"rootPage" is not defined.

Nationella minoritetsspråk i förskolan

I förskolan ska varje barns språkutveckling stimuleras och förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barn tillhörande minoriteten judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar särskilt främjas i sin utveckling av en kulturell identitet och i sitt nationella minoritetsspråk. På det sättet ska förskolorna bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Förskolan ska enligt Lpfö-18:

  • stödja barn i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främja utveckling av en kulturell identitet
  • bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer
  • lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Förskolan ger stöd till utveckling av barnets modersmål. Barnen ges många möjligheter att använda alla sina språk dagligen och uppmuntras till att använda både minoritetsspråk och svenska i förskolans aktiviteter. Förskolan kan med hjälp av lek, sånger och sagor på barnets minoritetsspråk medverka till barnens språkutveckling och utveckling av en kulturell identitet.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare informerar förskolepersonalen om ditt barn tillhör en nationell minoritet.

Läs på ditt språk

Senast uppdaterad: