Stöd till personer med funktionsnedsättning

På den här sidan har vi samlat information och länkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Du kan anpassa sidan genom att öppna fliken "hjälpfunktioner" som finns högt upp på sidan.

Om du saknar något eller har frågor om sidan kan du kontakta vår delaktighetssamordnare via e-post.

Arbetsförmedlingen stöder den som söker arbete. De kan ge den som har funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga extra hjälp.
Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.
Läs mer om arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Solkraft är ett samlingsnamn för olika verksamheter som ger arbetslösa och långtidssjukskrivna ett meningsfullt arbete under tiden de rehabiliteras eller är i andra åtgärder.
Solkraft

Daglig verksamhet är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Den ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag för personer med funktionsnedsättning som inte har annan sysselsättning.
Daglig verksamhet

Den som har rörelsehinder kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare färdmålet, arbetsplatsen eller bostaden. Om man inte kör bil själv kan man få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.
Parkeringstillstånd

Om man har svårt att förflytta sig själv kan man få hjälp och bidrag av Försäkringskassan att skaffa en egen anpassad bil.
Läs mer om bilstöd på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

En anpassning av den egna bostaden kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad. På bygg- och miljökontoret kan man ansöka om bidrag till bostadsanpassningar eller bidrag till elsanering.
Bostadsanpassning

Den som har funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i hemmet av hemtjänsten, genom telefonkontakt eller via trygghetslarm.
Hemtjänst, telefonservice och trygghetslarm

Boende med särskild service är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Ett barn som inte kan bo kvar i föräldrahemmet på grund av omfattande omvårdnadsbehov kan bo i en särskilt anpassad bostad eller i ett familjehem. För vuxna finns gruppboenden där man har gemensamma ytor med andra och stödboenden där man bor själv och får stöd från personal.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna

Avlösning i hemmet är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Avlösningen ska ge anhöriga avkoppling eller möjlighet att uträtta sysslor.
Avlösning i hemmet

Korttidsvistelse utanför hemmet är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Den är till för att ge avkoppling och miljöombyte och för att familjen ska få avlösning. Korttidsvistelse för barn kan innebära korttidshem, stödfamilj eller läger.
Korttidsvistelse för barn och ungdomar

För den som inte längre kan bo hemma på grund av ålder eller demenssjukdomar finns äldreboenden och gemensamhetsboenden.
Särskilda boenden för äldre och demenssjuka

Korttidstillsyn är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Skolungdom över 12 år kan få korttidstillsyn och hjälp med fritidssysselsättning före och efter skoldagen samt vid lov. Det kan vara en plats på EMV (eftermiddagsverksamheten) eller en individuellt anpassad tillsyn.
Korttidstillsyn och fritid för ungdomar

Fritid är en lagstadgad rättighet för vuxna som bor i bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS). På sidan för stöd och service hittar du aktiviteter och träffpunkter.
Fritid för vuxna

Skellefteå har ett rikt föreningsliv. På fritidskontorets sida kan man hitta register på föreningar och annan information om föreningslivet. Genom att välja kategori i föreningsregistret hittar man till exempel funktionshindersorganisationerna.
Föreningslivet

Skellefteå har också ett rikt kulturliv. På skol- och kulturkontorets sida finns länkar till biblioteksverksamheten, teater, film, dans, museum, musik, konst, litteratur samt slöjd och konsthantverk.
Kulturutbudet

På Stadsbiblioteket finns talböcker för den som inte kan läsa vanliga böcker på grund av funktionsnedsättning. Här finns också lättlästa böcker.
Bibliotek

Skellefteå Parasportförening erbjuder olika idrotter och träningslokalen "Träningsvärket". På deras kansli kan du också hyra och prova på fritidshjälpmedel.

Skellefteå Rullstols IF erbjuder rullstolsidrotter.
Läs mer på Skellefteå Rullstols IF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för den som inte kan åka buss. Den som har rätt till färdtjänst kan åka taxibil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kallas det när man åker utanför den egna kommunen. Riksfärdtjänst ansöker man om för varje enskild resa.
Färdtjänst

Sveriges regering säger att alla människor, oavsett funktionsförmåga, vara delaktiga i samhället och ta del av de mänskliga rättigheterna. De nationella målen för funktionshinderspolitiken fastslogs år 2000. Regeringen har en strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken.
Myndigheten för delaktighets webbplats Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering.
Diskrimineringsombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun har antagit en ny plan för sitt funktionshinderspolitiska arbete. Planen heter "Ett Skellefteå för alla" och den talar om hur kommunen ska arbeta för att ge människor med funktionsnedsättning ett bra liv.
Ett Skellefteå för alla - plan för det funktionshinderspolitiska arbetet i Skellefteå kommun

Kommunen har ett särskilt råd som diskuterar funktionshindersfrågor och arbetar med att förbättra samhället för medborgare med funktionsnedsättning: Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF, tidigare handikapprådet). I rådet träffas funktionshindersföreningar och kommunala politiker.
Rådet för förebyggande av funktionshinder

Delaktighetssamordnaren är sekreterare i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och arbetar med att samordna och förbättra i samhället för dem som har funktionsnedsättning.
Delaktighetssamordnare

Skellefteå kommun arbetar med att förbättra tillgängligheten för medborgare och besökare som lever med funktionsnedsättning. En webbaserad tillgänglighetsguide visar den fysiska tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning i fastigheter och företag runt om i Skellefteåtrakten. Kommunen har också anställt en tillgänglighetsrådgivare som arbetar för bättre tillgänglighet. Grunden till utvecklingen är ett projekt om enkelt avhjälpta hinder som avslutades i december 2010.
Projektet Enkelt avhjälpta hinder

Landstinget och kommunerna ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel så att man kan fungera i sin bostad och delta i samhällslivet. Landstingets primärvård har ansvar för hjälpmedel om man bor i eget boende.

Kommunen har ansvar för hjälpmedel om man bor i särskilda boendeformer. Bor man i gruppbostad enligt Lagen om stöd och service (LSS) får man hjälp av hälso- och sjukvårdsteamets arbetsterapeuter. Om man bor i äldreboende eller gemensamhetsboende så ansvarar äldreomsorgen för rehabilitering och hjälpmedel.
Hemsjukvård
Rehabilitering och hjälpmedel

För att få kontakt med någon som arbetar på kommunen kan man ringa till kundtjänst eller skicka e-post. Man kan också skicka e-post till en avdelnings gemensamma adress.
Kontakta kommunen

Infomix är ett centrum för tillgänglig information. De översätter kommunal och landstingsinformation till lättläst svenska, ljud eller punktskrift.
Infomix webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens tolkservice kan förmedla språktolk och landstingets tolkcentral förmedlar teckentolkar till döva och hörselskadade.

Delaktighetssamordnaren kan ge råd om vart man ska vända sig med olika funktionshinderfrågor. Delaktighetssamordnaren kan också hjälpa till så att man får kommunal information översatt på det sätt man behöver.
Delaktighetssamordnaren

Försäkringskassan har sammanställt en sida med olika stöd man kan ha rätt till om man är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Försäkringskassans stöd Länk till annan webbplats.

Kommunen kan ge försörjningsstöd, socialbidrag. Kommunen kan också erbjuda budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.
Försörjningsstöd, socialbidrag
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentvägledning

En God man är en person som hjälper till att sköta ekonomin eller bevaka rättigheter.
God man

Den som behöver extra hjälp eller har merkostnader som beror på funktionsnedsättningen kan få handikappersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om handikappersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

En förälder som vårdar ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag från Försäkringskassan.

Den som behöver personlig assistans kan få assistansersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om assistansersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Den som är mellan 19 och 29 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Den som är mellan 30 och 64 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få sjukersättning från Försäkringskassan.

Den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsstöd på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Landstingets Barn- och ungdomshabilitering ger råd, stöd och habilitering till barn och ungdomar som har utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.
Läs mer om barn- och ungdomshabiliteringen på landstingets webbplats Länk till annan webbplats.

Rådgivning och annat personligt stöd till vuxna med funktionsnedsättning är en av stödformerna i lagen om stöd och service (LSS). Det är landstinget som ansvarar för insatsen med hjälp av kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och specialpedagoger.
Läs mer om särskilt stöd och habilitering för vuxna på landstingets webbplats Länk till annan webbplats.

Personligt ombud är en person som stöder den som lider av psykisk ohälsa att klara vardagen och skapa kontakter med myndigheter.
Personliga ombud

En syn- och hörselinstruktör hjälper personer med synnedsättningar att klara så mycket som möjligt själv i hemmet.
Syn- och hörselinstruktör

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ibland tära på orken. Du som anhörig kan söka stöd och avlastning.
Anhörigstöd

Personlig assistans är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Det är en eller flera personer som arbetar i den funktionshindrades närhet som ett mänskligt hjälpmedel.
Personlig assistans

Kontaktperson är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). En kontaktperson stöttar i utvecklingen av fritidsintressen och hjälper till att bryta isoleringar.
Kontaktperson för ungdomar

Ledsagarservice är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS) men man kan också få ledsagarservice upp till två timmar per vecka utan ett formellt LSS-beslut. Ledsagarservicen ska ge möjlighet för personer med funktionsnedsättning att komma ut och göra fritidsaktiviteter. Ledsagare till ungdomar får sitt uppdrag av resursavdelningen och ledsagare till vuxna är medlemmar från föreningar.
Ledsagarservice

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service. Socialkontoret, Stöd och service, ger olika former av stöd till vuxna och resursavdelningen på skol- och kulturkontoret ger stöd till barn och ungdomar. Landstinget ansvarar för insatsen i lagen som heter Särskilt stöd och habilitering för vuxna.
Stöd till barn, ungdomar och vuxna enligt LSS

Den som har rätt till personlig assistans kan välja att anställa sina personliga assistenter själv eller anlita en annan arbetsgivare och då regleras ersättningen i Lagen om assistansersättning (Lass).
Läs mer om assistansersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Under Utbildning & barnomsorg på kommunens hemsida finns information om olika skolformer. Här hittar du information om stöd till barn med särskilda behov, förskola, fritidshem, friskola, musikskola samt skolskjuts och matsedlar.
Utbildning & barnomsorg

Särskola innebär att studera efter särskolans kursplan. Man kan välja att vara kvar i sin hemskola och studera i särskolans kursplan eller söka plats i den centrala särskolan som finns på flera skolor. Elever som har uppfyllt målen för grundsärskola kan läsa vidare på gymnasiesärskolan.
Särskolan
Gymnasiesärskolan

Om du behöver förlänga dina grundskole- eller gymnasiestudier på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning från Försäkringskassan under studietiden.
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.
Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se