Rutin för personal vid misstänkt Covid-19 infektion

Den här rutinen beskriver hur du ska agera om du misstänker att en brukare har Covid-19. Rutiner är samma för omsorgspersonal som för stödpersonal.

Observera!

Vid besök/insatser/stöd behöver du stanna upp och observera brukaren innan du går närmare än 2 meter om det finns några tecken på att brukaren har ett förändrat hälsotillstånd som kan tyda på Covid-19. Se nedan exempel på symtom.

För att skydda dig själv, ta hjälp av: Välj rätt skyddsutrustning , 171.8 kB.
Se till att du alltid vet var akut-kit finns.

Du kan skriva ut denna sida och använda som checklista vid behov.

Rutin för omsorgspersonal inom vård och omsorg samt stöd och service

Symtomkollen är det bedömningsunderlag som ska användas som stöd innan kontakt med sjuksköterska.

Omsorgspersonal bör vara beredd att koppla upp sig mot sjuksköterska med stöd av Google Duo-app i de verksamheter där Duo-app används.

(Om patienten själv kan svara på frågor och akut insjuknat i feber och nya symtom från luftvägarna kan personal ge stöd i att fylla i 1177:s Coronatest Länk till annan webbplats.innan kontakt med sjuksköterska).

Om individen inte själv kan prata med sjuksköterskan behöver du som personal vara beredd på att svara på följande frågor:

 • Temp
 • Om individen nyligen börjat hosta och hur ofta (ibland/ofta/hela tiden, torrhosta/slemhosta)
 • Om individen nyligen fått andningsbesvär (i vila/vid lätt ansträngning/andnöd hela tiden)
 • Allmän ork (om försämrad, hur då?)
 • Magbesvär (diarré, illamående)
 • Om individen varit i kontakt med någon som är smittad av Coronaviruset (Ja/Nej/Vet ej).

Det är viktigt att du stannar hos individen och är beredd att koppla upp dig med Teams om sjuksköterskan efterfrågar det.

Vad du ska tänka på när du är hos en individ med symtom som du tror kan vara Covid-19 infektion:

 • Basala hygienrutiner inkl. plastförkläde kortärmat och handskar ska alltid användas.
 • När du upptäcker symtom: ta kontakt med sjuksköterska/1177 och genomför en första bedömning utifrån individens symtom vilken förstärkt skyddsutrustning du behöver för att genomföra det planerade stödet eller de efterfrågade undersökningarna som t.ex. temperaturkontroll. Ta stöd av Välj rätt skyddsutrustning , 171.8 kB.
  - Det lokala förstärkta skyddsutrustningskittet hämtas eller utrustning beställs akut via rutin.
  - Om individen har hosta/nysningar, ge en bit hushållspapper/pappersnäsduk som individen kan hålla för munnen och hosta i.
  - Undvik att stå direkt framför individen med ditt ansikte. Försök att vara mer än 2 meter från individen om du inte måste vara nära för eventuellt stöd/arbete.
 • Informera alltid din chef om misstänkt smittad brukare
 • Dokumentera i journal om misstanke samt de åtgärder som är genomförda
 • I fortsatt handläggning tillsammans med läkare bedöms symtombild och användning av förstärkt skyddsutrustning enligt vårdhygiens rutiner. Den förstärkta skyddsutrustningen används tills läkare bedömer att det inte finns misstanke om covid-19 eller tills ett negativt provsvar kommunicerats.
 • Med stöd av rutin för Daglig styrning kommer fortsatt planering kring individen och riskbedömning av skyddsutrustning genomföras dagligen utifrån vårdhygiens rutiner. Det innebär att sjuksköterska, chef, omsorgspersonal tillsamman planerar hur ”kohortvård” genomförs.
 • Vid negativt prov för Covid-19 avbryts användningen av förstärkt skyddsutrustning.

Vid misstänkt/konstaterad smittad anhörig som bor i samma hushåll som brukare/patient:

 • Dokumentera i social journal och/eller i HSL journal enligt rutin: ” Förstärkt skyddsutrustning används i hemmet”
 • Använd förstärkt skyddsutrustning hos brukaren/patienten.
 • Om möjligt be anhörig vara i annat rum när stöd ges till individen.
 • Ställ kontrollfråga till anhörig om hen kontaktat hälso-och sjukvården utifrån sina symtom (för att få en bedömning).
 • Var observant på symtom hos brukaren/patienten.
 • Be anhörig meddela när hen är symtomfri.
 • Om brukaren/patienten börjar uppvisa förkylningssymptom används rutinen ovanför.

Ta del av

 • Checklista vid utbrutt av covid-19 på säbo (version 6)
 • Covid-19 vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS (version 24)
 • Covid-19 vårdhygieniska rutiner inom hemtjänst (version 1.20)

på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: