Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Skellefteå och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Det gör vi genom att jobba med dialog, samverkan och delaktighet.

På kommunledningskontoret ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommunikation, internationella frågor, samhällsutveckling, platsutveckling och näringslivsfrågor. Här finns också ansvar för mark- och exploateringsfrågor.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp.

Kommunledningskontoret har dessutom uppdraget att vara kompetensresurs för kommundirektören och kommunens ledningsgrupp, förvaltningschefer och de kommunägda bolagens VD:ar, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Ekonomi och finans arbetar med övergripande ekonomifrågor och är en resursavdelning för kommunens förvaltningar såväl som för de kommunala bolagen. Vår uppgift är att bistå med specialistkunskap inom flera områden.

Vi arbetar bland annat med:

 • övergripande koncernredovisning
 • finansverksamhet
 • stödprocesser i målstyrning
 • hållbara investeringar

Avdelningen leds av ekonomichef Samuel Lundqvist.

Inom kommunledningskontoret finns avdelningen Kommunikation. Avdelningen leds av kommunikationschef Gabriella Hahr Werkmäster.

Vårt uppdrag är att

 • leda och samordna kommunikationsarbetet inom kommunkoncernen,
 • ansvara för kommunstyrelsens kommunikationsarbete,
 • ansvara för riktlinjer för kommunikationsarbetet,
 • ta fram kommunens gemensamma strategiska prioriterade kommunikationsinsatser,
 • kopplad till årsplanen,
 • samordnar påverkansarbete och mötesarenor,
 • initiera och prioritera utvecklingsprojekt inom kommunikationsområdet.

Kommunledningskontoret Kommunikation har även det övergripande ansvaret för kommunens kanaler t ex skelleftea.se och Insidan. Avdelningens ledningssekreterare stöttar kommunledningen i det dagliga arbetet.

Näringslivskontoret är den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Arbetet är långsiktigt och utgångspunkten är att säkerställa en fortsatt stark näringslivsutveckling i enlighet med kommunens mål och strategier.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. Inom avdelningen finns också medarbetare som arbetar med näringslivsrelaterade projekt. Projekten medfinansieras av andra aktörer.

Den övergripande målsättningen är att företagen i Skellefteå ska kunna erbjuda allt fler människor intressanta och utvecklande arbeten. Det sker bland annat genom företagsservice inom olika områden, nätverk och företagsbesök, etableringar och investeringar, unga företagare. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden. Det skall vara lätt att starta, driva och etablera företag i Skellefteå kommun.

Avdelningen leds av näringslivschef Anja Palm.

Personal och utveckling är ett stöd till organisationen och dess ledning i Skellefteås kommunkoncern i syfte att underlätta för organisationen möta invånarnas förväntningar och kommande utmaningar. Personal och utveckling är den kommunövergripande funktionen för personalfrågor, innovation och verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Personal och utveckling ansvarar för att i nära samarbete med förvaltningarna leda kommunens digitala utveckling enligt den av fullmäktige beslutade strategin. Personal och utveckling äger processområden för:

 • Innovation och verksamhetsutveckling
 • Koncernarkitektur (enterprise architecture)
 • Informationssäkerhet
 • Informationsförvaltning

Personal och utveckling ansvarar för att i nära samarbete med förvaltningarna leda kommunens arbete med kompetensförsörjning utifrån den av fullmäktige beslutade strategin. Personal och utveckling äger processområden för:

 • Samtliga HR-processer
 • Samordning av personalfrågor inom Skellefteå kommun

Genom omvärlds- och invärldsbevakning utvecklar, samordnar och implementerar Personal och utveckling kommunens policy och styrdokument inom ansvarsområdet.

Avdelningen leds av personalchef Joakim Lundin.

Avdelningen samhällsutveckling samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande, strategiska frågor för Skellefteås utveckling.

Gemensamt för de fem enhetena är att arbeta med omvärldsanalyser och att följa den regionala, nationella och internationella utvecklingen inom samtliga ansvarsområden.

Avdelningen leds av planeringschef Lars Hedqvist.

Avdelningen består av fem enheter:

Samhällsplanering

Enheten för samhällsplanering ansvarar exempelvis för lokal utvecklingsplanering, bostadsförsörjning, tillgänglighet och planering för infrastruktur och transportsystem. Enheten arbetar också med uppgifter inom skydd och säkerhet, krisledning och krisberedskap, systematiskt brandskyddsarbete och försäkringar.

Enhet för Samhällsplanering finns till för kommunstyrelsen.
Syftet med verksamheten är att ta fram underlag för välgrundade politiska beslut när gäller strategisk samhällsplanering.

Vad kan enheten samhällsplanering erbjuda?

 • Ledning av strategiska investeringsprojekt under investeringsprocessen.
 • Ledning av strategiska analyser.
 • Ledning av strategiframtagande.
 • Kvalificerade analyser
 • Rådgivande i samhällsutvecklingsfrågor när det gäller tillgänglighet
 • Rådgivande i samhällsutvecklingsfrågor
 • Kontaktyta mot regionala samhällsplaneringsfrågor
 • Ledning och krisledningsberedskap

Vårt mål är att skapa förutsättningar för att nå kommunens övergripande mål att bli 90 000 invånare år 2030

Mark och exploatering

För att uppfylla målet om att Skellefteå kommuns befolkning ska uppnå 90 000 invånare till 2030, krävs byggbar mark för både verksamheter och bostäder – vi på mark och exploatering jobbar för att skapa dessa förutsättningar.

Vi samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande frågor för Skellefteås utveckling genom markförvärv, planering och genomförande av nya verksamhets- och bostadsområden samt förvaltar den kommunalt ägda marken.

Vad kan mark och exploateringsenheten erbjuda?

 • Sälja tomter från kommunal mark för verksamhets- och bostadsändamål till såväl företag som privatpersoner.
 • Skriva upplåtelser kopplat till kommunal mark såsom arrenden och nyttjanderätter.
 • Beställa och driva plan- och exploateringsprojekt som helt eller delvis är kopplat till kommunal mark.
 • Ingå exploateringsavtal vid planprocesser inom privat mark där kommunen berörs som huvudman för allmän plats.
 • Köpa, sälja och byta kommunal mark för att säkerhetsställa kommunens långsiktiga behov.

Marknadsenheten

Marknadsenhetens arbete omfattar platsmarknadsföring samt marknadsföring av campusområdet i Skellefteå.

Marknadsenheten finns till för kommunstyrelsen samt platsen Skellefteå, näringslivet och medborgarna

Syftet med marknadsenheten :

 • Öka attraktiviteten av Skellefteå som plats och visa på fördelar att bo och verka i Skellefteå.
 • Skapa stolthet för platsen och förändra attityder.

Vad kan marknadsenheten erbjuda?

 • Argument och redskap för att sälja in Skellefteå såsom i vår egen närmiljö och externt
 • Lyfta och visa på de många möjligheter som finns i Skellefteå kommun
 • Stärka kundens attraktivitet

Vårt mål är att skapa förutsättningar för att nå kommunens övergripande mål att bli 90 000 invånare år 2030.

Högre utbildning & forskning

Vi arbetar på uppdrag av kommunchef och kommunstyrelse.

Syfte

Bidra till Skellefteås utveckling genom att erbjuda möjligheter till högre utbildning för Skellefteås medborgare och därmed tillhandahålla kvalificerad och kompetent arbetskraft till Skellefteås företagare.

Vad vi kan erbjuda

 • Kontakter mellan kommunen, näringslivet och anordnare av högre utbildning
 • Samverkan i forskningsprojekt som stödjer Skellefteå kommuns utveckling
 • Omvärldsbevakning och -analys inom områden som rör högre utbildning och forskning

Mål

 • Adekvat och brett utbud av högre utbildning
 • Ökad forskning i Skellefteå
 • God dialog med näringsliv avseende kompetens- och FoU-behov
 • Ett aktivt och framgångsrikt Science City

Exempel på uppdrag

 • Sammanför intressenter inom näringslivet och offentlig sektor med aktörer inom universitet och högskolor
 • Deltar i utveckling av campusrådet och de verksamheter som är kopplade till högre utbildning.
 • Deltar i nationella och regionala nätverk som t ex SKL, regional kompetensplattform, regionalt Yrkeshögskole-nätverk
 • Utgör ett stöd till studentföreningen/SFCS

European Office

European Office hanterar de internationella relationerna, EU-frågor och projektfinansiering.

European Office finns till för kommunstyrelsen såväl som kommunens förvaltningar. Privatpersoner i och med Europa Direkt Västerbotten. Organisationer, universitet, föreningar samt företag .

Syftet med European Office är att ta tillvara EU:s verktyg för Skellefteås utveckling i så hög grad som möjligt.

Vad kan European Office erbjuda?

 • Tillhanda ha tjänster som tillvara tar EU:s verktyg för Skellefteås utveckling.
 • information vid projektstarter, såväl som medfinansiering i samband med samhällsutvecklande EU-satsningar
 • hjälper och till med processtöd i sökningsfasen, skrivandefasen och genomförandefas
 • stöder utvecklingen av nya och befintliga affärssamarbeten med anknytning till Europa, samt utveckling av kompetens, produkter och tjänster för nationella och internationella marknader
 • företräder Skellefteå kommun internationellt och för fram våra ståndpunkter i olika internationella sammanhang.

Vilka är våra mål:
Att så mycket utvecklingsresurser som möjligt hamnar i Skellefteå kommun. Informera medborgare kring EU:s möjligheter, samt att stödja kommunens utvecklingsprocesser för Skellefteås utveckling.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: