"rootPage" is not defined.

Service och kvalitetsarbete

Serviceförklaring

En serviceförklaring avser att förtydliga vad en medborgare kan förvänta sig av en tjänst som levereras av Skellefteå ko...

Stora genomgripande förändringar

Exempel på genomgripande förändringsprojekt som har införts eller är under införande, och som alla gemensamt bidrar till...

Systematiskt kvalitetsarbete

Skellefteå kommun har påbörjat en resa gällande systematiskt kvalitetsarbete. Många verksamheter har redan kommit långt ...

Öppen data

Skellefteå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vi...

Kvalitetsarbete i Skellefteklass

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella. Rörligheten ökar, samtidigt som befolkningen blir äldre och konkurrensen med andra kommuner samt privata aktörer ökar.

Som anställda i Skellefteå kommun är vi med och bygger samhället. Vi har ett tydligt uppdrag; att tillhandahålla medborgarnytta på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är detta vi är anställda för att göra.

När förutsättningarna för vårt uppdrag förändras, måste vi därför arbeta med att utveckla vår kvalitet. För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi rätt metoder och systematik för att utveckla nya arbetsrutiner och synsätt.

Vår organisation ska utvecklas i takt med medborgarnas krav, behov och vanor. Vi ska hitta nya sätt att förmedla information samt vara närvarande och tillgängliga, så att vi kan fortsätta tillhandhålla de tjänsteroch den service som hjälper till att framtidssäkra Skellefteå. Då kan vi också bidra till att uppfylla kommunens vision om Skellefteå som en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i med målet att bli 80 000 invånare år 2030.

Våra kvalitetsbegrepp

Tillsammans bedriver vi ett kvalitetsarbete i Skellefteklass som gör Skellefteå enklare och bättre.

Kvalitet är måttet på den medborgarnytta vi skapar genom vårt sätt att arbeta.

Att uppnå en excellent medborgarnytta genom lyhördhet, samverkan, effektiva tjänster och snabb service.

Det systematiska och ständigt pågående arbetet för att tillsammans bli bättre på och effektivare att leverera excellent medborgarnytta.

Vårt kvalitetsarbete kan enkelt uttryckt sägas bestå av tre delar:

  1. Stora genomgripande förändringar
  2. Systematiskt kvalitetsarbete
  3. Uppföljning och kontroll

Begreppet Skellefteklass beskriver den höga nivån som Skellefteå kommun har på sitt kvalitetsarbete. Genom ett samarbete som vilar på en gemensam grund maximeras möjligheterna till att kunna leverera excellent medborgarnytta och göra Skellefteå enklare och bättre.

Vi får mycket uppmärksamhet för vårt arbete med kvalitetsförbättring inom Skellefteå kommun. Utomstående imponeras och vill gärna få en insikt i varför just vårt förbättringsarbete funkar så bra. Hemligheten är kombinationen av att ta stora kliv med genomgripande utvecklingsprojekt tillsammans med att systematiskt arbeta med kvalitet. Att även systematiskt kontrollera och följa upp resultaten av arbetet, för att ständigt lära och bli bättre, är en förutsättning för att veta att vi är på väg åt rätt håll. Medarbetarnas inställning att alltid hålla Skellefteklass på utvecklingsarbetet skapar optimala förutsättningar att erbjuda excellent medborgarnytta.

Tillsammans bidrar vi till att göra Skellefteå ännu bättre på att ge plats för idéer och ett enklare liv.