Provsvar Covid-19 rutin

Rutin vid provsvar, från det att provsvaret kommer in via "Ett nummer in" tills samtliga berörda aktörer är meddelade och vet vilka insatser som gäller hos individen gällande mat, städ, skyddsmaterial med mera.

Uppdaterad 2020-12-02

Regionen meddelar provsvar för Covid-19 till Vård och omsorg samt boenden inom Stöd och service via: ”Provsvar Covid-19 – Ett nummer in”

Mån – fre kl. 07.00-16.30 0910-73 73 44 besvaras av vårdplaneringsteamet VoO.

Övrig tid inkl. röda dagar kopplas samtalen till samordningen 0910-73 46 00.

Den som tar emot provsvaret dokumenterar i Procapita samt meddelar den verksamhet som har insatser hos individen.

Provtagen patient på vård och omsorgsboende: Ordinerande eller särskild utsedd läkare meddelar provsvar via ”Ett nummer in”. Sjuksköterska meddelar positiv Covid-19 till patient/anhörig. Boendechef/annan kan meddela negativt provsvar. Vårdhygien står för smittspårning.

Provtagen patient hemsjukvård: Läkare måste meddela patient samt kommunen via ”Ett nummer in”. Sjuksköterska i hemsjukvård kontaktar anhöriga vid behov vid positiv Covid-19 svar. Vårdhygien står för smittspårning.

Observera: Under helg, kvällar och röda dagar

Sjuksköterska i samordningen:

 • tar kontakt med verksamheten för att stämma av hälsotillstånd hos patient och meddelar provsvar till personal.
 • meddelar positivt provsvar till anhöriga (negativt provsvar kan meddelas av annan).

Personal tar kontakt med chef i beredskap och samplanerar eventuella åtgärder,
chef i beredskap nås på telefon 0910-73 73 43,
tryck 1 för hemtjänstchef
tryck 2 för boendechef

Observera: Längre ner beskrivs mer detaljerat hur provsvaret ska meddelas under ordinarie arbetstid resp. under kväll, helg, röd dag.

 • Bekräftad smitta Covid-19 dokumenteras under sökordet Smitta. Smitta ska alltid dokumenteras på ovanstående vis. Om patienten inte har pågående HSL-insatser, dvs en öppnad HSL-journal, så startar ni en HSL-journal.
 • Vid ett negativt provsvar (ej smittad) ta bort texten om Provtagning under sökordet Observera. Skriv en anteckning under Samordning att du mottagit samtalet samt vad som framkommit – använd frastext;

Kontakt med annan vårdgivare ang. COVID-19
VAD: XS004 Distanskonsultation
Typ: Telefonkontakt
Vem: XXX
Orsak till kontakt: Återkoppling provsvar
Resultat:

 • Hemtjänst/matlådor/trygghetslarm: Kontakta samordnare/hemtjänstchef i aktuellt område.
 • Vård och omsorgsboende: Kontakta boendechef.
 • Stöd och service SOL/LSS boende:
  Positiva provsvar meddelas av sjuksköterska till patient/anhöriga.
  Negativa provsvar brukare stöd och service:
  Mail till chef och sjuksköterska
  Ring personal på gruppbostaden/servicebostaden, telefonnummer finns i brukares personbild i Procapita.

 • Hemtjänst/trygghetslarm: Ring larmtelefonen i hemtjänstområdet
  (hemtjänstpersonal tar kontakt med chef i beredskap).
 • Vård och omsorgsboende: Ring personal på boendet
  (boendepersonal tar kontakt med chef i beredskap).
 • Stöd och service SOL/LSS boende: Ring personal på boendet:
  - På journalens första sida ser du om patienten har beslut om SoL Bostad (Bostad med service) eller LSS Bostad.
  - Klicka på Person på journalens första sida, personbilden visas.
  - Klicka på fliken Uppgifter Person. I rutan Boende längst ner hittar du telefonnummer till personal på boendet.

Provtagning i hemtjänst

Vid beslut om provtagning på brukare, där kommunens sjuksköterska inte varit involverad, ansvarar hemtjänstpersonal för att meddela att provtagning ordinerats till sjuksköterska via ”Ett nummer in 0910-73 73 44”. Sjuksköterskan dokumenterar enligt rutin, se sida 1.

Dokumentera information i Social journal under den nya rubriken Provsvar Covid-19:

Frastext - Bekräftad smitta Covid-19. Provsvar rapporterat av (ange källa).

Frastext – Viktigt att följa förstärkta hygienrutiner och använda den förstärkta skyddsutrustningen som finns på arbetsplatsen.

Frastext - Negativt provsvar Covid-19. Provsvar rapporterat av (ange källa).

Bekräftad smitta lördag-söndag

När SOL-personal under helgen fått meddelande om att en brukare är smittad ska SOL-personal meddela chef i beredskap.

Samordnare/Hemtjänstchef på aktuellt område ansvarar och planerar leverans av matlådor. Kallmat informeras om förändringar var maten ska levereras. Om den ska levereras till dörren eller hemtjänstlokal.

Ny rutin: Vid misstanke om Covid -19 ändras leveransadress till hemtjänstlokal. Detta ska gå via hemtjänstchef som är ansvarig. Personal meddelar vårdtagaren att matlådorna finns utanför dörren. Följ rutin ”om personen inte svarar”.

Beställningar inhämtas via Matilda-appen, eller via telefon på de områden där man inte använder appen. Personal fyller i beställningarna åt kunden under telefonsamtalet.

Vid positiva provsvar för Covid-19 på boende ska boendechef alt. chef i beredskap snarast meddela måltid samt städ, så de kan ändra sina rutiner och börja leverera ut mat i engångsmaterial:

Kontaktlista måltid (länk till Insidan) Länk till annan webbplats.

Kontaktlista städ (länk till Insidan) Länk till annan webbplats.

Skyddsmaterial lämnas ut enligt rutin från gruppen som hanterar skyddsutrustning.

När det inte finns något behov av skyddsmaterial meddelar boendechef /hemtjänstchef /samordnare gruppen som hanterar skyddsutrustning. Skyddsmaterial kan hämtas av Solkraft vid behov. Brutna förpackningar ska inte skickas tillbaka.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se