Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Skellefteå kommun. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

Varför har Skellefteå kommun en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Skellefteå kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Skellefteå kommun.

Genom visselblåsarfunktionen kan en medarbetare eller invånare rapportera om man misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun har begått ett allvarligt fel som inte är möjligt att hantera inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Skellefteå kommun. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Alla inkomna tips räknas som allmän handling och kan begäras ut. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Berätta skyndsamt för din chef, eller någon som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kundtjänst på 0910-735000.

Du är alltid anonym mot Skellefteå kommun

Det är viktigt att understryka att den som visselblåser alltid är anonym gentemot Skellefteå kommun, oavsett om man gjort en anonym anmälan eller inte. Däremot kan det vara en fördel att lämna en mejladress när man visselblåser. Detta eftersom många anmälningar innehåller ganska lite information som ofta behöver kompletteras för att en utredning ska kunna genomföras och för att kvaliteten på utredningen blir bättre. Om mejladress lämnats är det också möjligt att få återkoppling på sin anmälan från den externa utredaren. Om den externa utredaren inte har en mejladress kan det vara svårare att polisanmäla.

Än en gång, den som visselblåser är alltid anonym gentemot Skellefteå kommun.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en första bedömning. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen och som avser misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av en extern aktör.
När utredningen är färdig skickas den till Skellefteå kommun för vidare hantering och diarieföring.

För mer information kontakta Skellefteå kommuns förhandlingsenhet:
0910-73 50 00
Forhandlarna@skelleftea.se

Gör en anmälan

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Skellefteå kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Skellefteå kommun.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga brott från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska medarbetaren istället kontakta närmaste chef, HR-funktion, fackliga företrädare eller förhandlingsenheten.

Visselblåsarärenden utreds av extern aktör

Anmälningarna till Visselblåsarfunktionen går till ett externt företag, BDO, som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som avser misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa revisionsbyrån KPMG. När utredningen är färdig skickas den till Skellefteå kommun för vidare hantering och diarieföring.

Utredningen ska syfta till att:

  • utreda närmare vad tipset avser
  • värdera tipsets karaktär och allvarlighetsgrad
  • utreda om tipset är sakligt grundat och om behov finns av omedelbara åtgärder
  • klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
  • utgöra grund för en bedömning och rekommendation om hur ärendet bör hanteras.

Alla utredningar ska utmynna i en rapport med ett utlåtande

Förhandlingsenheten på Skellefteå kommun ska, tillsammans med berörd förvaltning, bistå KPMG med relevant material och underlag till utredningen.

Om bedömningen görs att det finns misstanke om brott ska polisanmälan göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis/åklagares arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Inkomna tips är allmän handling

Inkomna tips är allmänna handlingar som kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning men det är sällan det finns grund i lagstiftningen för att sekretessbelägga namngivna personers identitet eller de omständigheter som tipset pekar på.

Tipsaren är alltid anonym mot Skellefteå kommun

Det är viktigt att understryka att den som visselblåser alltid är anonym gentemot Skellefteå kommun, oavsett om man gjort en anonym anmälan eller inte. Däremot kan det vara en fördel att lämna en mejladress när man visselblåser. Detta eftersom många anmälningar innehåller ganska lite information som kan behöva kompletteras för att en utredning ska kunna genomföras och för att kvaliteten på utredningen ska bli bättre. Om mejladress lämnats är det också möjligt att få återkoppling på sin anmälan från den externa utredaren. Än en gång, den som visselblåser är alltid anonym gentemot Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se