Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en intern rapporteringskanal, även kallad visselblåsarfunktion. Där kan du rapportera missförhållanden som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Innan du använder dig av visselblåsarfunktionen bör du läsa igenom informationen på den här sidan.

De grupper som är skyddade vid rapportering av missförhållanden och ska ha tillgång till visselblåsarfunktionen är

  • arbetstagare
  • den som utför volontärarbete eller praktik
  • inhyrda arbetstagare
  • egenföretagare som utför uppdrag
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Utöver dessa grupper är arbetssökande, den som söker volontärarbete eller praktik och före detta anställda skyddade vid rapportering av missförhållanden.

De som slutat vara verksamma hos Skellefteå kommun kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs i lagen och få det skydd som lagen ger.

Visselblåsartjänsten är Skellefteå kommuns interna rapporteringskanal där allvarliga oegentligheter och missförhållanden kan rapporteras. Det som rapporteras ska vara arbetsrelaterat och ha uppstått – eller högst sannolikt komma att uppstå – i den verksamhet som du är verksam i.

Det är viktigt att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Det kan exempelvis gälla ekonomisk brottslighet, korruption, mutor eller allvarliga former av trakasserier. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Vad menas med arbetsrelaterat sammanhang?

Med det menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Vad menas med allmänintresse?

För att det ska finnas ett allmänintresse ska det

  • gälla allvarliga förhållanden
  • angå en krets som kan betecknas som allmänheten
  • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående. Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen.

Vad menas med missförhållanden?

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.

Skyddet i visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter eller information som rör nationell säkerhet.

Kravet på allmänintresse innebär att visselblåsarfunktionen normalt inte hanterar rapportering som endast rör egna arbets- eller anställningsförhållanden.

En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för rapportering om överträdelser som ligger inom den myndighetens ansvarsområde. En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om du inte tror att rapportering till Skellefteå kommuns interna rapporteringskanal skulle innebära en objektiv och saklig hantering.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Boverket Länk till annan webbplats.

Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats.

Ekobrottsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats.

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Inspektionen för strategiska produkter Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. (saknar rapporteringskanal 20221014)

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Regeringskansliet Länk till annan webbplats. (saknar rapporteringskanal 20221014)

Revisorsinspektionen Länk till annan webbplats.

Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Statens energimyndighet Länk till annan webbplats.

Statens jordbruksverk Länk till annan webbplats.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. (saknar rapporteringskanal 20221014)

Skyddet i visselblåsarlagen utgörs av två delar. Dels i form av ansvarsfrihet för rapporterande person, dels i form av förbud mot hindrande åtgärder och
repressalier. Dessutom finns den grundlagsfästa meddelarfriheten.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet gäller bara om övriga förutsättningar enligt visselblåsarlagen är uppfyllda (bland annat att du tillhör rätt personkategori och har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann). Den gäller inte om du nonchalerar kvalificerad tystnadsplikt (då meddelarfriheten är inskränkt, till exempel för uppgifter inom socialtjänst och utbildningsverksamhet) eller om du rapporterar uppgifter där lagen överhuvudtaget inte gäller. Bestämmelsen ger dig inte rätt att lämna ut handlingar, och hindrar inte heller att du exempelvis kan göras ansvarig för brott såsom förtal.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

Arbetsgivaren får inte försöka hindra att du rapporterar missförhållanden. Lagen innebär även skydd mot direkta och indirekta repressalier, vilket innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa dig som har visselblåst och inte heller den som har hjälpt dig att få tag på information. Personer som bistår eller har kopplingar till dig som visselblåsare har också ett skydd mot repressalier.

Exempel på repressalier kan vara uppsägning, utebliven befordran, ändrade arbetsuppgifter, med mera.

Meddelarfrihet

Visselblåsarlagen minskar inte det skydd som gäller enligt lag, förordning eller på annan grund. Lagen är därmed ett komplement till den grundlagsfästa meddelar- och anskaffarfriheten. Dessa rättigheter föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Meddelarfrihet innebär förenklat att var och en kan meddela uppgifter till vissa medier i syfte att göra dem offentliga. Anskaffarfrihet innebär bland annat att alla har rätt att skaffa fram uppgifter i syfte att meddela dessa inom ramen för sin meddelarfrihet. En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska meddelare (efterforskningsförbud) och inte heller ingripa mot någon för att ha brukat sin tryckfrihet eller sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk (repressalieförbud).

I vissa fall är det inte tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter. Bland annat när detta utgör vissa brott riktade mot staten eller brott mot vissa tystnadsplikter i de fall som anges i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Exempel på detta är förbehåll eller sekretessbestämmelser för uppgifter inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet.

Rapportering om missförhållanden i Skellefteå kommuns verksamheter kan göras till kommunens visselblåsarfunktion (intern rapporteringskanal) eller till myndigheter utsedda av regeringen att ta emot rapportering inom sina respektive ansvarsområden (extern rapporteringskanal). Om du väljer en intern eller extern rapporteringskanal är valfritt, men missförhållanden som rör Skellefteå kommuns verksamheter kan alltid skickas till kommunens egen visselblåsarfunktion.

Rapportering av missförhållanden kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett personligt möte med visselblåsarfunktionen. Se länk och telefonnummer längst ner på sidan.

Om en muntlig rapportering ska spelas in kommer du att bli tillfrågad om att lämna samtycke. Du kommer också att ges möjlighet att kontrollera, rätta och godkänna en utskrift eller ett protokoll.

Det är avdelningen Finans och juridik på kommunledningskontoret som ansvarar för Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion. Rapporteringen går till en extern aktör som gör en första bedömning. De rapporteringar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av en extern aktör. Avdelningen Finans och juridik bistår den externa aktören med utredningsunderlag.

När utredningen är färdig skickas den till Skellefteå kommun för vidare hantering och diarieföring.

Bekräftelse och återkoppling

Du ska få en bekräftelse på att visselblåsarfunktionen mottagit rapporten inom sju dagar. Du kan välja att inte få en bekräftelse.

Inom tre månader efter bekräftelsen ska du som rapporterat om ett missförhållande få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits och om skälen till dessa. Observera att du om du vid rapporteringstillfället avsagt dig bekräftelse på inkommen rapport inte heller kommer att få återkoppling om vad din rapport resulterat i.

Sekretess

Visselblåsarfunktionen omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Rapporterna som kommer in blir därmed allmänna handlingar, men det finns sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter i handlingarna. Sekretess gäller i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen, och vissa andra ärenden som har sin grund i sådant ärende. Om en rapport begärs ut kommer alltså en sekretessprövning att göras.

Du som rapporterande person kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt. Uppgifterna behövs både för att du ska kunna få återkoppling kring vad som hänt med din rapportering, och för att frågor ska kunna ställas till dig för att kunna utreda rapporten på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer i visselblåsarfunktionen som har tillgång till dina kontaktuppgifter.

Rapportera anonymt

Det är möjligt att rapportera anonymt även om sekretessreglerna ska skydda dig som rapporterar och även den som blir rapporterad.

Om du väljer att vara anonym ska du vara medveten om att Skellefteå kommun inte har möjlighet att återrapportera till dig.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att rätta till missförhållanden, inte att vara en brottsbekämpande funktion. Vid misstanke om brott bör du göra en polisanmälan. Påståenden om brottsliga gärningar som kommer in till visselblåsarfunktionen kan komma att överlämnas till brottsbekämpande myndigheter beroende på vad som kommer fram vid utredningen och uppföljningen av rapporteringen.

När arbetsrättsliga åtgärder ska vidtas bör utredningen i det närmaste vara klar och behovet av att skydda utredningen från den som är utpekad faller därmed. Däremot kan det fortfarande finnas behov av att ha kvar sekretesskydd av den som rapporterat.

Gör en rapportering

Om du inte vill göra anmälan digitalt kan den även göras via telefonsvar: 0771-401666. Via KPMGs Visselblåsartjänst eller telefonsvar kan du även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.

Det har alltid förekommit visselblåsning men på senare tid har det uppmärksammats att skyddet för dem som visselblåser behöver stärkas. Området har de senaste åren utvecklats och Skellefteå kommun har sett nyttan av att inrätta en visselblåsarfunktion.

I februari 2013 visade regeringens utredare att skyddet för arbetstagare som slår larm om olika typer av missförhållanden behöver ses över. Under maj 2014 presenterades ett förslag till lagstiftning och i mars 2016 lämnade regeringen över förslaget, propositionen, till riksdagen. Under maj månad samma år fattade riksdagen beslut om en lag som skulle skydda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Skellefteå kommun inrättade under våren 2020 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och förtroendevalda skulle kunna rapportera allvarliga missförhållanden orsakade av personer i ledande ställning. De skulle också känna sig trygga med att anmälningarna togs emot och hanterades på ett korrekt sätt.

I oktober 2019 antogs EU:s visselblåsardirektiv ¹. Sveriges regering tillsatte i maj 2019 en utredning med uppdraget att införa direktivet i svensk lag. Utifrån utredningen lämnades det in ett förslag på en helt ny visselblåsarlag. I oktober 2021 antog riksdagen den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 och från den 17 juli 2022 tillämpas den nya lagen helt. I den nya lagstiftningen har andra termer för vanligt använda begrepp på området förändrats. Visselblåsare benämns som rapporterande personer och visselblåsarfunktioner benämns som interna rapporteringskanaler.

Lagen inskränker inte det skydd som finns i andra delar av svensk rätt, till exempel yttrandefrihet och meddelarfrihet i grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. Sådant skydd gäller parallellt med visselblåsarlagen.

När det gäller behandling av personuppgifter i ett uppföljningsärende kompletterar visselblåsarlagen de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen².

I visselblåsardirektivet fastställs miniminormer till skydd för rapporterade personer i syfte att stärka EU-rätten. En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen ska kunna användas i de fall där det inte hjälper att rapportera internt, men också i andra fall – till exempel om den information som rapporteras inte är lämplig att rapportera om internt. Därutöver ska det säkerställas att ingen som slår larm riskerar repressalier.

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 – GDPR.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: