Kvalitet och förbättringar

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom hela grundskolan och grundsärskolan.

Det pedagogiska arbetet och mötet mellan pedagog och barn och elever utgör grunden för varje barns och elevs utveckling. Sedan lång tid tillbaka har det funnits ett tydligt fokus på att verksamheten inom för- och grundskolenämndens verksamhetsområde ska ha ett 1-16 års perspektiv. Det har sitt ursprung i skollagen som uttrycker ett barn- och elevfokus. Med andra ord att det är barnets och elevens utveckling som ska stå i centrum.

På så sätt skapas förutsättningar att varje barn som börjar i förskolan kommer att vara en viktig individ hela vägen från det att man börjar i förskolan till dess att eleven går ut årskurs 9.

Lokalt arbetar rektorer med det systematiska kvalitetsarbetet - du hittar informationen i kvalitetsberättelser på hemsidorna för förskolor, grundskolor och grundsärskolor.

Alla barn ska bli sitt bästa jag

Alla barn ska bli sitt bästa jag

Visionen för förskola, fritidshem och skolan i Skellefteå kommun är att alla barn och elever i Skellefteå ska få goda kunskaper och färdigheter, tro på sin egen förmåga och ha en bärande framtidstro. Alla barn ska bli sitt bästa jag.

Skellefteå kommun satsar cirka 1,3 miljarder kronor på investeringar i lokaler och lärmiljöer för att möta kommande behov och optimera morgondagens lärande fram till år 2020.

Våra utmaningar:

  • Förändrat antal barn och elever med urbaniseringstrend, byggboom, förflyttningar mellan olika stadsdelar och nyinflyttade (för stort elevunderlag på vissa och för litet på andra).
  • Flera små enheter med traditionella lärmiljöer (har inte förändrats i samma takt som undervisningen och blir därför svårt att möta dagens och framtidens krav på lärmiljöer och digital teknik).
  • Stadieindelningen följer inte läroplanen (Årskurs 1-3, 4-6, 7-9).
  • Behålla och attrahera behöriga lärare till alla enheter.

Vi kan nå visionen genom att:

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal barn och elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov, både ute och inne).
  • Frigöra resurser till fler lärare, specialpedagoger (även elevhälsa).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen.
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (behöriga pedagoger).

Så här hanterar vi korttidsfrånvaron i förskolan

Ett projektteam som består av rektorer, områdesadministratörer och medarbetare från förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad arbetar med att implementera ett likvärdigt arbetssätt för att hantera korttidsfrånvaron i förskola.

Genom att samordna och förbättra de kommunövergripande rutinerna för att hantera korttidsfrånvaron så skapar våra medarbetare i förskolorna ett arbetssätt som ger en ökad samordning mellan närliggande avdelningar. Genom att utveckla och öka samarbetet mellan olika avdelningar så skapar vi en hållbar grundorganisation för hantera korttidsfrånvaro. Det innebär att barnen möter för dem känd personal som kommer och vikarierar vid korttidsfrånvaro. Förskolans medarbetare känner minskad stress och ökad arbetsglädje för att de får stöd från närliggande avdelningar. En ny arbetsrutin ska skapa förutsättningar för en hållbar organisation. Förskolorna på Norrbacka och Byske är två goda exempel där rutinen att samordna behov vid frånvaro av personal redan nu fungerar bra och verksamheterna ser goda resultat och vinningar med det nya arbetssättet. Om behov av vikarie kvarstår efter samordningsmötet på förskolan, så skickas en beställning av vikarie. Ambitionen är att på sikt ska verksamheterna klara av att hantera 95 procent av frånvaron genom samordning av resurser i och mellan förskolor.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se