Torg och offentliga platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla.

Vad är en offentlig plats?

Exempel på offentliga platser är trottoaren, torget och parken. Även platsen direkt utanför en restaurang, en butik eller ett bostadshus är offentlig plats. Andra benämningar på offentlig plats är allmän plats, offentlig mark eller allmän mark.

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd av Polisen. Men när det gäller bokning av torghandelsplats ansöker du hos kommunen.

Hyra offentlig mark

För att använda offentlig mark till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd enligt ordningslagen. Denna ansökan görs till polisen. Kommunen ställer villkor på hur marken ska användas i sin roll som markägare. När det gäller grävtillstånd i offentlig mark samt bokning av torgplats så ansöker du direkt hos kommunen.

Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

 • placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
 • ställa upp en container på gatan
 • marknad på torg eller gator
 • uteservering
 • varuställ och trottoarpratare
 • konsert, cirkus eller liknande evenemang
 • Försäljningsvagn på annan plats än torget i Skellefteå

Ansök hos polisen

Du ansöker hos polisen. När polisen fått in en ansökan av någon som vill använda offentlig mark skickas den vidare till kommunen. Polismyndigheten kan nämligen inte lämna tillstånd förrän markens förvaltare (kommunen) har gett sitt tillstånd. Utifrån de lagar och regler som gäller kan kommunen godkänna eller avslå ansökan.

I de flesta fall godkänns ansökan med villkor som exempelvis att platsen ska städas efter användningen eller att en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för uthyrningen.

I bland krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)

En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten men också för arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på arbeten som inkräktar på gatumark är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Senast två veckor före planerat arbete ska en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in till kommunen. Du lämnar in TA-planen via vår e-tjänst som nås via länken nedan.

Om du vill använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och från den som förvaltar marken. Till exempel när du vill ställa upp en gatupratare (trottoarpratare) eller ett varuställ.

Kommunen har i samråd med Svensk handel, polismyndigheten i Skellefteå och representanter för Synskadades riksförbund arbetat fram villkor för gatupratare (trottoarpratare) och varuställ.

Tillstånd krävs

För att ha skyltar och varuställ på allmän plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen och följa polisens och kommunens villkor. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer, torg och grönytor där kommunen äger och förvaltar marken.

Felaktigt utformade och uppställda gatupratare (trottoarpratare) och varuställ skapar problem och otrygghet för synskadade och personer med funktionshinder. Det är därför viktigt att villkoren för utformning och placering följs.

Villkor och utformning

 • Gatupratare och varuställ tillåts endast i mån av plats och under verksamhetens öppettider.
 • Endast en gatupratare och ett varuställ tillåts per verksamhet.
 • Gatuprataren eller varustället ska placeras invid fasaden, vid ingången till verksamheten, och den får maximalt nå ut 0,75 meter från fasaden. Särskilda regler gäller för Trädgårdsgatan och Torggatan. Se exempel.
 • Det ska finnas en fri passage på minst 1,3 meter förbi gatupratare eller varustället.
 • Gatuprataren eller varustället ska vara av robust konstruktion och ha en rundad sarg nertill för att kunna uppfattas med käpp.
 • Gatuprataren eller varustället ska vara lackerat svart med tillhörande kontrastmarkering för att tillgodose de med nedsatt syn.
 • Har varustället hjul ska samtliga av dessa vara låsbara. Ställets bredd får som mest vara 0,75 meter men dess längd är beroende av förhållandena på plats. Varorna ska inrymmas inom denna begränsade yta.
 • Tillstånd beviljas ett kalenderår i taget. Tillstånd för varuställ kan även ansökas för endast sommarhalvåret.
Godkänd utformning gatupratare

Godkänd utformning gatupratare

Ansökan och avgifter

Tillståndet söks hos Polisen som i sin tur begär kommunens yttrande. Polisen kan inte ge tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan. Kontakta därför i första hand kommunen för samråd innan du skickar in ansökan till polisen.

Polisen tar ut en avgift för prövning av tillstånd. Den ska betalas till polismyndigheten och pengarna betalas inte tillbaka vid ett eventuellt avslag. Kommunen tar i sin tur ut en avgift för markhyra om tillstånd medges. Denna avgift för markhyra är bestämd enligt Skellefteå kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Taxa Centrum:
Trottoarpratare 3078 kronor per kalenderår
Varuställ 5129 kronor per kalenderår
Varuställ 2052 kronor per sommarhalvår (1 maj - 31 oktober)

Taxa utanför centrum:
Trottoarpratare 1026 kronor per kalenderår
Varuställ 2052 kronor per kalenderår
Varuställ 513 kronor per sommarhalvår (1 maj - 31 oktober)

Generell möbleringszon för gatupratare

Illustration som visar hur man får placera gatupratare

Generell placering (ovan)

Placering Torggatan

Placering på Torggatan (ovan)

Placering Trädgårdsgatan söder om Nygatan

Placering Trädgårdsgatan söder om Nygatan (ovan)

Om du vill hyra Bryggarbacken med gradänger mellan Strandgatan och älven söker du tillstånd hos Polisen. Om du fått ditt tillstånd och vill använda el behöver du en el-central eftersom utgående el är 16 ampere och 63 ampere. Kontakta kommunens kundtjänst för att få mer information om hur du får tillgång till el.

Riktlinjer för Disponering av området Stadsparken och Älvsbrinken

Vad får man göra på de olika platserna?

Planen visar möjliga platser för markupplåtelse till olika aktiviteter.
Färgmarkeringen anger ungefärlig placering för respektive aktivitet.

Karta över stadsparken, visar siktlinjer
Karta över stadsparken, visar vart marknader kan placeras
Karta över stadsparken, visar tältuppställning
Karta över stadsparken, visar större scenarrangemang
Karta över stadsparken, visar mindre scenarrangemang
Karta över stadsparken, visar vinterarrangemang
Karta över stadsparken, visar angöring av båtar
Karta över stadsparken, visar processioner

Föreningar, organisationer och andra sammanslutningar kan söka bidrag för att smycka offentliga platser inför julen. De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar. Förutom julgranar är det även möjligt att söka för andra utsmyckningar med julanknytning.

Vilka platser kan ni ansöka om att julutsmycka?

De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar i: Jörn, Boliden, Kåge, Byske, Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Lövånger och Burträsk. Samt i Skellefteå på följande platser: Centrala stan (Torget), Sörböle (Södertorg), Anderstorp (Anderstorg), Morö Backe torg, Sjungande dalen (intill Klockarhöjden) och Erikslid (parkområdet öster om Annastigen). Befintliga eluttag ska användas.

Så länge den julgransbelysning som hör till respektive plats är i användbart skick finns det möjlighet att låna den.

Hur stort är bidraget?

Bidragets storlek är beroende av vilken typ av utsmyckning ni planerar att göra. Ni kan beviljas maximalt 10 000 kronor per år och ansökan. Hälften av ersättningen betalas ut vid godkänd ansökan och resterande när utsmyckningen är borttagen och området är städat.

När får ni sätta upp julutsmyckningen och när ska den vara nerplockad?

Utsmyckningen ska vara klar att använda 1 december eller när det är skyltsöndag, beroende på vilken dag som inträffar först. Platsen ska vara städad och utsmyckningen ska vara bortplockad senast vecka 4.

-------------

Bakgrund
Tekniska nämnden fattade 2016-03-21 beslut att julutsmyckning ska utföras av en förening eller organisation. De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar.

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar gör att marken upplevs som skräpig eller privat vilket minskar tillgängligheten. Dessutom försvårar dessa anläggningar ofta skötseln av området då de står i vägen för våra maskiner och personal.

Vad menas med olovlig anläggning?

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har tillstånd för från den som äger marken. Det kan vara komposter, jordhögar, grusytor, vedupplag, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul, studsmatta med mera.

Så här säger lagen

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning, till exempel utvidga sin tomt, vedupplag, kompost, båt eller husvagn, på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Så här gör kommunen

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark och det finns en uppenbar ägare:

 1. Först kontaktas ägaren av den olovliga anläggningen.
 2. Om ingen åtgärd skett skickar vi ut ett brev där vi informerar om gällande lagstiftning. Fastighetsägaren får ett datum då denne senast ska ha åtgärdat/plockat bort den olovliga anläggningen.
 3. Om åtgärd vägras vidtar Skellefteå kommun åtgärder. Det kan exempelvis handla om att Skellefteå kommun plockar bort anläggningen på bekostnad av fastighetsägaren, polisanmälan eller böter.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen anslås information på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och den olovliga anläggningen tas bort. Anläggningen tas i förvar på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter cirka tre månader. Det här kan exempelvis bli aktuellt vid upplagda båtar och när cyklar har stått länge på samma plats.

Som markägare har kommunen rätt att spärra av områden i naturmark för att bevara den befintliga naturen.

Så här ska du göra

 • Följ lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
 • Ta bort anläggningen snarast möjligt. Om det är en stor anläggning som tar lång tid att ta bort kan du kontakta oss så att vi kan komma överens om en tidplan.
 • Om du behöver använda allmän mark tillfälligt ska du söka tillstånd (markupplåtelse) hos polisen.
 • Det finns möjlighet att göra skötsel- eller arrendeavtal med kommunen. Skötselavtalet ger dock inga möjligheter till anläggningar utanför din egen tomt.

Utpekad reklamytor evenemang

Det finns fyra utpekade reklamytor för större reklamskyltar.
Ansökan att få använda dessa görs hos polisen.

Regler

 • Skyltning får förekomma högst 2 veckor innan evenemangets början
 • Skyltarna ska direkt efter avslutat evenemang plockas ned
 • Skyltningen får inte skymma sikten vid utfarter eller korsningar
 • Eventuella stag, stöttor och pålar måste tas bort så skador inte uppstår på gräsklippare som används på området

Platser

 • Väster: Bolidenvägen strax öster om ICA Kvantum på gatans södra sida
 • Söder: E4 strax söder om Victoriabron på östra sidan vägen.
 • Norr: E4 vid campingen strax norr om gångtunneln under E4
 • Öster: Väg 372 strax öster om korsningen Järnvägsleden –Östra leden

Karta finns via knapp nedan.

Reklam på de digitala skärmarna vid infarter till staden

Dessa skärmas sköts av Visit Skellefteå och kontaktinformation finns på deras hemsida.

På torget i Skellefteå centrum är det möjligt att bedriva torghandel under årets alla dagar. Du kan hyra en tillfällig plats under max tre dagar eller en plats under ett kalenderår.

Boka en torgplats

 • Bokningen ring Kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 3).

Fast eller tillfällig plats

 • Tillfällig plats: Hyr en plats i max tre dagar
 • Fast plats: Hyr en plats under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december

Här kan du se alla bokningsbara torgplatser.
Obs! Torgplats 1-6 är endast fasta platser.

Karta över torget i Skellefteå som visar vart det kan bedrivas torghandel

Avgift

Avgift för torgplatser

Tillfällig plats (max tre dagar)

Kostnad per plats och dag

Moms på el

Summa

Utan el

221 kronor

0 kronor

221 kronor

Med el 10 A

235 kronor

4 kronor

239 kronor

Med el 16 A

265 kronor

11 kronor

276 kronor

Fast plats
Platserna 1-6 kan hyras under ett kalenderår, dvs 1 januari - 31 december. Avgift 4616 kr/månad exkl. el.

Om betalningen

 • Tillfällig plats faktureras månadsvis.
 • Fast plats betalas månadsvis och faktureras.
 • Betald avgift återbetalas inte.

Tider för försäljning

 • Torghandel kan ske alla dagar klockan 9-19.
 • Tidigast klockan 08.30 får du börja ställa i ordning din försäljningsplats
 • Senast klockan 20.00 ska försäljningsplatsen vara bortplockad. Avfall och skräp ska samlas ihop och föras bort.
 • Om du inte har börjat använda din betalda plats före klockan 09 och inte hört av dig kan den hyras ut till någon annan.

Platsens utformning

 • En torgplats är 6 meter lång och 4 meter bred.
 • Försäljning får ske från hela och rena bord, torgstånd eller vagnar.
 • Försäljning får bara ske från den yta du blivit tilldelad. Varor och redskap får inte placeras på gångar längs eller mellan torgplatserna.
 • Trottoarpratare får inte ställas upp.
 • När du ställt upp din försäljningsplats måste du tydligt visa vem du är med namn, adress och organisationsnummer. Informationsplikten är reglerad i lag och din skyldighet mot din kund.

Fordon på försäljningsplatsen

 • Försäljarens fordon får inte köras på försäljningsplatsen klockan 9-19. Vid överträdelse tas felparkeringsavgift ut (400 kr).
 • För uppställning av fordon krävs markupplåtelse från Samhällsbyggnad.

Fullständiga regler för torghandel
Informationen ovan är en förenklad beskrivning av torghandelsstadgarna. Samhällsbyggnadsnämnden kan exempelvis i undantagsfall besluta om andra tidpunkter för försäljning eller andra regler för avgifter.
Läs torghandelsstadgan för fullständiga regler (pdf). , 47 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: