Kemikalier och cisterner

Bedriver du verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump eller vill veta mer om oljecisterner så är det här du ska söka information.

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär, mobil anläggning i fordon ex. kylbilar eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller f-gas.

Kylentreprenör certifierad för f-gas

Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar som innehåller f-gas får bara göras av företag som är certifierade för f-gas. Du som ägare/brukare av anläggningen ska också känna till reglerna.

Certifiering för f-gas görs av företaget Incert. Kontrollera att det företag som installerar, servar och skrotar din anläggning är certifierat för f-gas. Läs mer på www.incert.se Länk till annan webbplats.

www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats. finns utförlig information om f-gas och f-gasförordningen.

GWP-faktor och koldioxidekvivalenter

GWP-faktor (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kg koldioxid. GWP-faktorn för koldioxid är 1 medan F-gasernas GWP-faktorer varierar.

Koldioxidekvivalenter, CO2e, anger hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma koldioxid (CO2)

Anmälningsplikt

Om du installerar en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer köldmedium ska detta anmälas till kommunen.

Vid nyinstallation och ombyggnad ska köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Tänk på att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

Läckagekontroll

Anläggningar som har köldmedier med hög växthuspåverkan behöver läckagekontrolleras i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.

 • mindre än 5 ton CO2e (tex R134a) har inget krav på periodisk läckagekontroll.
 • 5 -50 ton CO2(e) (tex R404A) har krav på periodisk läckagekontroll minst var 12:e månad. Finns det läckagevarningssystem monterat får läckkontrollintervallet dubblas från 12 till 24 månader för 5-50 ton CO2e.
 • 50-500 ton CO2e har krav på läckkontroll minst var 6:e månad. Finns det läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 6 till 12 månader för 50 – 500 ton CO2e.
 • 500 ton CO2e medför läcksökning minst var 3:e månad. Systemet måste utrustas med fast monterad läckagevarningssystem. Läckagevarningssystemets funktion ska kontrolleras minst var 12:e månad. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6 månader
 • Hermetisk tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton CO2e omfattas av läckagekontroll och rapportering

Årlig kontrollrapport

Om du har en anläggning som innehåller minst 14 CO2e eller mer köldmedium ska den läckagekontrolleras varje år. Resultatet från den ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Det år då anläggningen installerats och installationskontroll är utförd behövs ingen redovisning.

För mobila utrustningar gäller att rapporten ska skickas där verksamheten har sitt säte även om verksamheten bedrivs i andra kommuner.

Journalföring

Observera att all påfyllning, återfyllning, läckagekontroll m.m ska journalföras. Detta gäller dock inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 5 CO2e köldmedium.

Skrotning/destruktion

Om du skrotar en anläggning som innehållit 14 ton CO2e eller mer köldmedier ska detta meddelas kommunen senast 31 mars året efter.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar med 14 ton CO2e eller mer köldmedium. Kontrollrapporterna granskas, bland annat för att se att endast tillåtna köldmedier används, att läckagekontrollen skett inom rätt tid, att certifierade kylföretag använts mm.

Bygg- och miljönämnden debiterar operatör en fast årlig avgift f.n. 2 tillsynstimmar.

Förbud

Från och med 1 januari 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda

 • Kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO2e
 • Den nyproducerade F-gasen har en GWP-faktor på mer än 2500.


Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Hur du undviker miljösanktionsavgifter

Att tänka på när du är operatör (ägare, brukare) av köldmedia

 • Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar får bara göras av företag som är certifierade för f-gas.
 • Anmäl till kommunen i god tid innan du installerar en köldmedieanläggning. Du måste anmäla all utrustning på 14 ton CO2e och mer.
 • Du måste göra en installationskontroll i samband med installation av aggregat.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation av den årliga läckagesökningen. Kontrollen ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars året efter.
 • Skrotning av kylanläggning ska anmälas till kommunen.
 • Alla läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Miljösanktionsavgift – det här gäller

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5000 kr).
 • Om du inte har installerat ett läckageläckningssystem där det krävs (5 000 kr)
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000 kr)
 • Om du inte har informerat (föranmält) till tillsynsmyndigheten (5 000 kr)
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent (1000 kr)
 • Om en fysisk person eller ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3000 kr)
 • Om en juridisk person som inte är en ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (10 000 kr)
 • Avgiften fördubblas om förseelsen upprepas inom 2 år.

I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor som tex eldningsolja, bensin, diesel eller spillolja. Det finns mycket bestämmelser runt cisterner som vi ska reda ut på den här sidan. Bestämmelserna gäller både privatpersoner och företag.

Allmänt om cisterner

  • Anmäl innan du installerar en cistern
  • Se till att kontrollbesiktningar görs i tid
  • Kontrollrapporten ska sparas för att kunna visas upp för tillsynsmyndighet
  • Anmäl när en cistern tas ur bruk

  Innan cisternen installeras

  Innan du installerar en cistern kan du behöva anmäla detta, i vissa fall till tre olika instanser.

  Miljö

  Information om cisternen ska skickas in till bygg- och miljönämnden, detta gäller även om en cistern byts ut till en annan. Om en cistern flyttas inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten inom ett år räknat från tiden information har lämnats, behöver tillsynsmyndigheten inte informeras igen.

  Anmäla cistern (Länk till annan webbplats)

  Bygg

  För fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser behövs bygglov.

  Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

  Räddningstjänsten

  I vissa fall krävs även tillstånd till hantering av brandfarlig vara från räddningstjänsten. Om cisternen är tillståndspliktig, får cisternen inte fyllas med brandfarlig vätska förrän räddningstjänsten beslutat om tillstånd.

  Tillstånd krävs för yrkesmässiga verksamheter om:

  • Cisternen större än 100 liter, finns i en publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 500 liter, belägen inomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 3000 liter, belägen utomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 10 000 liter, belägen i en publik verksamhet eller inomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* högre än 60 grader (men lägre än 100 grader)
  • Cisternen är större än 50 000 liter, belägen utomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt högre än 60 grader (men lägre än 100 grader).

  Om verksamheten är privat (inte yrkesmässig), krävs tillstånd om cisternen är avsedd för mer än 100 liter vätska med flampunkt* lägre än 60 grader, eller om cisternen är avsedd för mer än 10 000 liter vätska med flampunkt* högre än 60 grader

  *Uppgifter om en viss vätskas flampunkt framgår i aktuell produkts säkerhetsdatablad (kapitel 9). OBS! spillolja anses ha en flampunkt lägre än 60 grader om tillståndssökanden inte kan bevisa att flampunkten är högre.

  Läs mer om, och ansök om tillstånd till hantering av brandfarlig vara här.

  Efter installationen

  Det finns olika typer av kontroller som enligt lag ska göras på cisterner. Vilken kontroll som ska utföras när beror på var cisternen är placerad och vilken volym den rymmer. Kravet på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll gäller cisterner som är större än 1 m³. En kontroll ska i vissa fall göras i samband med installationen, sk installationskontroll. Därefter ska återkommande kontroller göras, i normalfallet vart 6:e eller 12:e år beroende på typ av cistern. Om cisternen flyttas eller repareras ska den kontrolleras innan den åter tas i bruk, det kallas för revisionskontroll. Alla kontroller ska utföras av ackrediterade företag. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Denna ska kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det.

  Läs mer om de olika kontrollerna i kapitel 5 på MSBs webbplats. Länk till annan webbplats.

  Cistern som inte används

  En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Anmälan om att en cistern inte längre används och har tagits ur bruk ska göras till bygg- och miljönämnden. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

  Anmälan om cistern som ska tas ur bruk (Länk till annan webbplats)

  Inom vattenskyddsområde

  Kravet att skicka in information till bygg- och miljönämnden kan gälla vid redan 50 liter om förvaring sker inom ett vattenskyddsområde (det behöver inte vara en cistern utan kan vara flera mindre behållare som sammanlagt har en volym över 50 liter). Inom vattenskyddsområde finns specifika krav, bland annat krav på sekundärt skydd i form av invallning. Med invallning menas en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas, som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen.

  Läs mer om krav inom vattenskyddsområden i kapitel 4 på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

  Godkända besiktningsfirmor

  För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac.

  På Swedacs webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Länk till annan webbplats.

  Laghänvisning

  NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

  För cisterner innehållande brandfarlig vara gäller även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar Länk till annan webbplats.för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3 (msb.se, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats.

  Innehåll kommer

  Vid spill eller olycka

  Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

  Senast uppdaterad: