksamhetschef bjuder in till Teams- eller telefonmöte med enhetschef, MAS och hygiensjuksköterska. Tillsammans värderar ni vilka åtgärder som behöver genomföras/påbörjas.
Dokumentera i social journal om bekräftad smitta.

9. Påbörja/fortsätt Nära ledarskap med Daglig styrning för att ge vård till omsorg:
se punkt 6 a-c ovan.

Vid konstaterad smittad brukare ska hemtjänstchef alt boendechef skicka information om läget till SOK VOO HS Enhetschefer.

10. Säkra fortsatt skyddsutrustning:
se punkt 4 a-c ovan.

11. Ta hjälp av checklistan Instruktioner smittspårning för chefer inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats. under rubriken Råd för chefer vid smittspårning på Vårdhygiens sida, för att påbörja smittspårning. Kontakta Vårdhygien vid frågor om smittspårning och smittförebyggande åtgärder.

22-01-13: Ring-teamet ger stöd vid smittspårning (kan kontakta brukare/anhöriga)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Excelfil

Informationsblad när personal/individ exponerats för covid-19 finns på Vårdhygiens sida, under Rutiner inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Rutin för anställda efter exponering för covid-19 utan skyddsutrustning finns på Vårdhygiens sida, under Rutiner för personal Länk till annan webbplats..

12. Använd mall Koll på läget (Word) , 13.6 kB. för dokumentation av läge/åtgärder under handläggning och vård av brukaren.

13. Ha dialog med hälso- och sjukvården/vårdhygien när brukaren bedöms som frisk.

14. Kom ihåg att meddela samarbetspartners vid smittfrihet; städ, bemanning, måltid, fotvård, verksamhetschef.

När kontaktas verksamhetschef

Enhetschef kontaktar verksamhetschef vid:

Bekräftad covidsmitta hos brukare
Enhetschef ansvarar för att covid-rutiner aktualiseras och efterföljs. Enhetschef informerar verksamhetschef under vardagar. (Chef i beredskap informerar verksamhetschef under helger).

Bekräftad covidsmitta hos medarbetare där det finns risk att medarbetaren smittat annan brukare eller personal.
Enhetschef ansvarar för att covid-rutiner aktualiseras och efterföljs. Enhetschef informerar verksamhetschef under vardagar.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: