Samarbete skapar tillväxt i landsbygden

Lokalt ledd utveckling är en metod som gör det möjligt för boende och företag/organisationer på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Det unika med lokalt ledd utveckling är att privata företag, ideella föreningar och offentlig sektor samverkar för att tillsammans utveckla landsbygden. Det är viktigt att de som bor och driver företag på orten är engagerade i utvecklingen av sin region.

Allt fler byar och tätorter har egna hemsidor. Vill du besöka någon av dem gå till: Samhällen och byar

Leadermetoden tar fasta på det lokala engagemanget

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Jordbruksverket har föreslagit en budget på 34 miljoner kronor under en sjuårsperiod för att stimulera lokala utvecklingsprojekt. I det här sammanhanget samarbetar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner under namnet Skellefteå Älvdal.

Skellefteå älvdal är ett av 48 områden i Sverige som har blivit prioriterade av Jordbruksverket att inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 få arbeta med lokalt ledd utveckling med hjälp av leadermetoden. Jordbruksverket har prioriterat de områden där det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att skapa utveckling. Av de 34 miljoner kronorna kommer 70 procent från EU och 30 procent från regional och kommunal medfinansiering.

Leadermetoden föreskriver bland annat att det ska vara en ideell förening som administrerar det geografiska området. Efter den 1 juli 2015 kommer Skellefteå Älvdal att bilda ny förening där dess styrelse är beslutsgrupp/LAG (LAG=lokal utvecklingsgrupp, beslutar om vilka projekt som får pengar).
Hösten 2015 ska Skellefteå Älvdal stå rustat inför det slutgiltiga projektstödsbeslutet. När Jordbruksverket har gett detta definitiva klartecken kan verksamheten starta.

Under den föregående programperioden, Landsbygdsprogrammet 2007- 2013, jobbade Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner med landsbygdsprojekt genom Trekom Leader. Skellefteå kommuns kustdel låg inom Mare Boreale, som var ett annat leaderområde.

Insatsområden inom Skellefteå Älvdal

Exempel på delmål i respektive insatsområde:

Befolkningsökning, integration och delaktighet

  • Bidra till att behålla och locka fler människor, speciellt yngre att flytta till området.
  • Bidra till att skapa nya boendelösningar i området.

Samhällsservice och infrastruktur

  • Införa nya lösningar som tex underlättar eget boende på landsbygden.
  • Bidra till innovativa lösningar för service och kommunikationer.

Fler arbetstillfällen, mer entreprenörskap och en bra miljö

  • Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. (Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund).
  • Bidra till ökad vidareförädling av råvaror som finns i område.
  • Bidra till omställningen mot en grön, resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling.

Kompetensutveckling för ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete genomsyrar alla tre insatsområden.

För mer information om Skellefteå Älvdal, kontakta

Monica Marklund, 070-57 47 357

Ingrid Ejderud Nygren, 070-356 41 66

Oskar Sjölund, 070-268 72 74

David Lidström, 070-351 06 04

Simon Markusson, 070-3752825

Skellefteå Älvdal på Facebooklänk till annan webbplats

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se