Välkommen till Humlans språkförskola

På språkförskolan arbetar personalen med att stärka barnens kommunikationsförmåga och språkliga färdigheter, men det finns också ett helhetsperspektiv där utvecklandet av barnens sociala förmåga och självkänsla ses som viktiga byggstenar..

Miljön på förskolan ska ge barnet förutsättningar att kunna förmedla sig till omgivningen genom talat språk och vid behov tecken- och bildkommunikation. Ett nära samarbete med föräldrarna är också en självklarhet.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Brödtext

Rektor

Ulrika Widerlund

Biträdande rektor

Jessica Brinell

Telefonnummer

0910-71 25 97

070 - 251 34 86

E-post

forskola.humlan@skelleftea.se

Besöksadress

Klostergatan 47
931 62 Skellefteå


En språkförskola fungerar på många sätt som en vanlig förskola. Det som gör det till just en språkförskola är att:

 • logoped och pedagoger arbetar tillsammans i team
 • det är få barn i gruppen och mer personal än på en vanlig förskola.
 • arbetar med tydliggörande pedagogik där både bilder/tecken används som stöd för språkutvecklingen.
 • barnen får individuell språklig träning hos logoped flera gånger i veckan och även viss träning i grupp.
 • språkstimulansen integreras i vardagen genom personalens medvetna förhållningssätt.
 • miljön är anpassad när det gäller förhållningssätt (t.ex långsammare tempo) samt att den yttre miljön är avskalad.

Personalen jobbar utifrån olika teman som syftar till att på ett lustfyllt sätt, i många olika situationer upptäcka och befästa ord och begrepp. Temat återkommer även i leken som också ges extra stöd. (Läs mer om teman under Förskolans information)

Miljön på Humlan är avskalad och lugn och har visuella ledtrådar (bildstöd) för att hjälpa barnen att förstå vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Deras energi kan då användas till det som är viktigt – ett lustfyllt lärande.

Språkförskolan finns till för barn med kraftigt försenad eller avvikande språkutveckling. På Humlan finns 8 platser för barn mellan 3 och 5 års ålder. Det är logopeden på språkförskolan i samråd med behandlande logoped på logopedmottagningen som beslutar vem som kan erbjudas plats.

De barn som går på Humlan ska ha omfattande språkliga svårigheter och inte ha några övriga funktionsnedsättningar. Tilläggssvårigheter kan dock finnas, t ex med uppmärksamhet eller motorik, men det ska vara de språkliga svårigheterna som är primära.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se