Välkommen till oss!

Erikslids förskola har två förskoleavdelningar, Sparven för barn 1-3 år och Spoven för barn 3-5 år.

Förskolan ligger på Norrböle med bostadsområdena Erikslid, Eriksberg, Vitberget och Läkarvägen, där bebyggelsen är blandad. Vi har naturen inpå knuten, men har samtidigt nära till Skellefteå centrum.

På Erikslids förskola gillar vi att vara ute och vi vistas ofta i skogen. Vi lagar vår egen mat på förskolan och stora delar av året äter vi utomhus.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Johanna Norlund vik

Biträdande rektor

Cecilia Vesterlund vik

Telefonnummer

Sparven: 072-521 51 26

Spoven: 072-575 09 37

E-post

forskola.erikslid@skelleftea.se

Besöksadress

Annastigen 7 A-B
931 70 Skellefteå

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

På Norrböle förskoleområde har vi en hög andel förskollärare som enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har ett särskilt ansvar i verksamheten. Vår verksamhetsidé lyder kortfattat: "Tillsammans för lärande". Tillsammans har vi satt det gemensamma målet: Verksamheten ska främja alla barns utveckling och lärande. Arbetssättet som verksamheterna använder sig av för att arbeta mot målet är formativt förhållningssätt. Alla verksamheter har valt ett tema utifrån barnens intressen och behov som de använder sig av för att undervisa barnen i riktning mot målen i läroplanen. Vi vill lära barn hur de lär sig!

På Erikslids förskola känner alla barn och vuxna varandra och vi har ett nära samarbete mellan förskolans två avdelningar. Vi menar att för att man ska lära och utvecklas ska man vara trygg, vara tillsammans, ha roligt och ha ett tillåtande klimat. Det är grunden i vårt arbete. Allt börjar med introduktionen då det är viktigt att vi pedagoger skapar en god relation med barn och vårdnadshavare. För oss är det viktigt att ha en rak och tydlig kommunikation. Samma gäller givetvis mellan oss i arbetslaget. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och känner oss som en enhet. Vi har både planerade och icke planerade aktiviteter tillsammans och barnen får gå mellan avdelningarna.

Utomhusaktiviteter är viktiga för oss. Vi arbetar utifrån ett naturpedagogiskt synsätt, där naturen är en bra lärmiljö för barnen där deras behov av rörelse, nyfikenhet, lek och gemenskap får utvecklas. Målet är att barnen ska lära sig att uppskatta och utveckla ett livslångt intresse för naturen. Dessutom bidrar det till bättre hälsa för barnen i ett livslångt perspektiv. Vi tar tillvara på naturens resurser för vår skapande verksamhet både utomhus och inomhus. Vi arbetar för att skapa en tillåtande miljö där alla barn blir sedda och lyssnade på. Allas olikheter är en tillgång i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att ha ett trivsamt klimat som gynnar samarbete i olika grupper och former. Glädje och skratt är viktiga inslag i vår vardag och vår målsättning är att alla barn ska bli sitt bästa jag.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se