Dagliga rutiner för vård, omsorg och stöd

Här beskrivs de dagliga rutinerna kring en individ med misstänkt smitta eller konstaterad smitta. Här hittar du även checklistor som stöd i det dagliga arbetet.

När individ har kommunal hälso- och sjukvård
Chef för verksamhet och ansvarig sjuksköterska samordnar vård och omsorg tillsammans med omsorgspersonal genom daglig planering via Teams. Fredagar läggs plan för helgen.

När individ inte har kommunal hälso- och sjukvård
Chef för omsorgsverksamhet stämmer av med omsorgspersonalen varje morgon.

Daglig styrning, förslag på agenda

Daglig styrning upprättas så snart misstänkt smitta finns hos brukare och/eller när smittspårning inleds pga Covid-smitta hos medarbetare. Daglig styrning genomförs via Teams. Deltagare: Berörda chefer, hälso- och sjukvård, omsorgspersonal på verksamheten/enheten, vårdhygien, bemanningen och MAS.

Förslag på text att kopiera/klistra in i mötesbokningen till daglig styrning, inklusive agenda:

Hej!

Inför varje morgons dagliga styrning vill vi att ni förbereder er genom att:

Välkommen till Daglig styrning. Mötet består av två delar:
Först en Gemensam avstämning av läget. Vårdhygien och teamet kring individen deltar inklusive chefer.
Därefter lämnar omsorgspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och vårdhygien. Chefer för professionerna i verksamheten samt Bemanningen samtalar om Prioriteringar, bemanning och samarbete.

Agenda Gemensam avstämning

 1. Medicinskt läge – sjuksköterska (kort sammanfattning av läget ur medicinskt perspektiv)
 2. Omvårdnadsläge – omsorgspersonal (kort sammanfattning av läget på enheten/verksamheten)
  - Behöver teamträff bokas för någon individ?
 3. Kohort-vård, rutiner basal hygien, skyddsutrustning (hur fungerar arbetet, inkl rutiner)
 4. Mobilisering/aktivitet/rehabilitering - rehabteamet, börja introducera checklista för eftervård (när individ/er börjar tillfriskna)
 5. Risker som identifierats.

Agenda Prioriteringar, bemanning och samarbete

 1. Vilka prioriteringar behöver genomföras och hur kan vi hjälpas åt?
 2. Vilka risker finns för andra brukare/patienter?
 3. Hur ser bemanningsläget ut och vad behöver genomföras?

Påminn varandra om grundläggande rutiner för att förebygga smitta:

 • upprätthåll basala hygienrutiner (rena arbetskläder, handdesinfektion, användning av handskar och förkläde),
 • umgås inte nära varandra, god hygien i lunchrum, omklädningsrum och bilar,
 • dagligt städ på utsatta ytor
 • om munskydd används i förebyggande syfte, påminn varandra om skillnaderna när munskydd används hos misstänkt/konstaterad smittad.

Riskbedömning av arbetsmiljön

Chefen behöver kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor, alltså göra en riskbedömning och handlingsplan.

Följande ska säkerställas dagligen vid vård av individ med misstänkt smitta/konstaterad smitta:

 • Plan för att begränsa personal till att vårda individen
  - vem gör vad och när.
 • Plan för att minska rörelse mellan enheter (på boende)
  - prata om vad ni kan samordna för att minska in/ut rörelse på enheten.
 • Dagligen se över planerade insatser och vilka insatser kan samordnas mellan omsorgspersonal/sjuksköterska
  - stäm av på morgonen och gå igenom vem som gör vad hos individen och om man kan hjälpas åt mellan omsorg/hälso-och sjukvård. Gör samma sak för eftermiddagen.
 • Hur individen kan begränsas till att vara inne i lägenheten eller att andra brukare besöker individen. Dela erfarenheter av vad som fungerat bra/dåligt.
 • Identifiera andra verksamheter som behöver ha informationen om misstänkt/konstaterad smitta och meddela dem.
 • I bedömning av individens hälsotillstånd, observera tecken på symtomfrihet/tillfrisknande och ta kontakt med hälso-och sjukvården.

Bedömning av tillfrisknande är en medicinsk bedömning och bygger på vårdhygiens rutiner om 4 dygns symtomfrihet.

För särskilt boende

Påminn varandra dagligen:

 • vilka moment i vårdarbetet kring individen där risk för droppsmitta är stor = förstärkt skyddsutrustning ska alltid användas.
 • vilka moment i vårdarbetet kring individen där liten risk för droppsmitta finns (t.ex. där man kan hålla 2 m avstånd) = förstärkt skyddsutrustning kan väljas bort.
  Ta hjälp av: Välj rätt skyddsutrustning , 171.8 kB.

Prata med varandra i arbetsgruppen:

 • Finns några risker att förvara den förstärkta skyddsutrustningen inne hos individen?

Den förstärkta skyddsutrustningen, nödvändiga läkemedel och behållare för läkemedelsavfall förvaras inne hos individen om det inte finns särskilda risker för det.

I undantagsfall kan den tas på utanför individens lägenhet men ska alltid tas av inne hos individen innan man går ut.

Använd Att tänka på vid smitta (pdf, skriv ut och sätt upp på lämplig plats hos individen) , 612.3 kB.

Rutin för hantering av dokumentation utanför verksamhetssystemet

Vid extra ordinära situationer där flertalet i personalen inte i har behörighet att läsa och skriva i verksamhetssystemet Procapita.

Brukarens pärm/flik kompletteras med rapportblad. Pärmen förvaras inlåst i personalutrymme. I pärmen bör finnas utskriven kundbild samt genomförandeplan.

Varje rapportblad märks med brukarens namn och personnummer. Anteckningen ska innehålla datum, klockslag och signatur. Den ska innehålla vad som har hänt, eventuell åtgärd som är vidtagen samt resultat. Rapportblad får INTE delas mellan flera brukare.

En kort introduktion till social dokumentation

Vikarierande personal utan behörighet i Procapita dokumenterar på rapportbladet som finns i brukarens pärm alternativt under brukarens flik i pärm.

I början av varje arbetspass ansvarar utsedd person/chef för att dela med sig av den dokumentation som finns i Procapita till respektive medarbetare utifrån vad de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I slutet av varje arbetspass ansvarar utsedd person för att skriva in i de anteckningar som är gjorda i pappersform i Procapita. Detta för att natten samt legitimerad personal inte ska riskera att missa information.

Planerare/samordnare/chef ser till att tid finns i planeringen för utsedd person att kunna dokumentera. På rapportbladet markeras att anteckningen är införd i Procapita.

Rapportbladet hittar du här , 74.6 kB.

Chef ansvarar för att:

 • Dokumentationspapper till brukarens pärm finns.
 • Säkerställa att rutinen är känd.
 • Ansvarar för att pappersdokumentationen strimlas

Rutiner för tvätt och hantering av arbetskläder

Kort om Städning, avfall och tvätt

Du hittar de vårdhygieniska rutinerna i sin helhet på:
Vårdhygiens sida, under rubriken Rutiner inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska rutiner finns för Hemtjänsten respektive för Särskilda boendeformer för äldre och LSS.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: