Välkommen till oss!

Klockarens förskola ligger i stadsdelen Norrböle med bostadsområdena Erikslid, Eriksberg, Vitberget och Läkarvägen. Bebyggelsen består av hyreshus, radhus och olika sorters villor och bussförbindelserna är goda.

Vi har naturen inpå knuten, men har samtidigt nära till bibliotek, badhus och en isbana vi ofta besöker vintertid. Förskolan ligger alldeles i närheten av skogen och vi vistas ofta utomhus. Vi samarbetar även med Lekarens förskola som vi delar utemiljö med.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Johanna Norlund

Biträdande rektor

Cecilia Vesterlund

Telefonnummer

072-501 64 61

E-post

forskola.klockaren@skelleftea.se

Besöksadress

Läkarvägen 5 K
931 41 Skellefteå

På Norrböle förskoleområde har vi en hög andel förskollärare som enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har ett särskilt ansvar i verksamheten. Vår verksamhetsidé lyder i korthet: "Tillsammans för lärande". Tillsammans har vi satt det gemensamma målet: Verksamheten ska främja alla barns utveckling och lärande. Arbetssättet som verksamheterna använder sig av för att arbeta mot målet är formativt förhållningssätt. Alla verksamheter har valt ett tema utifrån barnens intressen och behov som de använder sig av för att undervisa barnen i riktning mot målen i läroplanen. Vi vill lära barn hur de lär sig!

På Klockarens förskola har vi en stark och gemensam värdegrund som ständigt är under utveckling, den är basen för trygghet och mod, som gör att barnen utvecklas och utmanas, vågar lita till sin egen förmåga. Hos oss råder en god och varm atmosfär som visar sig i omtanke om varandra och detta avspeglas hos barnen, vårdnadshavare, medarbetare och elever. Vårt värdegrundsarbete är också underlaget till vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Leken är en central och betydelsefull del av det lustfyllda lärandet på vår förskola, den ges mycket tid och utrymme både ute och inne. ”Barn leker inte för att lära, men de lär när de leker”. Hur detta sker är vi pedagoger i förskolan medvetna om, och är därför aktiva och närvarande i barnens lek.

När vi dokumenterar tillsammans med barnen kan vi sätta ord på bilder, alster och saker som de gör. Dokumentationen ska visa på barnets utveckling och lärande. Vår uppgift är att synliggöra och uppmuntra barnens förmågor. Vi ska även utveckla och förstärka deras förmågor så att barnen blir sina bästa jag. Vår grundverksamhet genomsyrar dagens alla aktiviteter. Lärandet pågår hela dagen.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se