Studera till Produktionstekniker på distans!

Är du teknikintresserad och vill arbeta med modern 3D- och digital tillverkningsteknik? Vill du utveckla tillverkningsmetoder, robotteknik eller nya smarta produkter och driva den industriella digitaliseringen framåt? Då är det här en utbildning för dig!

Utbildningen startar hösten 2023.

Vi tar emot sena ansökningar t.o.m. 27 augusti 2023

Om du är intresserad av att läsa enstaka kurser inom den här utbildningen så hittar du mer information och ansökan på denna sida: Enstaka kurser Öppnas i nytt fönster.

För info om utbildningen
teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Studentservice
Telefon 072-214 81 37
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Marie Staaf
072-222 53 24

Rektor
Ulf Olofsson

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Vi utbildar framtidens Produktionstekniker

Som produktionstekniker inom digitalisering och datorstödd tillverkning arbetar du med att utveckla och effektivisera industrins tillverkningsmetoder. Du har specialiserade kompetenser inom 3D-CAD/CAM, automation, robotisering, additiv tillverkning etc. Du kan även arbeta med att utveckla nya smarta produkter och digitala tjänster.

Ditt mål är att driva utvecklingen och industrins digitalisering framåt och att minimera led- och omställningstider, fel, störningar, flaskhalsar, verktygsslitage mm. Du övervakar och utvecklar underhållet av maskiner och verktyg för att maximera produktivitet, nyttig produktionstid och planerar för att snabbt och flexibelt kunna ställa om tillverkningen till andra produkter och kundernas behov.

Med hjälp av kvalitetstekniska metoder och verktyg analyserar du tillverkning, maskinnyttjande, slitage, resultat och störningar. Du föreslår förbättringar och fattar beslut om förändring utifrån fakta och statistik. Du arbetar strukturerat och självständigt men kommunicerar hela tiden, skriftligt såväl som muntligt, med operatörer, tekniker, leverantörer eller kunder.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår drygt tre terminer (320 YH-poäng) och sker på distans med tre obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå.

LIA (Lärande i arbete)

En betydande del av utbildningen består av LIA, där du under totalt 14 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag. Det ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Efter examen kan du arbeta som

  • Produktionstekniker Digitalisering och CAM
  • Produktionstekniker CNC/CAM och 3D-teknik
  • Lean-koordinator CNC/CAM
  • Industriell förbättringsledare
  • Teknikutvecklare Additiv tillverkning
  • Produktionstekniker

Behörighetskrav

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande).

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

ABB Länk till annan webbplats.

Adecco, Skellefteå Länk till annan webbplats.

Boliden Länk till annan webbplats.

Franke Futurum, Byske

Northvolt Länk till annan webbplats.

Nymek, Mjödvattnet Länk till annan webbplats.

Plastex, Skellefteå Länk till annan webbplats.

Teknikföretagen Norr Länk till annan webbplats.

Trelleborg, Ersmark Länk till annan webbplats.

Träbransch Norr
Länk till annan webbplats.

Wipro

Latitude 64

Minnovation Länk till annan webbplats.

Övriga företag som medverkat i framtagandet av utbildningen

Alimak Group, Skellefteå
Berco Produktion, Skellefteå
Björkdalsgruvan, Björkdal
Brokk, Skellefteå
Cranab, Vindeln
Industriplast, Skellefteå
iTid, Skellefteå
Komatsu Forest, Umeå
Metso, Ersmark
Norrmejerier, Umeå
SCA, Obbola
Volvo Lastvagnar, Umeå
WB Trä, Burträsk

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

3D-CAD och ritteknik

25

Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik

35

Examensarbete

20

Industriell ekonomi och ledarskap

35

Industriell IT och Systemkunskap

15

Kommunikation och Arbetsmiljö

15

Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet

30

Lärande i Arbete 1

30

Lärande i Arbete 2

40

Produktionsteknik

30

Robotteknik, CNC/CAM och additiv tillverkning

30

Tillämpad matematik för tekniker

15

Summa

320

3D-CAD och ritteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik och rittekniska regler i kombination med metoder inom produktutveckling, konstruktionsarbete, produktionsberedning, tillverkning, ritningsframställning mm.

Kursens mål

Målet med kurser är att den studerande efter slutförd kurs ska behärska grundläggande och även mera avancerad solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna 3D-CAD-program. Kursen ska även ge den studerande grundläggande kunskaper och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik samt effektiv produktion.

Efter slutförd kurs ska den studerande behärska allmänna standardiserade rittekniska regler, ritningsläsning och ritningsframställning av enklare underlag för
beredning och tillverkning.

Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska ges kompetens att kravspecificera och arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktionssystem. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem
kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system.

Målet är även att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. Den studerande ska kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin bör fungera.

Examensarbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska omsätta, utveckla och redovisa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i ett avslutande och självständigt projektarbete med fokus på digitalisering, robotisering, automatisering, effektivisering mm.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska, med hjälp av ett strukturerat, hållbart och projektbaserat arbetssätt, analysera en specifik uppgift och föreslå förbättringsåtgärder och problemlösningar med fokus på tillverkningsprocesser, digitalisering, robotisering, automatisering, effektivisering mm. Uppgiften ska lösas självständigt med hjälp av ett strukturerat arbetssätt i en rapport.
Där projektplanering, genomförande och redovisning av resultat, slutsatser och förbättringsförslag igår. Rapporten skrivs utifrån givna förutsättningar och redovisas muntlig inför åhörare.

Industriell ekonomi och ledarskap

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade och tillämpade kunskaper och färdigheter i attdelta i eller att självständigt leda ett förändringsarbete för effektivisering, ökad driftsäkerhet och implementering av digitala system och hållbara tjänster.

Syftet är även att ge den studerande kunskaper om gällande förutsättningar och begrepp inom cirkulär och industriell ekonomi, gällande produktionsekonomiska begrepp, investeringskalkyler, offertarbete mm.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att leda ett förändringsarbete, arbeta med kalkylering, inköp, offerthantering, underhållsekonomi, investeringskalkyler samt hantering och utveckling av digitala affärsmodeller.

Målet är även att den studerande ska uppnå kunskaper och färdigheter att med hjälp av praktisk projektplanering, med ex tidsplan, Gant-schema och att med ett strukturerat arbetssätt kunna planera, leda, genomföra, och följa upp mindre projektuppdrag.

Industriell IT och Systemkunskap

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges kunskaper om industriella informationssystem i kombination med automationssystem, informationssäkerhet, datafångst, datahantering etc.

Syfte är även att ge de studerande kunskap om och färdighet i industriell datakommunikation, för att kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att förstå och säkert nyttja industriella datasystem för informationshantering, datainsamling och administration.

Målet med kursen är också att ge kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT gällande grundläggande styrteknik, industriell kommunikation, PLC-system, operatörssystem och webbapplikationer i produkten.

Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet.

Kommunikation och Arbetsmiljö

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om industrins roll i samhället, utvecklig och möjligheter med digitalisering, teknikernas yrkesroller i företagen samt att ge den studerande de grundläggande kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöarbete och säkerhet som yrkesrollen och arbetslivet kräver.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges grundläggande kunskaper och färdigheter för att nyttja verktyg och metoder för att effektivt kunna kommunicera med stöd av tal, tekniska rapporter och IT-verktyg ex. MS Office eller motsvarande programvaror.

Den studerande ska efter slutförd kurs behärska utbildningens digitala lärplattformar, grundläggande datorkunskap, datorsäkerhet och metoder för säker datalagring och backup.

Målet med kursen är även att den studerande ska ges kunskaper och kompetenser Inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i att nyttja kvalitetsteknikens hörnstenar, verktyg och metoder för kvalitets- och miljöstyrning av tillverkande företags produktionsflöden och processer för att skapa och utveckla säkra,
effektiva, hållbara och driftsäkra processystem.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå grundläggande kunskaper och färdigheter att beskriva, analysera och förbättra flöden, layouter, produktionssystem etc.

Målet är även att den studerande ska kunna nyttja de vanligaste förekommande metoderna och verktygen för kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar, effektivisering, riskanalys, prestationsmätning samt metoder och verktyg inom driftsäkerhet och grundläggande underhållsteknik.

Lärande i arbete 1

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att, i en verklig yrkesmiljö, utveckla och verifiera sin kunskap och förståelse för LIA-företagets organisation, yrkesroller, produktionsprocesser etc.

Kursens mål

Målet med kursen är attden studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter genom att aktivt delta i LIA-företagets produktionsprocesser och arbetsgrupper genom att följa och analysera flödet från order till leverans till kund.

Målet är även att den studerande ska praktiskt omsätta och utvärdera sina teoretiska kunskaper och färdigheter från genomförda kurser och att efter genomförd LIA-period, kunna redovisa erfarenheter, resultat samt företagets, organisation, flöden och
kvalitetsarbete i form av en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Lärande i arbete 2

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter till ytterligare fördjupning av sin förståelse och sina kunskaper för hur automatiserade produktionssystem och datorstödda tillverkningsmetoder används samt hur processerna kan effektiviseras och digitaliseras.

Syftet är även att LIA-perioden ska ge den studerande idéer och underlag för det avslutande examensarbetet.

Kursens mål

Målet med LIA-kursen att den studerande genom ett aktivt deltagande i produktionsprocessen, projektuppgifter och arbetsgrupper etc. ges möjlighet att ytterligare fördjupa, praktiskt tillämpa samt utvärdera sina kunskaper och kompetenser i
en verklig produktionsmiljö.

Under LIA 2-perioden ska den studerande främst fördjupa sig inom frågeställningar och uppgifter som berör yrkesrollen, utbildningens profilering mot digitalisering, robotisering, automatisering och effektivisering mm.

Produktionsteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetens för att självständig, och tillsammans med andra driva utveckling och förbättring av företagens produktionssystem.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande genom erhållen kunskap, färdighet och kompetens inom området produktionsteknik, kunna välja tillämpa och implementera metoder och principer för effektiv, säker, hållbar och lönsam produktion.

Robotteknik, CNC/CAM och additiv tillverkning

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter om teknikutveckling, utrustning och begrepp inom robotteknik, CNC/CAM och additiv tillverkning samt möjligheter med tekniken och hur den kan nyttjas och utvecklas i samband med olika tillverkningsmetoder och material.

Syftet med kursen är även att den studerande ska få en fördjupad förståelse för teknikens möjligheter och för att kunna leda eller delta i utvecklingsarbeten inom digitalisering och anpassning mot Industri 4.0.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges kunskaper om teknikutveckling, datorstyrd produktionsutrustning, traditionella och kollaborerande robotar, system, uppbyggnad av robotceller samt kommunikation inom och mellan robotar/robotceller.

Målet med kursen är även att den studerande ska ges färdigheter i att programmera, optimera, felsöka samt simulera grundläggande funktioner för ett robot- eller CNCsystem. Den studerande ska kunna kombinera och tillämpa kunskaper om verktyg, material, digitala 3D-modeller vid beredning av underlag för tillverkning av produkter med hjälp av CNC-, CAM- eller additiv tillverkningsteknik.
Den studerande ska efter genomförd kurs att kunna leda eller delta i ett utvecklingsarbete för att bygga upp, utveckla och optimera system med CNC/CAM och robotar eller additiv tillverkning.

Tillämpad matematik för tekniker

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande repetition och kompletterande kunskaper och färdigheter i tillämpad matematik för tekniker.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande, efter genomförd kurs, ska behärska grundläggande matematiska räkneregler och metoder för problem- och ekvationslösning. Målet är även att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningens övriga kurser samt kunna formulera och lös matematiska problemställningar som kan krävas i yrkesrollen.

Efter slutförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter att behärska mera avancerade beräkningar, funktioner och villkor i MS Excel (eller motsvarande programvara) för kalkylering, datavisualisering och statistisk dataanalys.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se