Studera till Tekniker hållbar batteritillverkning på distans!

Vill du vara med och utveckla den växande batteriindustrin? Då är denna utbildning för dig!

Utbildningen startar hösten 2023. Ansökan stänger 15 maj 2023.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval.

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

För info om utbildningen
teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Studentservice
Telefon 072-214 81 37
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Peter Falkman

Rektor
Ulf Olofsson
kundtjanst@skelleftea.se

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig under två terminer (200 YH-poäng) och sker heltid (100%) på distans med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå.

LIA (Lärande i arbete)

En betydande del av utbildningen består av LIA, där du under 6 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag. Det ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Efter examen kan du arbeta som

  • Kvalitetstekniker/Quality Control Technician
  • Tekniker hållbar batteritillverkning/Technician sustainable battery manufacturing
  • Tillverkningstekniker/Manufacturing Technician
  • Logistiktekniker/Internal Logistics Technincian

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Automatiserade produktionssystem Industri 4.0

30

Batteriproduktion Industri 4.0

40

Kommunikation och Arbetsmiljö

15

Mekatronik- och elteknik

40

Lärande i Arbete

30

Examensarbete

20

Teknisk engelska

15

Teknisk introduktion

10

Summa

200

Automatiserade produktionssystem Industri 4.0

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och

färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade

system kan nyttjas, styras och övervakas med digitala

inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel

produktion.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska ges kompetens att arbeta med

smarta automatiserade och robotiserade produktions system.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och

färdigheter i hur automatiserade produktionssystem kan

nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala

industriella styr och IT system. Kursen ska även ge den

studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda

industriella informationssystem, systemintegration och

informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en

förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin

bör fungera.

Batteriproduktion Industri 4.0

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om och

färdigheter i batteritillverkningsprocessen. Kunskaper om

råvaror, sammansättning och egenskaper vid batteriproduktion.

Den studerande ska kunna identifiera risker, möjligheter, och

ständiga förbättringar.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå

specialiserade kunskaper och färdigheter i att förstå

tillverkningsprocessen, utrustningen och materialen för att

kunna identifiera risker, möjligheter och ständiga förbättringar,

kvalitet och hållbarhet.

Examensarbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska omsätta, utveckla

och redovisa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i ett

avslutande och självständigt projektarbete.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska, med hjälp av ett

strukturerat, hållbart och projektbaserat arbetssätt, analysera

en specifik uppgift och föreslå förbättringsåtgärder och

problemlösningar med fokus på tillverkningsprocesser inom

batteritillverkning. Uppgiften ska lösas självständigt med hjälp av ett strukturerat

arbetssätt i en rapport. Där projektplanering, genomförande

och redovisning av resultat, slutsatser och förbättringsförslag

igår. Rapporten skrivs utifrån givna förutsättningar och

redovisas muntlig inför åhörare.

Kommunikation och arbetsmiljö

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om

industrins roll i samhället, teknikerns yrkesroller i företagen

samt de grundläggande kunskaper och färdigheter inom

arbetsmiljöarbete och säkerhet som yrkesrollen och arbetslivet

kräver. Kunskaper om aktorer som påverkar individers

samverkan i arbetsgrupper, konflikthantering samt

ledarskapets betydelse för ett effektivt arbetsklimat.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges

grundläggande kunskaper och färdigheter för att nyttja verktyg

och metoder för att effektivt kunna kommunicera med stöd av

tal, rapporter och IT-verktyg. Målet med kursen är även att den

studerande ska ges kunskaper och kompetenser inom

arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

Lärande i arbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper för den

nya gröna industrin, batteriproduktion. Färdigheter i att nyttja

kvalitetsteknikens hörnstenar, verktyg och metoder för kvalitets

och miljöstyrning av tillverkande företags produktionsflöden

och processer för att skapa och utveckla säkra, effektiva,

hållbara och driftsäkra processystem. Övervaka och interagera

med tillverkande maskiner och/eller linor inom

batteriproduktion.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå kunskaper

och färdigheter att kunna, genomföra riskanalys samt resonera

kring bästa tillvägagångssätt vid produktionsstopp och/eller

kvalitetsavvikelser. Den studerande ska enskilt eller

tillsammans med andra kunna utföra konsekvensanalys samt

förebyggande och avhjälpande operatörsunderhåll.

Mekatronik- och elteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar förmåga att

bygga mekatroniska system samt kunskaper om hur mekanisk

struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik. Den

studerande utvecklar kunskaper om hur naturvetenskapliga

principer kan beskrivas med hjälp av matematiska formler samt

utveckla kunskaper om hur tekniska system kan brytas ned i

delsystem eller på komponentnivå. Den studerande får

färdigheter i att mäta och beräkna

elektriska storheter samt utvecklar förmåga att söka och

avhjälpa fel i elektriska kretsar. Den studerande ska få

kunskaper om säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder

inom mekatronik och elteknik samt mätning och beräkning av

elektriska storheter.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska färdigheter i att praktiskt söka

och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar,

mätinstrument och övrig utrustning. Målet med kursen är att få

tillräckligt med kunskaper för att tillgodogöra sig kurserna

Automatiserade produktionssystem Industri 4.0 samt

Batteriproduktion Industri 4.0.

Teknisk engelska

Kursens syfte

Kursens syfte är att den studerande utveckla en allsidig

kommunikativ förmåga. Utifrån de nyetableringar som sker i

vår region, där engelska är koncernspråk inom

batteritillverkning. Den studerande ska få färdigheter att i

yrkesrollen formulera sig och samspela med andra i tal och

skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges färdigheter i

att kommunicera på engelska i tal och skrift. Den studerande

ska förstå och använda yrkesspråkets facktermer och

fackuttryck, anpassade till batteritillverkningsindustrin.

Teknisk introduktion

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande teknisk

introduktion så denne utvecklar en förståelse för dagens

teknik. Den studerande ska ges en förståelse för teknikens

historia, utvecklingsprocesser, begrepp, teorier och modeller.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges en förståelse

för teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens

teknik och ett hållbart samhälle.


Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se