"rootPage" is not defined.

Norrhammarskolan

Norrhammarskolan är en skola med cirka 480 elever fördelade mellan förskoleklass upp till årskurs 9.

För oss är det självklart med samarbete, integration och utveckling.

Norrhammarskolan har ett bra läge, nära centrum men vi har även hela Vitbergsområdet runt knuten, vilket gör att vi kan nyttja naturen, kulturen och de många idrottsanläggningarna som en naturlig del av vår undervisning. Vi har också gångavstånd till Eddahallen, Nordanå, Sara kulturhus med bibliotek och teater.

Lov och ledigheter

Påsklov: 1-5 april

10 maj

7 juni

Skolavslutning

13 juni

Lov och ledigheter

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

På Norrhammarskolans fritidshem finns tre avdelningar; Birka för förskoleklass, Mikla för årskurs 1, Freja för årskurs 2-5.

Birka 072-5256713
Mikla 072-2011043
Freja 1 (årskurs 2) 070-2820765
Freja 2 (årskurs 3-5) 070-2147424

 

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jenny Eriksson

Biträdande rektor

Anneli Lindberg
Anna Stenlund

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Vitbergsvägen 17 (årskurs 5-9)
Vitbergsvägen 23 (förskoleklass till årskurs 4)
Högalidsgatan 25 (Expedition)

931 41 Skellefteå

Vår verksamhetsidé

Skolans verksamhetsidé vilar på formativ, kollegial och kollaborativ grund med fyra stöttepelare; ett digitalt-, ett hälso-, ett estetiskt- och ett vetenskapligt perspektiv.

Vår vision

Norrhammarskolans gemensamma vision är att vi tillsammans skapar en verksamhet där varje individ har god självkänsla, tilltro till sin förmåga, fungerar väl i samspel med andra, har en hållbar lärmiljö, har goda kunskaper för fortsatt lärande och en positiv framtidstro.

Vår värdegrund

Skolan har en gemensam värdegrund och arbetar kontinuerligt med normer och värderingar. Vi jobbar vi för allas lika värde och rätt att vara olika. Vi har likabehandlingsteam som arbetar förebyggande och med åtgärder för att trygga elevers rättigheter till sin sfär, sin arbetsro och trygg inomhus- och utomhusmiljö.

En nyckel till att säkerställa likvärdigheten är det kollegiala samarbetet gällande planering, utförande av lektioner och samrättning. Flexibel resursfördelning, formativt förhållningssätt, dela-kultur och kontinuerlig utvärdering för att kunna möta elevernas behov är en annan del i likvärdighetsarbetet.

Vi har en mycket god trivsel bland eleverna och en stabil och utbildad personal, som visar sig i goda elevresultat när det gäller kunskap och färdigheter. Vi brinner för att skapa ett gemensamt formativt förhållningssätt, där eleven alltid är i fokus, där arbetsglädje och goda skolresultat främjar elevens fortsatta utmaningar.

Vi arbetar utifrån ett igenkännande perspektiv där eleven ska känna igen undervisningen var än denne befinner sig för att skapa så trygga lärmiljöer och stadieövergångar som möjligt. Vi arbetar i arbetslag och med hemområden eller hemklassrum för att skapa struktur, trygghet och en hållbar lärmiljö. Vi är stolta över den verksamhet vi bedriver, men arbetar alltid utifrån att utveckla olika områden som till exempel ökad läskunnighet, motivation, digitalisering och hälsoperspektiv.

Norrhammarskolan arbetar för ett formativt förhållningssätt i ett 1-16-perspektiv, där vi möter barnet/eleven med ett gemensamt synsätt, gemensamt språk, en igenkännande och trygg lärmiljö och med barnets och elevens bästa i fokus.

Personalen på Norrhammarskolan har hög behörighetsnivå och samarbetar i olika konstellationer för att synliggöra lärprocessen och göra den så likvärdig som möjligt. Detta ser vi som en kvalitetssäkring för ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Vårt kompetenta elevhälsateam arbetar ur ett förebyggande perspektiv, nära och kontinuerligt med eleverna och övrig personal. De arbetar för att eleven ska må så bra som möjligt, nå sitt bästa jag och känna sig trygga i skolmiljön.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Pia Olsson
Kurator
Cecilia Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare
Jens Wennberg

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: