Eget avlopp, spill- och dagvatten

Industriellt avfall, som till exempel fett, färgrester, spillolja och lösningsmedel, kan skada processerna i reningsverken och får inte släppas ut i avloppsnätet. Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens spillvatten.

När behövs tillstånd för en egen avloppsanläggning?

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Att du fått ditt bygglov beviljat innebär inte att du har tillstånd att anlägga en avloppsanläggning.

Du behöver söka tillstånd för avloppsanläggning

  • Då du bygger nytt hus med WC och inte kan ansluta till kommunalt avloppsnät.
  • Då du ändrar från fritidsbostad till permanent boende och behöver göra nytt eller dimensionera upp befintligt avlopp. Avlopp för fritidshus är ofta dimensionerade bara för ett par månaders vistelse per år och klarar inte att rena större mängd avloppsvatten. Avlopp för fritidshus ska dimensioneras för ett hushåll och med samma standard som åretruntboende.
  • Då du bygger ut och avloppsanläggningen är underdimensionerad eller inte renar avloppsvattnet tillräckligt ur hälso- och miljösynpunkt så den måste åtgärdas.

Skellefteå kommuns Dagvattenstrategi

I och med att samhället byggs ut med tätare bebyggelse ökar andel hårdgjorda ytor där vattnet inte kan infiltreras och renas. Detta i kombination med ett förändrat klimat med ökad nederbörd ökar risken för översvämningar och andra konsekvenser som följd. I dokumentet nedan kan du läsa en korversion av Skellefteå kommuns Dagvattenstrategi.

Kortversion av Dagvattenstrategi , 128 kB.

Dagvattenstrategi del 1 , 5.8 MB.

Dagvattenstrategi del 2 , 4.3 MB.

Spillvatten

Ingenting försvinner - allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra – trasor, tops, fimpar, tamponger och kattsand, för att nämna några exempel. Allt detta orsakar stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och i reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Avloppsreningsverket är byggt för att ta bort organiska ämnen och fosfor, men tyvärr spolas också miljöfarliga saker ner som mediciner, olja, färg, lösningsmedel och annat som vi inte kan rena på reningsverket. Miljöfarliga ämnen fortsätter då antingen vidare ut i våra vattendrag, eller slår ut våra mikroorganismer som finns i reningsverken som ska rena vattnet. Så tänk på att vara snäll mot naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Inget annat.

...från industrier och andra verksamheter

Reningsverken är primärt byggda för att ta emot och rena hushållsspillvatten som är biologiskt nedbrytbart samt att reducera fosfor. Spillvatten från industrier och andra verksamheter kan dock tas emot under vissa förutsättningar. Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun fastställer riktlinjer för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Att ett ämne inte finns upptaget i riktlinjerna innebär inte att det fritt får släppas ut. Av avgörande betydelse är den skada ämnet kan orsaka, men även avloppsreningsverkets kapacitet och recipientens beskaffenhet kan vara avgörande om utsläpp kan ske.

Angivet värde i tabellen kan avse stickprovtagning men kan också tillämpas vid provtagning över längre tid ex. timmar, dygn, veckor eller månader. All provtagning bekostas av verksamhetsutövaren.

Generellt gäller värdet vid förbindelsepunkten, men kan i vissa fall gälla omedelbart efter reningsanläggning, eller om sådan saknas, i
processavloppsvattnet utan inblandning av avloppsvatten med lägre
föroreningshalt än varningsvärdet. En föroreningsmängd får aldrig spädas så att varningsvärdet underskrids, och en vattenbesparande åtgärd får aldrig medföra att mängden av en förorening ökar.

Vid tillämpning av tabellens värden kan i det enskilda fallet skärpningar eller lindringar göras. Verksamheten samt skötseln av eventuella reningsanläggningar skall ständigt bedrivas så att utsläppen av föroreningar till spillvattennätet blir så små som möjligt.
Med varningsvärde menas ett värde som är likvärdigt med hushållsspillvatten. och inte oväsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten.

Varningsvärden per parameter/ämne

Parameter/ämne

Varningsvärde

pH min

6,5

pH max

10

Temperatur ° C max

45° C

Konduktivitet

500 mS/m

Sulfat (summa sulfat, Sulfit, Tiosulfat) 

400 mg/l

Magnesium

300 mg/l

Ammonium

60 mg/l

Klorid

2500 mg/l

Arsenik

0,07 mg/l (70 ug/l)

Bly

0,04mg/l (40 ug/l)

Kadmium

0,0005 mg/l (0,5 ug/l)

Koppar

0,2 mg/l (200 ug/l)

Krom total

0,05 mg/l (50 ug/l)

Kvicksilver

0,001 mg/l (1 ug/l)

Nickel

0,05 mg/l (50 ug/l)

Silver

0,05 mg/l (50 ug/l)

Zink

0,2 mg/l (200 ug/l)

Fett

50 mg/l

Oljeindex

50 mg/l

Kvoten BOD/COD

>0,5

För ämnen som inte finns medtagna i tabellen görs en bedömning från fall till fall. Ytterligare undersökningar kan också behöva utföras för bedömning om man kan ta vattnet till reningsverket.

Eventuella dispenser från ovanstående riktlinjer beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja behöver ofta en oljeavskiljare eller annan reningsanläggning. Exempel på verksamheter som riskerar att släppa ut olja är fordonstvättar, tankstationer, verkstäder, garage, parkeringshus, maskinhallar, bilparkeringar mm. Gentemot huvudmannen (Samhällsbyggnadsnämnden) är fastighetsägaren ansvarig för utsläpp från fastigheten till spillvatten- respektive dagvattennätet. För utsläpp till spillvattennätet finns angivna värden för olika ämnen, de kallas varningsvärden. För vissa verksamheter kan ytterligare reningssteg behövas efter oljeavskiljningen för att klara gällande krav. En godkänd oljeavskiljare ska vara utformad enligt svensk standard. Vid installation av oljeavskiljare eller annan reningsanläggning ska en bygganmälan lämnas in.

Läs mer om spillvatten och dagvatten ovan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se