Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Skellefteå kommun har vi idag 14 nämnder.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder. Platsfördelningen i nämnden motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i nämnden.

Kommunfullmäktige delegerar till nämnderna att besluta i vissa frågor. Eftersom nämnden ansvarar för ett specialiserat område kan ledamöterna gå djupare i frågan.

Kommunfullmäktige bestämmer också hur mycket pengar varje nämnd ska få. Politikerna i nämnden bestämmer sedan vilka saker de tycker är viktigast att använda pengarna till.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

För- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

I nämndens uppgifter ingår även skolbiblioteksverksamhet och den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal grund- och grundsärskola i Skellefteå kommun.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag
ska utföras inom dels plan- och byggnadsväsendet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

De verksamhetsområden nämnden ansvarar för är

 • kommunens fysiska detaljplanering
 • bygglovsprövning och byggtillsyn
 • bostadsanpassningar
 • mät- och kartverksamhet
 • kommunala lantmäterimyndigheten
 • prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • livsmedelskontroll
 • naturvårdsfrågor, miljöövervakning och kalkningsverksamhet
 • kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
 • tillsyn av handel med receptfria läkemedel

Fritidsnämnden har till uppgift att verka för att behovet av en differentierad fritidsverksamhet för olika åldrar och intressegrupper blir tillgodosett oavsett könstillhörighet.

Nämndens uppdrag är att vara en aktiv kraft i Skellefteå kommuns samhällsbyggande
med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan.

Fritidsnämnden består av 18 ledamöter och ersättare. Fritidsnämnden har möten en gång i månaden (ej juli månad). Ungefär 14 dagar före fritidsnämndens sammanträde har arbetsutskottet möte.

Gemensam måltidsnämnd ansvarar för matproduktionen på lasarettsköket som heter Arom kök och restaurang. Där tillagas mat till patienter och anställda på lasarettet och till äldreboenden. I köket görs också matportioner för hemleverans till äldre.

Nämnden består av tre ledamöter med ersättare från Skellefteå kommun och två ledamöter med ersättare från Västerbottens läns landsting. Nämnden ligger organisatoriskt under Skellefteå kommun. Den har ingen egen förvaltning utan köper resurser av förvaltningen Support och lokaler.

De fyra kommunerna Arvidsjaur, Norsjö, Malå och Skellefteå samverkar i en gemensam nämnd. Nämnden har i uppdrag att åstadkomma en effektiv drift av kommunernas personalsystem. Organisatoriskt ligger nämnden under värdkommunen Skellefteå.

Överförmyndarnämnden är gemensam för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun. Uppgiften är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Gymnasienämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen.

Gymnasienämnden ansvarar också för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola i Skellefteå kommun.

Konsumentnämnden är facknämnd för konsumentfrågor i kommunen och har ansvar för att

 • ge råd inför köp av varor och tjänster samt vid reklamationer
 • ge upplysning om gällande konsumentlagstiftning
 • ge hushållsekonomisk rådgivning och hjälp vid skuldsanering
 • medverka till att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor
 • utföra lokal marknadsbevakning och medverka i marknadskontroller
 • utföra uppgifter enligt lag om patientnämnd inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Kulturnämnden har till uppgift att arbeta för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska och strategiska mål.

Skellefteå kommun ska kännetecknas av ett rikt och stimulerande kulturutbud. Framåtsyftande kultursatsningar gör kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra.

Nämnden för support och lokaler ska samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala verksamheten så att samordningsvinster säkerställs. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina huvuduppdrag och ge effektivare kommunal service till medborgarna.

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, för hyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet (ny-, om- och tillbyggnad).

Nämnden ansvarar också för att samordna, förvalta och utveckla kommunövergripande stödfunktioner till kommunens kärnverksamheter, inom exempelvis områdena personal, ekonomi, inköp, information, gemensam kundtjänst, internservice, måltid, it och företagshälsovård (Kommunhälsan).

Nämnden är också kommunens centrala upphandlingsfunktion. Det innebär att nämnden är beslutande organ i upphandlingsfrågor.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår kommunens hälso- och sjukvård i särskilda boenden och handikappverksamhet. Kommunen har avtal med landstingets patientnämnd. Inom varje landsting finns en patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Kommunens skyldigheter omfattar inte läkarinsatser.

 • främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
 • informerar om vilka krav som kan ställas på vården
 • informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
 • förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
 • bidrar till kvalitetsutveckling i vården
 • utser stödpersoner till tvångsvårdade inom psykiatrin eller tvångsvårdade enligt smittskyddslagen.

Patientnämnden består av politiker som utsetts av de politiska partierna. Nämnden har tjänstepersoner som kan informera dig om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom vården.

Patientnämnden är i första hand till för patienter och anhöriga

Tjänstepersonerna och alla politiska ledamöter i patientnämnden har tystnadsplikt. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.

Du kan själv vända dig till patientnämndens kansli eller låta någon annan göra det för din räkning.

Naturligtvis bör du i första hand tala med vårdpersonalen om du inte är nöjd. Många problem och frågor går ju att komma tillrätta med direkt.

Om det ändå är svårt att klara ut problemen försöker vi hjälpa dig.

Kontakt:

Besöksadress: Patientnämndens kansli, Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå
Postadress: Patientnämnden, Region Västerbotten, 901 89, Umeå
Telefon: vx 090-785 00 00
E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet. Nämnden ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Personalnämnden utformar och fastställer kommunens arbetsgivarepolitik, initierar åtgärder som främjar kompetensförsörjning, personaladministration och personalutveckling samt ansvarar för frågor som rör arbetsmiljön, jämställdhet och mångfald.

Samverkan sker med andra nämnder och fackliga organisationer.

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt främst socialtjänstlagen (SoL). Ansvaret omfattar äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör enskilda individers rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Socialnämnden ansvarar för socialkontorets verksamheter:

 • Stöd och service för personer med funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Vård och omsorg

Socialnämndens fokusområden 2023

Jämlik vård, omsorg och stöd

Socialnämnden anser att alla människor ska få samma goda vård inom hela kommunen och inom alla individgrupper. För att det ska vara möjligt krävs kompetens på plats och en god arbetsmiljö där personal upplever att det finns tid och möjlighet att utföra sina uppdrag på ett hållbart sätt

Förebyggande arbete i samverkan med andra

Socialnämnden vill se ett ökat fokus på förebyggande arbete utifrån synsättet att det bästa sättet att hantera problem är att se till att de inte uppkommer till att börja med.

Aktivitet, sysselsättning och egen försörjning

Socialnämndens vill öka möjligheterna till egen sysselsättning och försörjning. Detta utgör viktiga delar i att leva ett självständigt liv. Socialnämnden vill även värna andra aktiviteter och en meningsfull vardag för personer vilka befinner sig längre från ordinarie arbetsmarknad.

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens
räddningstjänst, sotningsverksamhet, gator, torg, vägar, hamnar,
anläggningar för vatten och avlopp, avfallsverksamhet,
samhällsbyggnads förråd och verkstäder samt kommunens parker och andra grönområden, planteringar, växthus och dylikt.

Riksdagens vallag säger att det ska finnas en valnämnd i varje kommun. Nämndens uppgift är att se till att det allmänna valet till riksdag, kommunfullmäktige och landsting samt folkomröstningar genomförs.

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära att
Förvaltningsrätten gör en prövning av lagligheten i beslutet enligt reglerna i Kommunallagen kapitel 10.

Om du vill överklaga personalnämndens beslut ska du göra det i skrivelse till Förvaltningsrätten i Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att personalnämndens protokoll är justerat.

I skrivelsen ska du ange:

 • vilket beslut som överklagas
 • de omständigheter du vill åberopa till stöd för ditt överklagande.

Ange också namn, postadress och telefonnummer.

Behöver du ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till Förvaltningsrätten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: