Hälsoskyddstillsyn

Om du ska starta en verksamhet ska du i förväg kontrollera om den omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Följande verksamheter ingår i bygg- och miljönämndens tillsyn:

 • hotell, pensionat eller liknade lokaler där man yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
 • idrotts-, camping- och badanläggningar eller liknande anläggningar som utnyttjas av många människor
 • verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (fotvård, massage, frisör, solarium, akupunktur, piercning och tatuering m.m.)
 • verksamheter där det ges undervisning, vård eller annat omhändertagande.
 • byggnader som innehåller en eller flera bostäder.

Följande verksamheter ska anmälas till Samhällsbyggnad Miljö:

 • lokaler med hygienisk behandling (akupunktur, piercning, tatuering och fotvård)
 • badanläggning för allmänheten eller bad med många nyttjare (bassängbad, badtunna mm)
 • förskola och skola (all form av undervisning)

Vid anmälan och vid ändring av verksamheten ska följande bifogas:

 • en skalenlig ritning (planlösning) där fast inredning och takhöjd finns med
 • en beskrivning av ventilationens luftflöden

Lämna in anmälan och ändring senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan av hygienlokal och undervisningslokal. , 37.3 kB.

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare menas fysisk eller juridisk person som driver verksamheten. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hälsa och miljö. Kraven gäller för materialval och planering men också på utformning, utrustning, personlig hygien och redskapshantering.

Egenkontroll

Kortfattat kan man säga att egenkontroll är en riskvärdering av verksamheten. Den kan exempelvis innehålla rutiner för hur man sköter avfallshantering, städning, vattenkontroll och ventilation. Dessa rutiner ska sedan följas och en signeringslista eller annan dokumentation ska visa att rutinerna fungerar. Dokumentationen ska vara aktuell och visas upp för miljöinspektören vid inspektion.

I egenkontrollen ska det finnas rutiner för att förebygga risker och en tydlig ansvarsfördelning. Det kan exempelvis vara hur verksamheten sköter avfallshantering, städning, vattenkontroll och ventilation. Det bör även finnas signeringslistor eller annan dokumentation som visar att rutinerna följs och fungerar. Dokumentationen ska vara aktuell och kunna visas upp för samhällsbyggnad, miljö vid inspektioner.

Kunskap

De personer som arbetar inom verksamheten ska ha den kunskap som behövs för att uppfylla miljöbalkens krav. De behöver ha kännedom om egenkontrollen och vilka rutiner som finns samt ges förutsättningar att följa dem. Integrera gärna miljöfrågor bland personal så att alla kan dra sitt strå till stacken för bland annat energibesparing och återvinning.

Lokal

Utformningen av lokalen är viktig för att undvika miljö- och hälsoproblem. Generell information om hur en lokal ska utformas finns att läsa i Boverkets byggregler. Beroende på vilken typ av verksamhet ni har tänkt bedriva så är behoven och kraven olika. Nedan följer några viktiga områden att tänka på.

Toalett, tvättställ och dusch

Se till att det finns tillräckligt antal toaletter, tvättställ och duschar i förhållande till antalet personer (t.ex. kunder, gäster, badande eller skolbarn).

Städutrymmen

Städutrymmen ska vara tillräckligt stora och underlätta en enkel och hygienisk hantering, till exempel genom att ha en tappkran med varmt och kallt vatten och utslagsvask.

Förvaring

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen så att saker inte hamnar på golvet eller andra olämpliga ställen. Vid risk för smittspridning ska det finnas en separat diskbänk med ho för rengöring av redskap. Redskap som används i verksamheten ska förvaras på ett lämpligt sätt så att rena redskap inte blandas med smutsiga. Samma sak gäller för sterila och ickesterila material. Fuktiga ytterkläder kan orsaka obehaglig lukt och fuktproblem. Se till att det finns tillräckligt med torkmöjligheter.

Skötsel och underhåll

För att förebygga smittspridning och allergiproblem krävs lättskötta och tåliga material på väggar och golv. Slitna ytor och skador, som sprickor, är tecken på bristande underhåll som måste åtgärdas. Bristande underhåll kan leda till fuktskador, olyckor, skadedjursangrepp m.m.

Se till att ha lättstädad inredning. Textilier är exempel på dammsamlande ytor. Mjuka mattor och heltäckningsmattor är vanligtvis olämpliga. Undvik svåråtkomliga och svårtorkade ytor. Välj ytmaterial och annan inredning som är miljövänlig, så kallat lågemitterande.

Temperatur

I lokaler bör temperaturen ligga mellan 20-24ºC. För känsliga grupper bör temperaturen ligga mellan 22-24ºC.

Belysning

Det ska finnas fungerande och tillräcklig belysning i lokaler och vid arbetsytor.

Lukt

Åtgärda dålig lukt, exempelvis mögel- och avloppslukt. Tänk på att nya datorer, plastmattor, vissa golvlim med mera kan ge ifrån sig lukt en tid efter installation. Lukt kan även bero på bristfällig ventilation.

Fukt

Mögel eller mattor som släppt i fogar och från golv kan
vara ett tecken på fuktskada. Åtgärda fuktskador omgående för att undvika tillväxt och spridning av mögel.

Buller

Buller från installationer (t.ex ventilation), trafik, musikanläggningar, industrier med mera kan påverka människors hälsa. Stomljud, bristande ljudisolering och hårda ytor kan också ge dålig akustik.

Radon

I vissa områden är risken större för höga radonhalter på grund av berggrunden. Även byggnadsmaterial som blåbetong kan öka risken för höga radonhalter. Genomför en radonmätning av inomhusluft. Årsmedelvärdet bör vara under riktvärdet på 200 Bq/m3 luft.

Skadedjur

Åtgärda problem med skadedjur, exempelvis huvudlöss, vägglöss, silverfiskar, möss, flugor eller myror.

Hygien

Städning

En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. Detta måste bedömas utifrån bland annat lokalens utformning och hur man använder lokalerna. En utgångspunkt kan vara att hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger dagligen.

Städrutinerna bör bland annat omfatta rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord samt ytor som man ofta tar på som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar. Även städning som görs mer sällan, som tvätt av textilier, rengöring av leksaker, höga ytor, städförråd och till- och frånluftsventiler
kan omfattas av städrutinerna.

Tvättning

Det ska finnas rutiner för hur och när textilier ska tvättas.
Textilier i lokalen kan exempelvis vara handdukar, mattor, gardiner, överdrag och arbetskläder. När tvättning sker i lokalen bör det finnas torkmöjligheter, till exempel torkskåp eller torktumlare. Det bör även finnas utrymmen att förvara ren och smutsig tvätt åtskilt.

Handhygien

Förhindra smittspridning genom god handhygien.
Smycken och långa naglar bör undvikas. Engångshanddukar är att föredra.

Ventilation

Ventilationen ska vara dimensionerad för antal personer som vistas i lokalen. Luftflödet bör vara minst 7 liter per sekund och person. Vid misstanke om dålig luft kan koldioxidhalten mätas. Halter över 1000 ppm är en indikator på att ventilationen inte är tillräcklig. Kontrollera vilken typ av ventilation som används, att alla utrymmen är ventilerade och var till- och frånluftintagen är placerade.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras regelbundet. Ha rutiner för att rengöra filter, don och kanaler.

Vatten

Verksamheter som inte har kommunalt dricksvatten ska genomföra egna vattenkontroller.

Mätning av varmvattentemperatur

Kontrollera varmvattentemperaturen. Temperaturen på varmvattnet får inte understiga 50ºC vid tappställen som tvättställ och duschar. Avsikten är att undvika tillväxt av bl.a. legionella. För att undvika brännskador bör temperaturen inte överstiga 65ºC.

Avlopp

Om det finns en egen avloppsanläggning ska den uppfylla miljökraven på dimension, funktion och skötsel.

Kemiska produkter

Det ska finnas en kemikalieförteckning på samtliga kemikalier i verksamheten. Kemiska produkter är t.ex. rengöringsmedel och målarfärg. Förteckningen ska vara uppdaterad och innehålla namn på produkt och användningsområde. Det ska finnas information om produktens hälso- och miljöskadlighet och klassificering. Kemiska
produkter ska förvaras i ursprungsförpackningen och på ett sådnat sätt att innehållet inte riskerar att läcka ut i avloppet. Förteckningar ska finnas tillgängliga där produkterna används och förvaras. Undvik att använda kemiska produkter som kan medföra risk för människors hälsa eller för miljön. Använd i stället produkter som är mindre farliga.

Avfallshantering

Ange hur avfall förvaras och hur det avlägsnas från behållare och soprum samt hur rengöring av behållare eller soprum organiseras. Kontrollera att dimensionering av sopkärl är tillräcklig och funktionell. Källsortera för minskande avfallsmängder och andra miljöfördelar.

Farligt avfall

Lysrör, glödlampor, bilbatterier och burkar med färgrester är exempel på farligt avfall. Farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt och transporteras bort av en godkänd transportör. Ta reda på vad som gäller för din verksamhets branschspecifika avfall.

Rökförbud

I alla offentliga lokaler råder rökförbud. Verksamheten
ansvarar för att rökförbudet följs genom information om
att rökförbud råder.

Tillägg i egenkontroll för specifika verksamheter

Denna information är alltså ett tillägg till checklistan för egenkontroll. Kom ihåg att skriva ned, komplettera och spara all information i egenkontrollen.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på badanläggningar.

Uppgifter om bassängen

Det ska finnas uppgifter om bassängens volym, temperatur, kapacitet (badande per timme) och vilken typ av reningsanläggning.
Verksamhetsutövaren ska också bedöma riskerna med höga och låga klornivåer (omfattar hur mikrobiologin påverkas) samt höga och låga pH-värden.

Kontroll av vattenkvaliteten

Kontrollera vattenkvaliteten genom att:

 • kontrollera pumpar, dosering, flöden m.m.
 • kontrollera dosering av desinfektionsmedel (bör göras flera gånger dagligen när verksamheten är öppen)
 • kontrollera pH-värde (bör göras flera gånger dagligen när verksamheten är öppen)
 • kontrollera grumlighet minst 1 gång i veckan
 • ha rutiner för provtagning (plats för provtagning och hantering av utrustning)
 • provtagning för analys av bakteriehalten 1 gång per månad och kemisk syreförbrukning 4 gånger per år (bassänger för babysim kan behöva tätare kontroll)
 • ha rutiner för åtgärder vid avvikande provtagningsvärden (bakterier, aktivt klor, pHvärde, organisk substans och grumlighet)
 • ha rutiner för hur föroreningar tas omhand
 • ha uppgifter om antal badande, reparationer, ändringar och händelser som kan påverka vattenkvaliteten
 • rutiner för städning och skötsel av bassänger och simhall
 • ha anslag om hygienrutiner för badande.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på fotvårdsbehandling.

Lokalerna

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 meter men helst 2,70 meter. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. Avståndet mellan olika arbetsplatser i lokalen bör vara minst 110 cm och avståndet mellan kundplats och vägg bör vara minst 70 cm.

För personalen ska det finnas handtvättmöjligheter i nära anslutning till där arbetet utförs. Tvättställ ska ha varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Det ska finnas en tillgänglig personaltoalett med tvättställ. Gemensam personal- och kundtoalett kan accepteras vid kortvariga behandlingar i en lokal med få behandlingsplatser (<4).

Hygienlokaler bör inte användas till annan verksamhet som till exempel bostad.

Hantering av riskavfall

Avfall bör källsorteras. Riskavfall såsom stickande eller skärande avfall, exempelvis rakblad eller skalpell, ska läggas i en tät behållare med lock. Behållaren ska märkas med texten ”Riskavfall-skärande stickande”. Farligt avfall får aldrig blandas med övrigt avfall.

Hygieniska krav

För att förebygga smittspridning bör fotkar förses med engångsinsatsskydd för varje kund. Fotfilar med utbytbara filytor ska användas. Byt mellan varje kund. Slipmaskiner bör vara försedda med ”dammsug” eller vattendusch för att binda damm och sliprester.
Särskilda arbetskläder bör användas. Alla rena instrument ska förvaras torrt, dammfritt och så att inte smitta gror. Det är viktigt
att instrumenten förses med datum. Rengör arbetsredskap efter varje kund. Smittrening kan ske i tre steg: mekanisk rengöring,
desinfektion och sterilisering.

 1. Mekanisk rengöring med hjälp av t ex borstning med varmt vatten och lämpligt rengöringsmedel är en förutsättning för lyckad smittrening och förbättrar effekten av det efterföljande smittreningsstegen.
 2. Desinfektion med hjälp av värme eller kemiska medel dödar de flesta sjukdomsframkallande mikroorganismerna men inte sporer från t ex stelkrampsbakterier.
 3. Sterilisering utrotar mikroorganismer inklusive sporer. Det vanligaste steriliseringshjälpmedlet är autoklaver. Sterilisators funktion ska rutinmässigt kontrolleras. Detta kan göras genom sporprov. Fråga kunden om hon heller han har någon sjukdom som medför risk för smitta eller någon allergi som kan få betydelse för aktuell behandling.

Lokaler

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 meter men helst 2,70 meter. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. Avståndet mellan olika arbetsplatser i lokalen bör vara minst 110 cm och avståndet mellan kundplats och vägg bör vara minst 70 cm.

För personalen ska det finnas handtvättmöjligheter i nära anslutning till där arbetet utförs. Tvättställ ska ha varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Det ska finnas en tillgänglig personaltoalett med tvättställ. Gemensam personal- och kundtoalett kan accepteras t.ex. vid kortvariga behandlingar i en lokal med få behandlingsplatser (<4).

Hygienlokaler bör inte användas till annan verksamhet som till exempel bostad.

Hantering av riskavfall

Avfall ska källsorteras. Riskavfall såsom stickande eller skärande avfall, exempelvis rakblad eller skalpell, ska läggas i en tät behållare med lock. Behållaren ska märkas med texten ”Riskavfall-skärande stickande”. Farligt avfall får aldrig blandas med övrigt avfall.

Hygieniska krav

Rengör och desinficera arbetsredskap, t.ex. saxar, kammar och kundplats efter varje kund. Om du misstänker att du har fått blod på hud eller på verktyg, rengör noga. Desinficera sedan verktygen genom kokning i minst 5 minuter eller med kemiskt desinfektionsmedel.

Varje kund ska ha ett nytt kräppapper runt halsen, eller likvärdigt skydd. Kontrollera alltid innan användning av schampo, permanentvätskor, blekningsmedel och liknande att kunden inte är allergisk eller har eksem. Tänk också på att saxar och spännen kan innehålla nickel.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på förskola och skola.

Lokalisering

Det är viktigt att hitta en bra lokalisering för verksamheten. Lokalisering syftar på både tomtmark och hus. För att undvika buller, partiklar och andra luftföroreningar bör skolor och lokaler för barnomsorg inte placeras nära kraftigt trafikerade vägar, industrier eller större garage. För att undvika elektromagnetisk strålning bör verksamheten inte placeras nära kraftledningar, nätstationer eller ställverk.

I anslutning till skolan ska det finnas utrymme för transporter (kunna ta emot och frakta bort varor och avfall). Det bör finnas parkeringsmöjligheter för föräldrarnas bilar inom barnomsorg. För barns välbefinnande är det viktigt att det finns möjlighet till lek utomhus. Verksamhetens gård ska vara inhägnad och det ska finnas god tillgång till skugga.

Lokaler

Rum där elever vistas mer än tillfälligt ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. I förskolor och skolor rekommenderas det att varje elev har en golvyta på cirka 7,5 m2 . Takhöjden har betydelse för luftens kvalitet och bör inte vara lägre än 2,7 meter.

Inredning

Det bör finnas minst en toalett per 15 elever. Ljudnivåer från olika installationer, t.ex. ventilationsanläggning, får inte överstiga 30 dBA i
lokalen. Utrymmen där barn eller elever kan vara högljudda bör anpassas med ljuddämpande tak, golvmaterial, väggmaterial, inredningsdetaljer osv.

Kemikalier i laboratoriesalar, maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger osv. ska förvaras inlåsta. Kemikalier och farligt avfall bör förvaras åtskilda. I kemisalar ska produkterna vara inlåsta så att minst en tredjedel av kemikalierna samlas upp och eventuellt
läckage begränsas vid brand eller annan oväntad händelse. Golvbrunnar ska undvikas i utrymmen för kemikalier.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på hygienisk behandling som exempelvis massage, hudvård, zonterapi, manikyr och pedikyr.

Lokaler

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 meter men helst 2,70 meter. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. Avståndet mellan olika arbetsplatser i lokalen bör vara minst 110 cm och avståndet mellan kundplats och vägg bör vara minst 70 cm.

För personalen ska det finnas handtvättmöjligheter i nära anslutning till där arbetet utförs. Tvättställ ska ha varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Det ska finnas en tillgänglig personaltoalett med tvättställ. Gemensam personal- och kundtoalett kan accepteras vid kortvariga behandlingar i en lokal med få behandlingsplatser (<4).

Hygienlokaler bör inte användas till annan verksamhet som till exempel bostad.

Hantering av riskavfall

Avfall ska källsorteras. Riskavfall såsom stickande eller skärande avfall, exempelvis rakblad eller skalpell, ska läggas i en tät behållare med lock. Behållaren ska märkas med texten ”Riskavfall-skärande stickande”. Farligt avfall får aldrig blandas med övrigt avfall.

Övrigt

Särskilda arbetskläder bör användas.
Utrustning och kundplats ska rengöras efter varje kund.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på gym och träningslokaler.

Lokaler

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 meter men helst 2,70 meter.
I anslutning till lokalen ska det finnas omklädningsrum, dusch och toalett med tvättställ, engångshanddukar och flytande tvål. Det ska finnas separata utrymmen för kvinnor och män.

Ljudnivån ska vara tillfredsställande både inne i lokalen och i omgivningen utanför.

Övrigt

 • Särskilda arbetskläder bör användas.
 • Det ska finnas rutiner för rengöring av träningsutrustning.
 • Om det i verksamheten ska bedrivas någon form av spabehandling kan ytterligare krav tillkomma.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på piercning och tatuering.

Lokaler

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 meter men helst 2,70 meter. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. Avståndet mellan olika arbetsplatser i lokalen bör vara minst 110 cm och avståndet mellan kundplats och vägg bör vara minst 70 cm. För personalen ska det finnas handtvättmöjligheter i nära anslutning till där arbetet utförs.

Tvättställ ska ha varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Det ska finnas en tillgänglig personaltoalett med tvättställ. Gemensam personal- och kundtoalett kan accepteras vid kortvariga behandlingar i en lokal med få behandlingsplatser (<4).
Hygienlokaler bör inte användas till annan verksamhet som till exempel bostad.

Hantering av riskavfall

Avfall ska källsorteras. Riskavfall såsom stickande eller skärande avfall, exempelvis rakblad eller skalpell, ska läggas i en tät behållare med lock. Behållaren ska märkas med texten ”Riskavfall-skärande stickande”. Farligt avfall får aldrig blandas med övrigt avfall.

Hygieniska krav

Alla rena instrument ska förvaras torrt, dammfritt och så att inte smitta gror. Det är viktigt att instrumenten förses med datum.
Rengör arbetsredskap efter varje kund. Smittrening kan ske i tre steg: mekanisk rengöring, desinfektion och sterilisering.

 1. Mekanisk rengöring med hjälp av t ex borstning med varmt vatten och lämpligt rengöringsmedel är en förutsättning för lyckad smittrening och förbättrar effekten av det efterföljande smittreningsstegen.
 2. Desinfektion med hjälp av värme eller kemiska medel dödar de flesta sjukdomsframkallande mikroorganismerna men inte sporer från t ex stelkrampsbakterier.
 3. Sterilisering utrotar mikroorganismer inklusive sporer. Det vanligaste steriliseringshjälpmedlet är autoklaver. Autoklavernas funktion ska rutinmässigt kontrolleras. Detta kan göras genom sporprov. Särskilda arbetskläder bör användas.

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på solarieverksamhet. Denna information är alltså ett tillägg till checklistan för egenkontroll. Kom ihåg att skriva ned, komplettera och spara all information i egenkontrollen.

Lokaler

Dusch, toalett och tvättställ bör finnas för kunderna. Det bör vara minst en dusch per fyra solarier. Tvättställ ska ha varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar.

Hygienlokaler bör inte användas till annan verksamhet som till exempel bostad. Solarium ska vara placerade eller avskärmade så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.

Informera kunden

Det ska alltid finnas synlig märkning och varningstexter på solarier.
Solariet ska vara utrustat med godkända rör. Märkningen ”UV-typ(e) 3” ska finnas. Det anger att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka och att det kan användas utan särskild
kompetens eller utbildning. Enbart CE-märke på ett solarium är inte tillräckligt. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s ”s-märke” kategorimärkning UV typ(e) 3 och erbjuder likvärdig strålsäkerhet. Det är också lag på att det ska finnas ett tydligt anslag i minst A3 som beskriver vad man bör tänka på när man solar. Du hittar anslaget i SSMFS 2008:36 vilket är Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

Det ska finnas exponeringsschema med hygien- och skyddsanvisningar och information om solningens effekter i direkt anslutning till solariebäddarna.

Hygieniska krav och säkerhetsåtgärder

Det ska finnas papper och desinfektionsvätska tillgängligt så att kunderna själva kan rengöra liggskivorna. Det ska finnas tillgång till ögonskydd. Kontrollera liggskivor regelbundet och byt ut de som är trasiga och spruckna. Soltiden ska kunna ställas in av kunden via tidur. Solariet ska dessutom vara försett med extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter

Ljudnivå

Planering, genomförande och dokumentation av ljudmätningar ska finnas både vid träning och under pågående arrangemang.
Ljudnivån får inte överstiga 115 dB max och 100 dB Eq, detta för att undvika hörselskador.

Ljudnivån bör inte överstiga 110 dB max och 97 dB Eq på platser där barn har tillträde. Vid arrangemang som riktar sig till barn bör ljudnivån inte överstiga 90 dB Eq.

Ljudnivån får inte överstiga en högsta maximal ljudnivå (frifältsvärde Fast) utomhus vid fasaden av bostäder och fritidshus:

Måndag-lördag kl. 07-19: 60 dB
Sön- och helgdagar kl. 07-19: 55 dB
Kvällar kl. 19-22: 55 dB
Nattetid kl. 22-07: 45 dB

Tänk också på att informera närliggande bostäder där man kan tänkas bli störd av buller från arrangemanget.

Personalen ska informeras om risk för hörselskador och vad som kan göras i förebyggande syfte.

Att tänka på vid arrangemang

Det är viktigt att marken klarar den ökade belastning som tillfälliga arrangemang kan medföra. Skriv ner rutiner för att undvika att störa eller förstöra närliggande natur och miljö.

Besökarna ska ha tillgång till toaletter. Planera, genomför och dokumentera hur renhållningen sköts i området. Tänk på att det kan bli stora mängder avfall vid tillfälliga arrangemang. Det ska finnas
uppsamlingskärl i tillräcklig mängd. Avfallet bör källsorteras. Planera, genomför och dokumentera eventuella tillfälliga vatten- och avloppsinstallationer.

Det bör finnas utarbetade rutiner och beredskap för eventuella olycksfall med utsläpp eller läckage till mark och vatten av exempelvis olja, diesel eller bensin. Se till att ha absorptionsmedel tillgängligt. Använt absorptionsmedel ska tas om hand som farligt avfall (observera reglerna för transport av miljöfarligt avfall). Om farligt avfall ger läckage ska verksamhetsansvarig utan dröjsmål undanröja och sanera läckaget. Vid saneringen ska miljöavdelningen kontaktas om det kan innebära problem för miljö eller människors hälsa.
Markägare och närboende bör informeras via annonsering eller annat samråd. Om det är tekniskt möjligt beroende på fordon och klimat samt ekonomiskt rimligt ska miljövänliga oljor användas i maskinerna d.v.s. lätt nedbrytbara för vattenorganismer och
med låg giftighet. Hantering och försäljning av livsmedel ska anmälas till miljönämnden för registrering eller godkännande. Anmälan ska göras i god tid innan arrangemanget.

Området bör vara slutstädat senast dagen efter det att arrangemanget slutförts.

Avgifter

Det finns två olika typer av avgifter för hygien- och undervisningslokaler. En fast avgift för tillstånd, anmälan eller dispenser och en årlig fast avgift för tillsyn.

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga Länk till annan webbplats. måste betala en avgift då verksamheten startar upp. Det är en engångsavgift.

Anmälningspliktiga verksamheter betalar en anmälningsavgift det år de startar och anmäler sin verksamhet och sedan en årlig tillsynsavgift som baserar sig på vilken typ av verksamhet det är och vilka risker som finns. Övriga verksamheter betalar timavgift efter utfört tillsynsbesök. Vid klagomål tas timavgift ut om klagomålet är befogat.

Anmälningspliktiga verksamheter med hälsoskyddstillsyn betalar en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och storleken på denna. Avgiften omfattar kalenderåret och ska debiteras i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas ingen del av avgiften tillbaka.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga betalar timavgift efter tillsynsbesöket.

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer?

Det är kommunfullmäktige i Skellefteå kommun som har antagit taxan för tillsyn. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Verksamheter med årlig tillsynsavgift
Typ av verksamhetAvgift
Hygienisk behandling med risk för blodsmitta. Exempelvis tatuering, kosmetisk pigmentering, piercing, akupunktur, fotvår m.m.3600 kronor
Bassängbad7200 kronor
Skolor3600 kronor
Förskolor3600 kronor
Strandbad3600 kronor

Övriga verksamheter betalar timavgift efter tillsynsbesöket utifrån den tid som förarbete, efterarbete och besöket tagit.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se