Information om vaccination mot covid-19

Här finns information kring vaccinationerna mot covid-19 för dig som arbetar inom vård, omsorg och stöd.

Region Västerbotten har gått ut med riktlinjer för hur man ska agera i de fall då biverkningar uppstår efter vaccination mot covid-19.

Läs mer här Länk till annan webbplats.

Det finns ingen möjlighet att välja vaccin-sort.

Alla vaccin mot covid-19 som Sverige har tillgång till har godkänts efter omfattande kliniska prövningar och är bra vacciner. Samtliga har bättre effekt mot svår sjukdom än till exempel säsongsinfluensavaccinet.

Läs mer om vaccinationen här (Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida) Länk till annan webbplats.

Även efter att boende samt personal på vård- och omsorgsboendena fått sin andra vaccindos ska arbetet fortsätta som tidigare.

Fortsätt att håll avstånd, följ basala hygienrutiner, använd munskydd och fortsätt använd skyddsutrustning vid misstänkt smitta.

Om du får symptom ska du stanna hemma och provta dig även om du är vaccinerad. Undantaget är om du det senaste halvåret haft en bekräftad genomgången covid-19.

Om någon boende uppvisar misstänkta symptom ska personen provtas även om hen är vaccinerad.

Här finns information som riktar sig till dig som enhetschef på vård- och omsorgsboende

Mer information

Mer information

Frågor och svar

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett mRNA-vaccin för dos 2 till dem som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som har fått en dos av Astra Zenecas vaccin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ja. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även personer som haft covid-19 och har antikroppar vaccinerar sig.´

Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19.

Nej. Tillgången på de olika vaccinen är begränsad och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Nej, ni ska fortsätta arbeta och följa samma rutiner som ni gör i dagsläget: Håll avstånd, följ basala hygienrutiner, använd munskydd och fortsätt använd skyddsutrustning vid misstänkt smitta. Om någon uppvisar misstänkta symptom ska personen provtas även om hen är vaccinerad.

Det finns inte belägg för att en person som är vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Oavsett om man har vaccinerat sig mot covid-19 eller inte, ska medarbetare fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.
Arbetsrättsliga åtgärder, som till exempel förflyttningar av medarbetare, ska enbart vidtas efter att bedömning gjorts om att det finns särskilda skäl utifrån verksamhetens behov. Läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida Länk till annan webbplats..

Det varierar lite beroende på vilket vaccin du fått. Läs mer på Läkemedelverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndigheten har inför vissa lättnader för personer som vaccinerats med en dos och där tre veckor har passerat.

Du kan läsa om de lättnaderna här. Länk till annan webbplats.

Även om du inte själv blir sjuk kan du sprida viruset och föra det vidare till någon annan som insjuknar och därför är det viktigt att i stort följa de allmänna restriktionerna och inte bidra till trängsel även efter att du vaccinerats.

Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas av Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även dig som haft covid-19.

Till hösten kommer även ungdomar från 16 år att erbjudas vaccination.

Vaccinationen kan skydda dig från att få sjukdomen och minskar även risken för att du smittar andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

De olika vaccin mot covid-19 som godkänns genomgår samma noggranna säkerhetskontroller som alla andra vacciner.
Stora grupper människor har redan fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats och studeras fortlöpande.

På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccinationen går till och hur det kan kännas efteråt Länk till annan webbplats..

Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna.

Region Västerbotten informerar fortlöpande om vilka grupper som är aktuella för vaccination.

Det kan variera från vecka till vecka och är därför mycket svårt att uttala sig om. I takt med att fler vaccin godkänns kommer produktions- och leveranstakten att öka. Innan den 5 september ska alla vuxna i Sverige över 18 år ha erbjudits en första dos av vaccinet.

Region Västerbotten och Skellefteå kommun följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. De olika faserna påbörjas i tur och ordning.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioritetsordning Länk till annan webbplats.


Den 5 september ska alla över 18 år i Sverige ha erbjudits minst en dos vaccin.

När alla över 18 år fått vaccin ska även 16- och 17-åringar erbjudas vaccin mot covid-19.

På 1177.se kan du se den preliminära tidplanen för Västerbotten. Länk till annan webbplats. Informationen finns under rubriken "När kan jag vaccinera mig?".

Ingen i Sverige kan tvingas att ta ett vaccin. Läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida Länk till annan webbplats..

Vaccination i fas 1 och 2 sker delvis per arbetsplats, medan fas 3 och 4 inte gör det. Läs mer om vad som gäller dig här.

Alla med årsarbetstid och tillgång till självservice registrerar flextid.
Medarbetare som inte har årsarbetstid eller som saknar tillgång till självservice kan läsa hur man ska göra på sidan Ersättning vid vaccination mot Covid-19

Alla medarbetare ansvarar för att ta med hälsodeklaration och giltig legitimation vid vaccinationstillfället.

Vård- och omsorgspersonal som tillhör den prioriterade gruppen och som har särskilda behov kommer att vaccineras när hälsocentralen som de tillhör har vaccinet hemma. Det kan i vissa fall innebära en viss väntan. Personal som till exempel tidigare reagerat med allergiska reaktioner vid vaccinering kan inte vaccineras på boendet. De ska bedömas om de kan vaccineras och i så fall hur av en läkare på hälsocentralen där vederbörande är listad.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se