Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Skellefteå kommun. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

Innehåll på sidan: 

Varför har Skellefteå kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion är att en medarbetare eller invånare anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun som misstänks ha begått ett allvarligt fel som det inte är möjligt att hantera öppet inom organisationen. Anmälan omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Skellefteå kommun: exempelvis kommundirektör, förvaltningschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kundtjänst på 0910-735000.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Anmälningar som bedöms falla inom ramen för funktionen och avser misstanke om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning eller med en nyckelfunktion inom Skellefteå kommun, ska en extern utredning genomföras.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till berörd förvaltning med begäran om utredning och svar till visselblåsarfunktionen och utsedd ansvarig på förvaltningen för Support och Lokaler.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas till berörd förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock alltid anonym mot Skellefteå kommun. Bifogade filer som dokument som e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt, anonymiseras inte.

Gör en anmälan

Vägledning och fördjupning kring Visselblåsarfunktionen

Skellefteå kommun har sedan augusti 2020 en visselblåsarfunktion. Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till kommunens kännedom när den normala kommunikationen via linjevägen eller på annat sätt internt inom förvaltningen av någon anledning inte är möjlig.

Visselblåsarfunktionen är placerad inom Personalsupport på förvaltningen Support och lokaler. Tjänsten att tillhandahålla en mottagningsfunktion för kommunens räkning är upphandlad av ett externt företag. Det externa företaget gör en värdering av inkomna tips och ger en rekommendation om fortsatt hantering. Det innebär att inkomna tips alltid passerar det externa företaget innan de vidarebefordras till Skellefteå kommun eller direkt till berörd förvaltning där de diarieförs och hanteras.

Inkomna tips är allmänna handlingar som kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning men det är sällan det finns grund i lagstiftningen för att sekretessbelägga namngivna personers identitet eller de omständigheter som tipset pekar på.

Om bedömningen görs att det finns misstanke om brott ska polisanmälan göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis/åklagares arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Tre kategorier av tips

Generellt så finns det tre olika kategorier av tips som kommer in via visselblåsarfunktionen.

Extern utredning

I de fall tipset bedöms avse en fråga som ligger inom visselblåsarfunktionens uppdrag och det kvalificerar sig för extern utredning, det vill säga att det avser misstanke om allvarliga oegentligheter som rör personer som har en ledande ställning eller har en nyckelposition inom Skellefteå kommun. En nyckelposition kan exempelvis vara någon som är ansvarig för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem. Misstankarna kan även avse förtroendevalda politiker.
Utredningen ska syfta till att:

  • utreda närmare vad tipset avser
  • värdera tipsets karaktär och allvarlighetsgrad
  • utreda om tipset är sakligt grundat och om behov finns av omedelbara åtgärder
  • klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
  • utgöra grund för en bedömning och rekommendation om hur ärendet bör hanteras.

Alla utredningar ska utmynna i en rapport med ett utlåtande.

Berörd förvaltning ansvarar för att utse en kontaktperson, exempelvis en controller, administrativ chef, ekonomichef eller utvecklingschef, som ska samordna utredningen och vara behjälplig med att ta fram material. I de fall tipset berör förvaltnings- eller kommundirektör samordnas utredningen av HR. Detta gäller också tips som berör för-troendevald.

Den som omfattas av tipset ska medverka till att utredningen kan genomföras så enkelt och smidigt som möjligt genom att till exempel vara anträffbar och lämna ifrån sig ef-terfrågat material. Vidta inte heller åtgärder som kan störa utredningen. Vidare är rådet att vara så öppen och transparent som möjligt mot media.

Intern utredning

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men inte kvalificerar sig för extern utredning. Det kan till exempel handla om en chef längre ner i organisationen eller om mindre allvarliga misstankar. Tipset skickas till berörd förvaltning med begäran om utredning och svar till visselblåsarfunktionen. Tipset skickas alltid till förvaltnings-chef. Det är viktigt med en oberoende utredning som besvarar det som framkommer i tipset. Ibland händer det att visselblåsarfunktionen ställer följdfrågor och begär in material. Ibland kan också intervjuer hållas som ett komplement till den utredning som genomförts. Visselblåsarfunktionen kan ge stöd och hjälp vad gäller genomförande av en sådan utredning. Ansvaret för att vidta eventuella åtgärder med anledning av det som framkommer i utredningen ligger hos berörd förvaltning.

Tipset skickas till berörd förvaltning för kännedom

Tips som inte ligger inom funktionens uppdrag, det vill säga inte handlar om oegentlig-heter eller är mer av karaktären synpunkter, skickas direkt till utsedd funktion hos respektive förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder. Det ställs inget krav på återrapportering kring hanteringen gällande dessa tips.

Berörd förvaltnings ansvar

Berörd förvaltning svarar för mediakontakter och utlämnande av handlingar, vilket inte påverkas av att det pågår en utredning. Var så öppna och transparenta som möjligt och följ gällande lagstiftning. I princip alla tips lämnas anonymt och det är viktigt att tips-lämnarens identitet inte eftersöks/röjs och att tipslämnaren inte riskerar att bli utsatt för repressalier.

Den som utpekas i tipset har rätt att få reda på det och information kan ges så snart det inte längre bedöms påverka utredningen negativt. Informationen kan lämnas av närmaste chef eller på annat sätt som är lämpligt.

Roller inom visselblåsarfunktionen

Ansvarig och kontaktperson för visselblåsarfunktionen är biträdande förhandlingschef Maria Berggren. Maria är kontaktperson gentemot berörd förvaltning och mot det externa företaget. Hon är den som i första hand svarar på frågor kopplade till funktionen och frågor kring enskilda tips och utredningar.

Kontaktuppgift:
Maria Berggren
0910-73 50 00
Forhandlarna@skelleftea.se

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se