"rootPage" is not defined.

Ung åsikt!

Ung åsikt! ger barn och ungdomar möjlighet till delaktighet och inflytande via skolornas elevråd, skolråd eller programråd. Varje läsår får alla elever i Skellefteås grund- och gymnasieskolor möjlighet att tycka till om frågor som Skellefteå kommun vill ha svar på inför deras beslut.

Ung åsikt! är en viktig del av Skellefteås engagemang för barn och ungdomars delaktighet och inflytande i syfte att stärka barnrättsperspektivet. Genom Ung åsikt! ges alla elever möjlighet att delta och påverka. Varje skola lämnar ett svar per fråga. Kommunen tar sedan emot och återkopplar på skolans värdefulla synpunkter, vilket är en viktig del av dialogen mellan Skellefteå kommun och dess unga invånare.

Det här händer just nu

Just nu ligger frågorna för vårterminen 2024 ute. Du hittar frågorna längre ned på den här sidan.

 • I början av varje termin bjuds de som ansvarar för elevråd, skolråd och/eller programråd in till en träff av demokratilots Jörgen Svedberg och verksamhetscontroller Staffan Åkerlund.
 • Vid träffen (som kan vara digital eller fysisk) beskriver Jörgen och Staffan de frågor som är aktuella för den aktuella terminen. Frågorna är oftast i form av filmer som finns tillgänglig på denna sida.
 • De som ansvarar för elevråd, skolråd och/eller programråd tar upp frågorna (dvs visar filmerna) med elevrådet, skolrådet alternativt programråden.
 • Representanterna för respektive råd tar i sin tur upp frågan (dvs visar filmerna) i klassråd eller motsvarande på skolan.
 • Sedan sammanställer elevrådet, skolrådet eller programråden ett svar på varje fråga/film till skolans gemensamma svar.
 • Svaret eller svaren lämnas in via svarsanmälan på den här sidan. Skolan lämnar alltså ett svar på varje fråga/film. Svaret kan lämna i form av en film, ett bildspel och/eller anteckningar från ett möte. Hur ni svarar på skolan avgör ni.

Vad skulle locka dig att besöka en kreativ mötesplats där man kan uppleva, testa och göra?

Huvudsaklig målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Vad är viktigt för er när ni ska resa från våra framtida resecentrum?

Huvudsaklig målgrupp: Grundskolan och gymnasiet.

Vad ska vi göra för att elevers närvaro på lektioner ska öka?

Huvudsaklig målgrupp: Gymnasiet.

Vad har ni för möjligheter att påverka undervisningen?

Huvudsaklig målgrupp: Grundskolan.

Vad kan Skellefteå kommun göra för att det ska bli enklare för er att välja cykeln till er fritidsaktivitet?

Huvudsaklig målgrupp: Gymnasiet och grundskolan.

Med det här formuläret skickar ni in ett svar på varje fråga/film. Ni kan dock bara svara på en fråga åt gången. Ni behöver därför fylla i formuläret på nytt för varje fråga/film.

Skicka gärna in ert svar via video, bild eller ljud.

Skolans svar på frågan/filmen: * (obligatorisk)
Skolans svar på frågan/filmen:Lämnar ni en fil så skriv här att svaret finns i filen


Kontaktpersonens mailadress
Kontaktpersonens mailadress

Förslag till metod för skolan

Här finns en PDF du kan ladda ner och skriva ut med metodstöd för att ta fram idéer. , 2 MB.

Innehållet i PDF:en kan du också läsa här nedanför:

 • I elev- eller programråd, titta längre upp på sidan vilka frågefilmer som gäller för er målgrupp den aktuella terminen.
 • Bestäm i elev- eller programrådet i vilken ordning ni ska arbeta
  med terminens frågefilmer.
 • Varje representant i elev- eller programrådet visar den första
  frågefilmen i sin klass (dvs klassrådet). Se sida 2 för metodstöd
  för upplägg på klassrådet.
 • Resultaten från klassråden tas tillbaka till elev- eller
  programrådet för sammanställning. Använd samma metodstöd
  som i ovanstående punkt (dvs som presenteras på sidan 2).
 • Elev- eller programrådets sammanställning skickas in via sidan
  Ung åsikt.
 • Upprepa med nästa frågefilm som gäller för er målgrupp den
  aktuella terminen.

Steg för steg i metoden

1. Tyck till enskilt! (Använd Post-it lappar)

Frågeställningen till klassrådet

Vad har du för idéer och förslag på vad som behöver förändras/förbättras och utvecklas i din vardag?

Kolla på en frågefilm

Brainstorm utifrån frågefilmen. Associerar fritt på post-it lappar utifrån frågan som frågefilmen handlar om. Kom ihåg att alla förslag är välkomna, ni ska inte göra någon värdering av förslagen. Sätt upp post-it lapparna på tavlan och ge förslagen lämpliga rubriker.

Gör en idéstorm på varje område
Här kommer några förslag:

 • Skola (arbetsmiljö, organisation, måltider, mm)
 • Fritid (idrottsverksamhet, fritidsgårdar, badhus mm)
 • Samhällsplanering, kommunikationer, trafik, miljö, konsument, jobb, bostäder, barn och familjeomsorg och äldreomsorg, folkhälsofrågor
 • • Region Västerbotten, polis med mera
 • Sätt upp elevernas förslag på tavlan och dela upp förslagen i rubriker som till exempel skola, fritid, bussar med mera

2. Dialog utifrån rubrikerna. Dela in eleverna i grupper och låt dem diskutera vad rubrikerna betyder. Syftet med att diskutera i grupper handlar om att
säkerställa att alla känner att de har en bra förståelse för rubrikerna.

3. Det är viktigt att poängtera att alla frågor är viktiga. Rangordna vad som är viktigast av förslagen just nu i varje grupp (exempelvis 1-10. Där 10 är viktigast).

4. Välj de rubriker som ansågs vara viktigast i steg 3, dvs de rubriker som fått högst värde (1-10). Hur många ni väljer är upp till er. Om ni gör detta i klassrådet ska elevråds- eller programrådsrepresentanten ta med de viktigaste rubrikerna till elev- eller programrådet. När ni gör detta i elev- eller
programrådet blir de viktigaste rubrikerna de svar som ni skickar in från elev- eller programrådet till Ung åsikt.

Är ni trygga på vägen till skolan?

Huvudsaklig målgrupp: Grundskolan.

Hur ska torget se ut i framtiden?

Huvudsaklig målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Augusti/september: Den på skolan som ansvarar för elevråd, skolråd eller programråd bjuds in till en digital eller fysisk träff av Jörgen Svedberg och Staffan Åkerlund. Vid träffen presenteras terminens frågor och det ges möjlighet att ställa frågor. Återkoppling på tidigare inlämnade svar ges.

Höstterminens sista skoldag: Svarsformuläret stängs. Inga fler svar efter det. Svaren samlas ihop av Staffan och Jörgen som lämnar över svaren till nämnd/förvaltning.

Januari/februari: Den på skolan som ansvarar för elevråd, skolråd eller programråd bjuds in till en digital eller fysisk träff av Jörgen Svedberg och Staffan Åkerlund. Vid träffen presenteras terminens frågor och det ges möjlighet att ställa frågor. Återkoppling på tidigare inlämnade svar ges.

Vårterminens sista skoldag: Svarsformuläret stängs. Inga fler svar efter det. Svaren samlas ihop av Staffan och Jörgen som lämnar över svaren till nämnd/förvaltning.

En kommun är som en stor grupp människor som hjälps åt att se till att allt fungerar bra i din stad eller samhälle. De ser till att du kan gå i skolan, att du kan besöka en simhall och att vägarna är i ordning så att man kan ta sig dit man vill.

Det finns också vuxna som alla som har fyllt 18 år kan rösta på. Dessa vuxna är som lagledare och kallas för kommunpolitiker. De bestämmer vad som är viktigt att göra för att staden eller samhället ska vara bra för alla. De träffas i något som kallas kommunfullmäktige och pratar om vad som behöver göras och hur pengarna ska användas. Kommunen får in pengar från alla som bor där, något som kallas kommunskatt.

För att vara säker på att allt görs på rätt sätt, finns det grupper som kallas nämnder. Varje nämnd har ett speciellt område att ta hand om, som till exempel skolor eller fritidsaktiviteter. Varje nämnd tar beslut kring frågor som har med deras område att göra, exempelvis om det ska byggas en ny ishall. Till varje nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som ser till att besluten blir verklighet.

Med Ung åsikt! får du som elev en chans att svara på frågor som de olika nämnderna vill ha svar på. Då kan nämnderna få hjälp att ta ett beslut baserat på vad ni elever tycker.

Här kan du läsa mer om hur Skellefteå kommun fungerar.

Senast uppdaterad: