Kemikalier och cisterner

Bedriver du verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump eller vill veta mer om oljecisterner så är det här du ska söka information.

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär, mobil anläggning i fordon ex. kylbilar eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller f-gas.

Kylentreprenör certifierad för f-gas

Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar som innehåller f-gas får bara göras av företag som är certifierade för f-gas. Du som ägare/brukare av anläggningen ska också känna till reglerna.

Certifiering för f-gas görs av företaget Incert. Kontrollera att det företag som installerar, servar och skrotar din anläggning är certifierat för f-gas. Läs mer på www.incert.se Länk till annan webbplats.

www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats. finns utförlig information om f-gas och f-gasförordningen.

GWP-faktor och koldioxidekvivalenter

GWP-faktor (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kg koldioxid. GWP-faktorn för koldioxid är 1 medan F-gasernas GWP-faktorer varierar.

Koldioxidekvivalenter, CO2e, anger hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma koldioxid (CO2)

Anmälningsplikt

Om du installerar en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer köldmedium ska detta anmälas till kommunen.

Vid nyinstallation och ombyggnad ska köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Tänk på att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

Läckagekontroll

Anläggningar som har köldmedier med hög växthuspåverkan behöver läckagekontrolleras i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.

 • mindre än 5 ton CO2e (tex R134a) har inget krav på periodisk läckagekontroll.
 • 5 -50 ton CO2(e) (tex R404A) har krav på periodisk läckagekontroll minst var 12:e månad. Finns det läckagevarningssystem monterat får läckkontrollintervallet dubblas från 12 till 24 månader för 5-50 ton CO2e.
 • 50-500 ton CO2e har krav på läckkontroll minst var 6:e månad. Finns det läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 6 till 12 månader för 50 – 500 ton CO2e.
 • 500 ton CO2e medför läcksökning minst var 3:e månad. Systemet måste utrustas med fast monterad läckagevarningssystem. Läckagevarningssystemets funktion ska kontrolleras minst var 12:e månad. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6 månader
 • Hermetisk tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton CO2e omfattas av läckagekontroll och rapportering

Årlig kontrollrapport

Om du har en anläggning som innehåller minst 14 CO2e eller mer köldmedium ska den läckagekontrolleras varje år. Resultatet från den ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Det år då anläggningen installerats och installationskontroll är utförd behövs ingen redovisning.

För mobila utrustningar gäller att rapporten ska skickas där verksamheten har sitt säte även om verksamheten bedrivs i andra kommuner.

Journalföring

Observera att all påfyllning, återfyllning, läckagekontroll m.m ska journalföras. Detta gäller dock inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 5 CO2e köldmedium.

Skrotning/destruktion

Om du skrotar en anläggning som innehållit 14 ton CO2e eller mer köldmedier ska detta meddelas kommunen senast 31 mars året efter.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar med 14 ton CO2e eller mer köldmedium. Kontrollrapporterna granskas, bland annat för att se att endast tillåtna köldmedier används, att läckagekontrollen skett inom rätt tid, att certifierade kylföretag använts mm.

Bygg- och miljönämnden debiterar operatör en fast årlig avgift f.n. 2 tillsynstimmar.

Förbud

Från och med 1 januari 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda

 • Kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO2e
 • Den nyproducerade F-gasen har en GWP-faktor på mer än 2500.


Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Hur du undviker miljösanktionsavgifter

Att tänka på när du är operatör (ägare, brukare) av köldmedia

 • Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar får bara göras av företag som är certifierade för f-gas.
 • Anmäl till kommunen i god tid innan du installerar en köldmedieanläggning. Du måste anmäla all utrustning på 14 ton CO2e och mer.
 • Du måste göra en installationskontroll i samband med installation av aggregat.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation av den årliga läckagesökningen. Kontrollen ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars året efter.
 • Skrotning av kylanläggning ska anmälas till kommunen.
 • Alla läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Miljösanktionsavgift – det här gäller

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5000 kr).
 • Om du inte har installerat ett läckageläckningssystem där det krävs (5 000 kr)
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000 kr)
 • Om du inte har informerat (föranmält) till tillsynsmyndigheten (5 000 kr)
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent (1000 kr)
 • Om en fysisk person eller ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3000 kr)
 • Om en juridisk person som inte är en ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (10 000 kr)
 • Avgiften fördubblas om förseelsen upprepas inom 2 år.

I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av eldnings-, diesel- och spillolja. Det finns mycket bestämmelser runt cisterner som vi ska reda ut på den här sidan.

Allmänt om cisterner för eldnings-, diesel- och spillolja i storleken 1 - 10 m3

 • Anmäl till bygg- och miljönämnden innan du installerar en cistern
 • Se till att kontrollbesiktningar görs i tid
 • Kontrollrapporten ska sparas för att kunna visas upp för tillsynsmyndighet
 • Anmäl till bygg- och miljönämnden om en cistern tas ur bruk

Innan cisternen installeras

Innan du installerar en cistern ska den anmälas till bygg- och miljönämnden. Detta gäller cisterner utomhus som är 1 - 10 m3 och cisterner nedgrävda i mark som är större än 1 m3. Om en cistern byts ut mot en annan ska detta också anmälas.

Anmälan om cistern , 146.2 kB.

Anmälan om cistern ska tas ur bruk , 156.1 kB.

Inomhuscisterner utanför vattenskyddsområden behöver inte anmälas om rörledningarna är synliga och cisternen är placerad så den är möjlig att inspektera runt om.

För fasta cisterner krävs bygglov eller anmälan för byggåtgärd.

Efter installationen

En besiktning ska göras i samband med installationen. Därefter ska återkommande kontroller göras. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den åter tas i bruk. Alla kontroller ska utföras av godkända företag. En cistern som inte är rengjord är "i bruk" och ska kontrolleras. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Denna ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Cistern som inte används

En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till bygg- och miljönämnden. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (t ex sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Inom vattenskyddsområde

I vattenskyddsområden gäller anmälningskrav för all förvaring om hanteringen överstiger 250 liter. Kravet gäller då även hantering inomhus och andra behållare än cisterner. Till höger på sidan kan du klicka dig in och läsa mera.

Besiktning

Kraven på besiktning gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus. Besiktningsmannen märker cisternen med år för senaste besiktningen och kontrollintervall, utifrån detta kan ägaren själv räkna ut när nästa besiktning ska göras.

Kontrollintervall

K-eller skyddad S-cistern

S-cistern

Utanför vattenskyddsområde

12 år

6 år

Inom vattenskyddsområde:
- med sekundärskydd
- utan sekundärskydd


12 år


6 år


6 år
3 år

"K-cisterner" och "skyddade S-cisterner" har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot "S-cisterner". Sekundärskydd kan vara t ex invallning eller dubbelmantling.

Kontrollrapport

Företaget som utför besiktningen ska lämna en kontrollrapport till ägaren av cisternen alternativt till fastighetsägaren om det är en hyrcistern. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid begäran. Om det sker ett ägarbyte är det viktigt att den nya ägaren får de aktuella kontrollrapporterna. Tidigare fanns krav att kontrollrapporten skulle skickas in till tillsynsmyndigheten, detta krav togs bort 1 juli 2009.

Godkända besiktningsfirmor

För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac. På Swedac:s hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats. kan du se vilka företag som är ackrediterade. Du kan också ringa Swedac på telefon
0771-99 09 00.

Andra krav som kan gälla från hantering av 100 liter och uppåt

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav t.ex. för brandfarlig vara. Brandfarliga vätskor är bl.a. bensin, eldningsolja, fotogen, etanol, spillolja, diesel, färger och T-sprit. När förvaring sker inomhus ska anmälan göras redan vid 100 liter. Bygg- och miljönämnden är tillståndsgivande myndighet. Kundtjänst kan informera om det krävs bygglov eller anmälan (bygg). Läs mer om brandfarliga varor

Innehåll kommer

Vid spill eller olycka

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se